Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Later Han 《後漢書》

第八 祭祀中 北郊 明堂 辟雍 靈臺 迎氣 增祀 六宗 老子 Volume 98: Rituals and Worship Part Two

第八 祭祀

北郊    老子

 年初北郊太后簿太后尊号皇后》。

 雒阳三十三正月辛未南面西皇后西面北上地理故事中岳西河西江南山川在外DD3C中外一头五岳一头一头奏乐

 明帝即位永平正月辛未五帝武帝五帝各处黄帝武帝退西面奏乐

 永平月令故事雒阳四方

 立春服饰青阳》,文官太傅司徒以下

 立夏赤帝祝融服饰》,

 立秋十八黄帝后土服饰》,》、《

 立秋西白帝服饰西》,使天子宗庙名曰礼仪》。

 立冬北郊服饰》,

 即位元和正月:「山川。」

 二月泰山使使者泰山武山辛未天地故事壬申五帝汶上武帝雒阳癸酉高祖太宗世宗世祖显宗王侯群臣东海孔子七十二弟子四月京都庚申世祖十二和帝

 即位初六尚书欧阳天地四方之中上下四方故事雷公风伯三月庚辰雒阳西北

 泰山汶上元和故事即位

 即位十八神仙使老子老子华盖天乐


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary