Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷二百零九 列傳第一百三十四 酷吏 Volume 209 Biographies 134: Cruel Officials

Click on any word to see more details.

酷吏

太宗定天下留心聽斷州縣京師晚節天下州縣酷吏

天權脅制群臣縱使大獄四方所在護送京師封爵天下於是紛紛磨牙達道血流而後不出天命臣下使

載初御史:「告訐以為鑿空號曰』。禁食使不得號曰宿』。不得陛下使有司上下其手陛下便妻子陛下。」稍息酷吏

天寶政事奸臣宿不得搏擊殺戮

嗚呼滔天

胡人天性殘忍敬業後患大臣切齒大獄異己上書急變召對遊擊將軍使洛州加以橫木手足」。根柢數百未能衣冠引見賞賜最多天下」。假子眾望收下不服:「!」禮服

京兆萬年博徒十萬不能天資殘忍反覆不事奸盜刺史東平無狀上書召見自陳以為御史詔獄稱旨脅制群臣前後生平纖介御史中外目語

不逞使飛語誣蔑公卿急變千里同時不差羅織」,:「必得。」不一」,與其萬國羅織支脈從事

不問輕重大抵不得赦令不得失魂破家冒頭宛轉莫不

如意誣告大臣狄仁傑任令下獄大臣愕然對曰:「服罪?」舍人西廂宰相有子召見:「陛下假條大小陛下!」由是大將軍不堪大理使衛士自陳事先人人

久之賈人御史下獄長壽殿同州參軍自如同僚洛陽農奴面首吐蕃歌舞謀反耀求見謀反有司秋官侍郎流涕自訴年老

萬歲天中與其龍門不能無行頗有矯詔不肯謾罵自此自殺遣人群臣不敢石勒皇嗣南北謀反掎摭太平公主西四十七:「著床!」須臾家屬籍沒

用事天官二百有司自首對曰:「陛下。」

萬年永昌上書監察御史學術語言賜姓家臣刺史弟兄謀反遊擊將軍愛州

法律尚書秋官侍郎尚書左丞上疏宗正左史美名敬業同謀臨刑召見不許:「無狀。」告子謀反未知被告:「不服奈何?」:「。」:「。」:「。」叩頭服罪

金吾衛將軍高宗使太子巴州歸罪刺史刺史起兵拜神素服出迎大將軍

雍州不治渤海刺史積怨謀反遊擊將軍:「用人不識字獬豸不學而能陛下用人識字?』」無何後果御史:「:『逆臣不願。』」既而

本人言語:「司馬。」洛陽司馬將軍:「。」:「使?」殊死:「御史禮義司馬』、『』,物語?」:「。」不變以為御史可數:「何所?」大笑

太原宰相不可:「?」

冀州衡水遊擊將軍再遷御史系囚俄而州縣震懾:「!」文言無遺內史:「蒼鷹獄吏御史。」

載初瓊州矯詔追還御史使嶺南:「氣類?」:「洛陽御史御史氣類?」

同安寧陵革命召見自陳:「敬業。」監察御史御史」。再遷御史大夫僚屬便染指輕重:「。」

刺史不勝家人禳解:「!」大旱洛陽群臣:「?」郎中:「。」

湖州監察御史不軌延慶謀殺臺大按治宰相等同執政:「宰相。」呫嚅翻然不復引力反接:「!」:「!」謀反

朝野註目御史奉使江左汴州參軍久之監察御史揚州長史:「。」五百瓊山萬年南陵員外開元州長不得

時調錢塘捕魚刺史刺史不受:「?」答曰:「。」刺史大笑

神龍御史司馬謀誅私語崔湜使御史御史仇人不免

先天廣州都督都督殘虐監察御史李全按問刺史

開元:「刺史刺史大理評事敬王御史判官公孫司馬酷吏終身。」司馬明年刺史黃門侍郎:「陛下聖明四海心服所謂朝廷所謂聖明賞罰陛下新政班級遐荒天下義士朱紱不必。」未幾都督大夫:「小人附會傾危朝廷殺害功臣至今東都金銀錦繡加重朝廷捷給便忠於使入朝傷人往日而今?」玄宗

州長京師州長:「奸臣陛下天下。」御史不待玄宗:「不可朝廷不可。」三月州長未幾賜死梧州

開元洛陽河南不死血流

貞觀侍中神龍兗州曹參張易之乾封東都參軍長史玄宗不待斬首京師御史

崔湜外逃東都窮極門生故人海內名士天下大夫不平衢州刺史殘毒御史為人有名」、「監察御史李全嚴酷取名京師」,:「。」

官屬劍南奉使數百萬使不知請求泣訴不貲龍川

宰相從子父兄天寶新豐太子文學玄宗:「不良不用。」

河南御史有所不為李林甫京兆尹調萬年不辭人為於是高力士力士惶恐力士:「故人。」:「國家