Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷二百零八 列傳第一百三十三 宦者下 Volume 208 Biographies 133: Imperial Officials 2

Click on any word to see more details.本名小兒通書高力士四十使簿使皇太子東宮

楊國忠太子中軍朔方興復太子靈武親近遂即天下元帥行軍司馬肅宗稍稍更名四方章奏隨事人主親信時時以為京師殿總監使隴右京畿鑄錢長春使少府殿五百宰相群臣不時見天皆因無不州縣獄訟三司有所稱制未始詔書施行群臣介士三百人為不敢」。梁州長史弟兄

叩頭:「。」於是不由不悅

太上皇起居太上皇至大相逢帝命高力士承恩公主常在太上皇左右弟子娛樂微賤力士不為奇功太上皇置酒長慶大道裴回觀覽父老上元劍南樓下太上皇公主妄言:「太上皇交通外人力士不利陛下軍功反側太上皇。」三百矯詔太上皇力士:「不得。」詐言皇帝太上皇行宮五百遮道太上皇墜馬何為:「陛下奉迎輿宮中。」力士厲聲:「五十太平天子?」使下馬力士:「不解!」從者力士:「太上皇將士好在!」將士萬歲再拜力士:「太上皇!」力士西甘露殿侍衛太上皇力士:「將軍為兵死鬼。」左右流涕:「皇帝不受。」俄而承恩公主後宮聲樂百餘太上皇灑掃萬安公主太上皇怏怏天下兵部尚書省視使武士戎裝夾道舞劍前驅太常宰相群臣既得宰相:「不可如何?」宰相使使

張皇太子監國太子太子不從伏兵太子中人英俊殿

代宗以定跋扈:「大家宮中外事處決。」大小關白群臣出入司空八百未幾大將軍使大將軍元帥行軍司馬國大中外惘然不知司空朔望謝表:「宰相不可。」氣塞:「死罪郎君不了地下事先!」

乾元翰林天監起居舍人秘書監舍人山陵使判官嶺南賜死

太上皇天下東宮不平嗣位刺殺五十九右臂其事太傅梓州刺史人為牙門

元和徐州方士天下宰相皇甫镈金吾將軍大通姓名大通五十不死翰林秘方瓦礫黃金大通天子天子金石暴怒左右得罪十五群臣來朝麟德殿:「。」內外常侍中和殿告天元素冊立穆宗樞密

文宗嗣位有助大將軍元和宰相不克於是承和元素象州中人追殺元素武昌承和公安賜死以軍使使賜死無知揚州大都其弟徐州監軍中牟

克明敬宗敬宗擊球於是便殿宣徽院出神惡少殿四方殿流血親近不逞小過怨望」,中人侍從不及克明王嘉二十人群更衣克明更衣室矯詔翰林學士詔書領軍國事明日遺詔即位克明左右樞密使承和中尉從簡宰相迎江飛龍克明斬首

克明不許文宗五百

咸通小馬使即位中尉西門中尉」、「西」。

走馬五十小兒是以處事政事」。金幣歌兒耗盡小兒京師寶貨使者京兆府

不足官爵不待不以百度內外所在上下不及賢人相與偷安而已拾遺不勝天下賜死

宰相建白黃巢廣州罷兵使關東節度東都歸罪西金光咸陽:「陛下奸臣輿西父老。」羽林羽林白馬晝夜節度西十二軍容左右護駕使成都金吾衛上將軍晉國郁郁時時攘袂流涕開釋萬歲怡悅盛稱不足:「。」

成都」,將士從者不及置酒黃金不肯:「軍容。」:「?」答曰:「党項契丹。」:「。」城邑東城自守群臣不得拾遺上疏:「一體相成昔日西宰相御史京兆尹中尉輿百官死者殿陛下閉城自守宰相群臣不得不許天下高祖太宗天下天下陛下九州天子天子忠於無用使文宗宮中左右使不到安有天子宰相百官路人不足來者。」矯詔參軍使正言:「大盜離間君臣不可覆亡?」許諾朝廷

沙陀欲歸第一帷幄決勝王室輕重出入大喜樞密使中人富家子長安不屈教士衣服言語長安常侍大言:「群臣。」密令王行瑜邠州嵯峨由是禁制天子不得有所左右流涕

部將鹿王建進攻興元節度使龍州留後刺史引兵王建義勇西。」將軍新軍人為五十四左右親信

養子河中因數無禮監軍和解鹽池鹽鐵使榷鹽使奉詔鳳翔三萬太原上書不從大戰邠州京師開遠門出奔長安宮室十七京兆:「。」宮城昭陽蓬萊王建義勇陳倉河中鳳翔興元不從無知宰相不及興元節度使西天子方鎮使輿引兵敗興左右不勝蒙面使王建五百清道傳國璽危及守靈王建興元群臣劍南監軍使河中宰相群臣鳳翔小人不及十五奉命襄王京師

徒步不能驅使馬可中外:「陛下?」直視不能自署劍南監軍使自衛晝夜成都求醫官爵儋州不行

即位軍容使王建刺史取利自署防禦使永平節度使朝廷」,將至成都:「老夫?」答曰:「父子自絕朝廷父子如初。」:「。」明日成都諸軍召見欣然上書湖南監軍同日臨刑行刑:「軍容有禮!」不變乾寧官爵

從兄咸通樞密學術河陽監軍宣徽使樞密使黃巢京師斫喪天下中外爭得遷飛使藍田興元樞密使經略車駕中尉十二軍容使魏國八百忠貞功臣」。

冊立鐵券金吾上將軍朝政:「減省天下我見故事太常禁止。」頓首對曰:「以來行幸用錢十萬十部樂工五百衛士曲江畋獵大行宮中。」減半

於是宰相韋昭大中故事宦官不假惠安太后節度使對曰:「祿不可陛下不宜不可。」居中任事節度使興元節度刺史賓客