Back to collection

Book of Wei 魏書

卷108之四 禮志四之四 Volume 108d Treatise 4: Rituals 4

Click on any word to see more details.

世宗永平十二月員外將軍尚書祖母世爵不可下同請求博士太學博士博士:「嫡孫持重不為。」太常:「喪服含有天子諸侯大夫其中下同庶人以上古者庶人以為差謬何以:『天子,,庶人以為差謬何以:『天子諸侯之上下士。』庶人』。如此分明庶人重者宗廟庶人累世嫡子嫡孫不得鄭玄五世長子魏晉以來不復喪服嫡孫持重正文唯有長子嫡孫嫡孫今世不復嫡子嫡孫持重可知下士庶人今世。」

:「喪服為主庶人何以自大以上,[1]庶人不復。[2]唯有庶人國君輕重曾祖祖父不必承重嫡孫不同。[3]以下承襲末代未可通典。[4]是以春秋王制大夫喪服嫡孫正文嫡孫,[5]近世未嘗士官不過二百假令成人。」:「喪服為主庶人不謂之內不下庶人正言嫡孫以上正文不及庶人戴德喪服:『長子天子。』以上嫡子承重宗廟廟主大夫公羊穀梁小道左氏尚書論語或是重五春秋公羊穀梁大夫春秋左氏大夫世祿』,』,祿尚書:『不絕。』:『。』論語:『滅國繼絕世。』諸侯大夫正經論語以上明證世祿信然可謂無從第八下士皇朝正從員外第十六考古。」

:「喪服正文大夫以上唯有庶人了然;[6]滅國繼絕世主謂諸侯大夫無罪相承世祿晉太康不及祖母時政無不成規。」尚書:「嫡孫祖母,[7]士人通行勞方。」

延昌偏將龍虎喪父給假二十七閏月領軍:「哀求龍虎未盡二十七宿。」三公郎中崔鴻:「二十五大祥下旬二十七未知何者聖人龍虎居喪二十六便是即吉鄭玄二十七可以職事:『。』然則大祥之後喪事可以職事何為不可鼓琴有罪。」

:「大祥鄭玄』,『至此二十七』。:『。』:『鼓琴。』孔子彈琴不成笙歌可以所謂使博士小雅君子」,詩曰」。之類豈可金石是以:『樂之干戚羽毛。』禮樂金石聲音所謂至於笙歌大祥麻衣大祥雜記:『則是大吉。』[8]:『。』鄭玄大祥二十五二十七八音克諧二十八金石:『大祥之後喪事。』如此:『鼓琴有罪?』大吉鼓琴使八音融然:『既得職事何為不可?』龍虎居喪二十六麻衣大祥之中何謂無可麻衣何者禮記:『吉事近日凶事。』論語:『與其。』終身校尉贊成王肅二十七晉武帝:『大典兆民日用豈可各各不同一統鄭玄二十七大義未能。』太康,[9]二十七王肅博士於是不可無異從前。」

:「儒生學士龍虎戎馬稽古數月成年便未可便大祥鄭玄以為之中探賾先聖不同贊成未可知聖人大祥之後笙歌喪事之中可以樂府干戚羽毛金石然後使庶民鼓琴無罪不通魯人孔子以為大祥之後喪事鼓琴笙歌龍虎宿皇宮二十七二十六十五不在之內喪事大祥之後不為喪事喪事誠如龍虎未盡二十七宿便求仕之中不謂之後龍虎居喪日月告之遣還便加之愛民正如龍虎不合五十。」

七月司空清河第七叔母北海王妃司徒平原開國太子洗馬員外,[10]未知出入鼓吹議決太學博士:「九月飲酒樂之五月三月飲酒樂之叔母飲酒樂之鄭玄:『。』以此樂理:『大功小功不及。』言論之間不及不得,[11]。」博士:「三司開國同體不同之後。」助教:「可以耳目,[12]絲竹可以至若升降文物行動,〔所以貴賤,[13]哀樂其間威儀鼓吹依舊。」

郎中:「鼓吹輕重聖人制服奏樂以求何以如此品節公子之後不見作樂未詳是以明言以為不在所以貴賤而言可通符合』,『』,辟雍』。相連豈非八音豈可名稱不為王公鼓吹不可金石豈可之後?[14]尋究未有依據文學斟酌得失。」

祕書監國子祭酒太學博士:「司空心懷聲樂鼓吹鼓吹常用金石大體無異是以:『五聲五聲不得不。』便是並用未盡出入既有不在公卿出入所以之至宰輔為重公地尊親鼓吹不樂威儀哀痛。」:「。」

清河所生侍中太子:「喪服大功昆弟:『先君不得大功。』:『公子麻衣。』:『何以不在不服,[15]不敢。』枝子父兄以為不得夫人,[16]若然便所周公太后宮室百官京邑天子不用得出未必王母二十大邦子孫滿堂堂禮樂吉慶春秋侯王誠如。」不同大功。〕

清河太學博士二十一:「司空先帝不得大功喪服無從尊崇臣下不得從輕。」太學博士:「一等司空先帝俯就大功不容殘缺情理小功君臣升降。」清河郎中韓子

喪服大功昆弟:「何以大功先君不敢大功。」四海固無申理國王援引尋究頗有昆弟大夫卑賤不得親王共同可以