Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

The Book of Songs 《詩經》

魯頌‧駉之什‧閟宮 Sacrificial odes of Zhou - Decade Of Jiong - Bi Gong

毛詩:「《》,僖公周公。」赫赫
上帝彌月
稼穡。[1]


大王
至于文武大王
上帝

叔父
山川土田附庸
周公莊公
春秋皇皇
降福周公


洋洋
東方


公車
三萬


萬有無有

泰山大東
至于莫不

保有至于
莫不

周公
大夫邦國
萬民

》,十七十二三十八

註解
一作正體」。


本作品在全世界都属于公有领域,因为作者逝世已经超过100,并且于192311日之前出版。

Glossary and Other Vocabulary