Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷十七   志第七  禮樂七 Volume 17 Treatises 7: Rites and Music 7

Click on any word to see more details.

嘉禮
 嘉禮

皇帝
 皇帝

 有司天地宗廟

 一日設席太極殿之間有司車輦文官以上位於武官西以下橫街北上使文武之下位於之下宗親異姓西使使使之後太師太尉位於橫街北面西東北退西門外位於東西元日

 其日侍中」。鼓吹工人就位有司阼階東南設席西殿西十二置於太常博士西東面侍衛奉迎以次就位太常博士太常西西侍中外辦」。皇帝出自西太師太尉就位:「再拜。」在位再拜太師西東階東面太尉阼階東階西端太師:「。」皇帝太尉當前置於西東面太師西當前:「吉日壽考景福。」西上位太尉結纓復位皇帝殿退

 皇帝即席太尉南面太師:「壽考。」退西東面殿皇帝之間太尉皇帝西左手太尉太尉太師皇帝太師太尉橫街:「再拜。」在位再拜太師太尉侍中」。皇帝在位以次

皇太子
 皇太子

 有司司徒人為人為吏部

 一日太極殿有司車輿皇帝受命位於橫街位於其後少東北面文武門外位於順天門外西

 其日侍中」。有司就位太極門外西面黃門侍郎中書侍郎書案東南西面北上侍中外辦」。皇帝輿出自西就位:「再拜。」在位再拜侍中舍人侍中」。再拜侍中:「加冠將事。」北面再拜稽首:「不能。」侍中:「將事。」再拜侍中舍人再拜侍中:「加冠。」再拜黃門侍郎東北西面再拜再拜中書侍郎書立東北西面再拜受制再拜:「再拜。」在位再拜皇帝在位以次出門置於威儀以上東宮

 一日衛尉次於門外西西南次於西皇太子位於外道西位於西位於退皇太子受制位於東北北面

 平明朝服其餘公服門外宗正乘車侍從左右所部屯門庶子」。有司就位東階東南殿西西主人皇太子西南西北上金飾遠遊西遠遊屬於西西東面北上主人宗正為主庶子西以次就位

 庶子外辦」。舍人外道西東面皇太子彩衣輿洗馬門外庶子輿洗馬西庶子再拜答拜東南在前在後左右其餘之外皇太子出迎阼階西面宗正西面西東面宗正再拜答拜主人東北西面殿南面西南東面西面西南東面皇太子受制北面脫節」。皇太子再拜:「皇太子吉日率由舊章太尉。」皇太子再拜受制皇太子庶子皇太子東階南面西宗正

 東階主人西面主人皇太子西面皇太子西面東面置於南面一等:「吉日成德壽考景福。」復位皇太子東面皇太子西面皇太子西置於復位二等遠遊:「吉月威儀萬歲永壽。」復位皇太子皇太子朝服西面皇太子遠遊復位:「萬壽無疆。」復位結纓

 皇太子皇太子西面主人皇太子西南面皇太子西南面:「以定壽考。」皇太子復位東面答拜皇太子之間皇太子之間皇太子皇太子西左手右手左手皇太子西南面再拜答拜皇太子西南面西西西南東面:「禮儀吉日昭告君子。」皇太子再拜:「。」再拜洗馬太子阼階北面南面皇太子西面再拜再拜:「再拜。」在位再拜庶子」。皇太子輿宗正

皇子
 皇子

 聽事主人門外東面阼階西面北面受命西面:「。」主人:「皇子加冠。」西面再拜主人答拜主人:「皇子加冠。」:「不能共事。」主人:「。」:「不從。」主人再拜

 阼階東南西北上遠遊之外西西質明至於主人大門遠遊西西東面北上主人阼階西面西東面皇子西南面主人阼階西面東南西面北上北面皇子南面主人西面西退東面北上

 受命主人西面:「。」:「皇子加冠。」主人出迎西面再拜答拜主人主人主人以次內門主人主人西面西東面主人:「公升。」:「將事。」主人:「公升。」:「。」主人:「公升。」:「。」主人阼階西西西西主人西面

 主人皇子戶外西南面皇子東端南面皇子皇子南面北面置於主從東面:「。」主人:「不從。」西主人西面西東面一等北面西東面皇子皇子皇子青衣西南面皇子皇子南面主人如初西主人西面酌酒皇子:「兄弟孝友。」皇子西西東面答拜皇子皇子之間祭酒再拜答拜西南面

 皇子皇子置於二等遠遊皇子皇子皇子朝服西南面皇子皇子南面酌酒皇子:「禮儀有序。」皇子西如初皇子南面進賢結纓

 皇子皇子西南面皇子南面酌酒皇子:「酒令無疆。」皇子西皇子皇子皇子西左手皇子祭酒西南面再拜答拜皇子皇子西南面

 皇子西西東面主人東階西面:「禮儀吉日昭告君子。」其所皇子:「夙夜。」主人內門主人西面:「執事從者。」:「既得將事。」主人:「。」:「不得不從?」主人

 皇子東面皇子答拜皇子內外

 設席西主人主人西退東面主人東階西面掌事束帛主人主人西面掌事主人牽馬三分北首西西北面再拜主人退北面再拜主人南面主人南面主人退復位主人掌事主人阼階北面西從者東面牽馬從者門外主人大門西面再拜

 嫡子庶子然後進賢其三至於服從即席嫡子西面庶子南面及其所以親王


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary