Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷二百二十一上列傳第一百四十六上西域上 Volume 221a Biographies 146a: Western Regions 1

Click on any word to see more details.

西域
西域

婆羅吐蕃西樂陵赤銅犛牛穿不知商賈推步歷術天神鐫石鑄銅文人牛馬頗黎珊瑚虎魄師子大臣左右數百宮中重樓

出奔吐蕃吐蕃貞觀遣使天竺大喜使者未始少選二十一遣使永徽遣使入貢

党項西宕昌鄧至党項西吐谷渾山谷崎嶇大抵千里分為部落小數不能拓拔拓拔土著羊毛尚武無法尤重得所跣足男女犛牛五月八月霜降文字草木相聚牛羊祭天他國釀酒庶母伯叔兄嫂子弟同姓子孫

貞觀都督鐫諭太宗入朝特異刺史吐谷渾其後酋長首領刺史

拓拔吐谷渾慕容結婚李靖吐谷渾刺史:「不知。」輕騎斬首數百從子拓拔宗族都督三十二都督西戎都督貢職不絕於是中國吐蕃拓拔慶州吐蕃吐蕃

党項赤水西長號慕容吐谷渾納貢

白蘭吐蕃丁零党項勝兵萬人戰鬥党項武德使者入朝明年貞觀十萬永徽首領率眾

龍朔白蘭吐蕃前驅勝兵西北二十散居至德吐蕃使鄉導悔悟來朝乾元中國肅宗朔方節度刺史邠州刺史党項

上元元年部落十萬鳳翔節度使寶雞刺史節度使追擊明年梁州刺史奉天刺史於是歸順乾封歸義順化部落

党項入寇眾數鳳翔盩厔同州刺史節度使澄城同州室廬馬蘭退保慕容

党項吐谷渾部落吐蕃都督夏州党項銀州夏州朔州吐谷渾西首領羽林大將軍拓拔刺史入朝使慶州氏族氏族氏族吐蕃贊普十年儀表工部尚書朔方留後進用党項部落使慶州:「党項吐蕃遣使進用慶州刺史吐蕃往來。」代宗都督長史永平都督於是刺史拓拔入朝定州刺史折磨池州禿吐蕃禿雞子部落慶州東山夏州永泰永安無極河西

元和党項至大器械貿弓矢軍糧使商人不得旗幟甲胄入部罪人開成賈人藩鎮不得相率道不通武宗御史使靈武銀魚不克

宣宗大中鳳翔河東節度宰相一個:「窮寇天下不以子孫。」左右註目一發左右萬歲

天寶戰功刺史天柱使拓拔咸通竊據刺史黃巢長安孝昌討賊以為將軍節度節度中和京城西面檢校司空平章四面京兆尹太子太傅賜姓襄王討賊不出節度使大節觀察使檢校司徒平章王行瑜北面招討使東北招討使節度使侍中大軍兵馬留後節度使

西海故稱吐蕃党項西於闐東南東西南北二十八十延川勝兵萬人猶言宰相在外男子號令女官侍女數百聽政國人金錢數萬王族淑女以為篡奪所居重屋國人小鬟耳垂。男子而已從母黃金風俗大抵天竺十一月十月山中剖視居喪不易貴人殉死

武德遣使入貢高祖厚報突厥不得貞觀使太宗顯慶遣使王子來朝監門中郎將使大臣員外將軍開元來朝宰相曲江封王金吾衛大將軍男子

貞元清遠劍南散居西山小小部落自失吐蕃上天詔書治生入朝官祿於是刺史世襲吐蕃兩面」。

高昌京師西四千八百五百二十一車師田地校尉勝兵萬人

戚屬宇文華容公主武德遣使高祖使者馬銜拂菻中國拂菻

太宗即位玄狐宇文宇文貞觀來朝宇文公主

久之西突厥西域朝貢伊吾西突厥下詔反覆大臣冠軍使長史謝罪大業奔突高昌護送西突厥焉耆焉耆訴諸虞部郎中遣使:「數年朝貢今歲君長使:『安於各得其所豈不!』西域使者入貢:『可汗天子拜謁使?』明年發兵。」可汗民部尚書

禍福促使入朝河道大將軍將軍行軍突厥數萬群臣萬里難得絕域不可左右:「入朝城邑蕭條三萬以逸待勞。」十四發病

田地以前鏖戰城中明日七千中郎將:「得罪天子先王嗣位未幾。」:「當面軍門。」城中大將軍門事天使勃然:「小兒!」流汗伏地:「!」兵略二十二八千三萬四千國人:「高昌霜雪日月日月霜雪幾何殄滅。」不能

天子群臣高昌所部州縣西昌魏徵:「陛下即位高昌最先貢獻數年親戚十年隴右陛下不得高昌中國所謂有用無用。」西昌西安西都護府調罪人黃門侍郎褚遂良:「古者夷狄廣德不爭高昌誅滅四夷河西未可屯戍行李萬里使自營機杼道路死亡不計罪人犯法終於無益亡命官司有如張掖酒泉高昌隴右河西然則河西高昌他人手足何必中華無用陛下吐谷渾而立所以高昌首領還本中國。」

西突厥使可汗不敢焉耆高昌五城

紀功君臣殿高昌豪桀中國將軍金城中郎將天山三十四

麟德大將軍西刺史涼州都督有子好學中金:「使異聞?」辭章武藝永徽中郎將大將軍舉哀封爵

吐谷渾松山西白蘭千里城郭不居水草長史司馬將軍僕射尚書郎中華為文字花飾男子長裙婦人婚禮富家納聘庶母無常不足商人殺人蕪菁小馬犛牛丹砂青海九百明年波斯千里故世青海」。西北流沙數百行人鼻口無恙

慕容寇邊煬帝鐵勒西平復命男女郡縣長子追還党項故地

高祖受命江都長安李軌涼州護送引兵遣使大寧

太宗遣使入朝遣使