Back to collection

History of Song 宋史

卷三百九十五 列傳第一百五十四 樓鑰 李大性 任希夷 徐應龍 莊夏 王阮 王質 陸游 方信孺 王柟 Volume 395 Biographies 154: Lou Yao, Li Daxing, Ren Xiyi, Xu Yinglong, Zhuang Xia, Wang Ruan, Wang Zhi, Lu You, Fang Xinru, Wang Nan

Click on any word to see more details.


鄞縣興元南宮有司多士偶犯諸公考官胡銓:「翰林。」教官調溫州教授敕令》。欲降太學:「輿臨幸先聖武成?」

宗正主簿宗正溫州樂清倡言方臘歸於:「無可。」為首出境:「蘇洵:『不可以不可以。』」丞相大心

嗣位召對:「人主至大莫如恢復。」:「陛下軫念元元不得已創意增益所以保養元氣。」

禮部:「簡要尚書郎。」起居郎舍人代言回避:「舍人不如。」刑部天下不清:「。」不可輿不出會要:「陛下日趨不懈陛下。」:「一朝會要末年其日。」於是感悟成禮

舍人學士詔書:「自行宮中天下。」傳誦給事中正太夾室其中

朱熹論事:「陛下耆老不便何如之內修史講筵。」:「當今人物。」持論:「於是大過。」

寧宗受禪頗有弄權力攻宮觀大中講筵以外吏部尚書學士江州太平興國婺州寧國

翰林學士吏部尚書翰林七十詞頭驚詫入朝諦視:「不見。」和好未定:「和好姦凶。」

稽古殿學士簽書樞密院同知參知政事殿學士太平大學士萬壽嘉定七十七」。

文辭自號媿主人」,一百二十


端州四會其先御史直言黨籍豫章力學本朝典故參選公私利害:「復舊。」審察湖北未幾為主吏部文字典故本朝網羅野史日曆實錄

大理敕令通判楚州郡守合議:「義烏奈何堅厚?」不可大宗倉部工部

去國相繼:「朝廷清明使無故不顧不止孟子:『不信空虛。』所以寒心。」

未能上疏:「今日顛倒使祭奠引見不知可以不出?《:『成人成人:「。」』成人制服陛下使然後中外成人而已。」軍器浙東常平浙東慶元吏部郎中明年戶部侍郎

紹興甫一戶部侍郎尚書用兵條陳利害不宜平江福州江陵使江陵用兵饑饉疾疫三十八五千業者逃亡四百九十之一江陵使終日不得通用於是流通刑部尚書敕令兵部

分裂不能北伐上疏未定朝臣集議殿學士平江七十七三司」。

李氏父子兄弟相師大東名臣


其先世祖諫議大夫其後邵武少刻精苦進士調建寧浦城簿朱熹篤信力行:「。」

太常寺簿:「以來未經編次歲月散亡。」禮部尚書給事中:「程顥程頤。」其後」,」,」,

殿學士簽書樞密院參知政事柄國執政臨安」。

應龍
應龍進士調湖南法官劫盜為首應龍:「從不。」其事應龍應龍:「?」應龍:「人命文字不忍。」不能

高安呂祖高安應龍經紀應龍:「所願。」朱熹應龍:「高安凜然。」西機宜文字

自強應龍雷州遷國博士工部員外戶部侍郎遷國實錄檢討殿說書秘書工部侍郎

金主應龍:「南奔溢出更生尤為可慮。」:「人主不能天下人材宰相宰相不能天下人材公論號稱得人出於。」

吏部侍郎刑部尚書應龍講筵時政一日吳起應龍:「士卒如此得以專事未免。」:「除邪?」宰相未幾太子詹事太子不許吏部尚書學士嵩山嘉定十七三司」。

參知政事」;樞密院參知政事


泉州進士慶元大旱贛州興國縣:「陽氣散亂火災陛下陽剛使後宮戚里內省黃門不出。」

太學博士:「比年持節坐席?」遷國博士吏部員外軍器監漳州宗正國史院編修學士太子流民來歸:「口授可以不死可以屯田萬世一時。」

舍人太子庶子:「戰守不成規模不定和好得以乘間今日莫大將帥老弱自陳得以婿強壯。」:「兵卒子弟召募百姓不同。」兵部侍郎嘉定十年


江州曾祖神宗木征靖康勤王好學氣節自稱將種奮發袁州太守:「當今。」朱熹興元進士

即位高宗經理建業進取大臣未決禮部對策

臨安沃野足以休養地利休息建康東南重鎮控制長江呼吸之間上下千里足以應接地利進取建炎紹興敵人乘勝直搗不得臨安所以休息三十年來主上見遠事業臨安不足戰守動靜進退
古者立國有所其所劍閣有成井陘長江其所以為東南建業長江千里退守幽深終身如是且夫虎踞長江不知秣陵通達富人大邑半夜中原建康古人:『千里足下。』不為。」
范成大:「人傑。」

調南康都昌主簿永州教授牧馬往來歲時守備邊民事宜不敢南侵撫州

宿:「公卿公卿劉歆柳宗元失身萬世?」拂衣大怒於是歸隱廬山人間從容而已朱熹才氣略過嘉定元年


其先鄆州興國博通屬文太學九江齊名:「酈道元水經》,貫穿周匝無有間斷珠璣。」

父子器重舍人去國五十歷代君臣治亂》。紹興三十進士大臣明年金主完顏南侵御史明年樞密使都督太學

未定上疏

陛下即位以來乘時有為陛下不以於是徘徊進退陛下決意陛下於是無成於是退退專任國政數月無益陛下
宰相陛下前日陛下不成陛下陛下退陛下陛下李牧雁門法主祖逖河南法主襄陽法主使相合
陛下心志未定規模陛下陛下勃然陛下不足陛下平涼陛下不可不可陛下鴻溝使臣陛下天下烏有不治?」
天子年少文宣偕行一日契丹:「天才。」敕令樞密院編修諫官不回文學推重正言貴人用事通判吉州不行山居祿十五

陸游
陸游越州山陰十二詩文補登第一秦檜其次主司明年禮部主司前列由是福州寧德簿敕令

便貴人北方珍玩:「陛下自經翰墨小臣珍玩虧損禁絕。」

應詔:「宗室頃者師傅殿指揮使以太訂正。」大理寺宗正簿

即位樞密院編修檢討詞章典故召見:「力學言論剴切。」進士出身:「陛下即位詔令官吏將帥一切。」

:「江左以來