Back to collection

Book of Wei 魏書

卷34 王洛兒 車路頭 盧魯元 陳建 萬安國 Volume 34: Wang Luo Er, Che Lutou, Lu Luyuan, Chen Jian, Wan Anguo

Click on any word to see more details.

    萬安
京兆善騎射太宗東宮給事帳下侍從遊獵夙夜未嘗太宗太宗凍死太宗解衣恩寵天賜太宗無須至誠太宗左右而已山嶺晨昏往復往返京都通問大臣大臣奉迎百姓奔赴太宗社稷

太宗即位散騎常侍:「孝敬在朝不然何以立身當世揚名後代散騎常侍頭等左右有餘未嘗須臾艱難授命不移貞操何以將來將軍。」追贈其父列侯五十永興太尉建平轀輬使殿太宗親臨哀慟合葬

子長

鎮遠將軍散騎常侍長安真君十一

定州建陽安遠將軍定州顯祖祖父定州高祖長安鎮將

。[1]承明賜爵將軍員外散騎常侍

忠厚東宮太宗帳下自修謹慎天賜太宗出於隨侍竭力太宗即位散騎常侍賜爵金鄉將軍改為宣城太宗明察職事優遊任事宿左右從容談笑而已無害處理寬恕以此太宗賞賜無數當時功臣泰常太宗親臨哀慟侍中大將軍太師宣城忠貞喪禮依安叔孫故事陪葬金陵

昌黎曾祖慕容尚書臨澤祖父至大好學太宗東宮世祖親愛即位以為中書侍郎拾遺左右益加謹肅世祖親信內外大臣莫不容納由是公卿祕書賜爵襄城散騎常侍將軍其父世祖追擊城門世祖出入是日幾至危殆平涼北大將軍侍中太保尚書世祖征伐出入臥內賞賜前後數百布帛世祖臨幸不出旬日易於往來甲第衣食車馬輿

真君車駕陰山不從送醫屬於世祖哀慟東西晨昏鐘鼓輿喪禮依安故事贈送有加襄城恩寵

東宮恭宗父子天下寬厚恭順不及正平伏誅世祖兄弟

東宮世祖陽平南安長公主所生車駕親自設供高宗即位主客興安襄城

北鎮襄城興仁太祖將軍尚書善騎射大夫內行世祖山胡登山每日如此壯士出於不意世祖幾至不測世祖二十

高宗賜爵阜城冠軍將軍幽州刺史高宗懦弱遣使五十

高祖尚書僕射侍中侍中尚書晉陽殿尚書長樂尚書平原:[2]「皇天祖父蜀漢山河景福休戚凡近遠達生成駑鈍終於無益至於。[3]高地何日永嘉跋扈禍難相繼岱宗獻文皇帝龍飛道光干戚淮海車書華裔昊天萬邦竊聞夭亡殺害時不再來機宜分之千里所謂號令八方王臣存亡可以四海退可以今日施行天心賞罰。」高祖司徒西大將軍高祖文明太后後庭太和

中山良人御史中尉

萬安世祖征伐西將軍敦煌大將軍三司高陽長公主駙馬都尉散騎常侍西將軍長安鎮將賜爵安國姿河南公主駙馬都尉散騎常侍顯祖賞賜大司馬大將軍安國部長不平承明矯詔高祖大怒安國二十三

太和十五高祖其父受寵刺史

世宗起家司徒曹參西司馬長史將軍正光將軍荊州刺史

金剛武定祭酒受禪

,[4]其父皇始率眾太祖昭成生子尚書華陰公主生子大司馬大將軍長樂

大官太和年邁致仕依舊養老事迹遺落

史臣危難苟非過人歿哀榮安國

校勘
 
尚書平原 〉「」。北部尚書宋本」,
至於 未完下文連貫
 」,北史」。太宗永興十二月甲午任城」,泰常年甲長公主長樂」,一一官氏志:「改為。」這裏北史封爵


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary