Back to collection

Shuo Wen Jie Zi 說文解字

《女部》 Nǚ Radical

Click on any word to see more details.

》 Nǚ Radical

婦人象形
所生神聖生子故稱天子。《春秋:「天子賜姓。」
神農以為
黃帝姬水以為𦣞
黃帝之後后稷

虞舜以為。《以為
虞舜以為
祝融之後
諸侯先聲。《春秋:「。」

𡚽。《商書:「無有𡚽。」

少女

斟酌
適人女家

。《》:婦人


灑掃

𣬉

。《春秋:「。」婢女
婦人。《周書:「至于。」
𡢎生子

女兒婦人


𥁕

淮南

:「。」

女兄𠂔

从弟
。《公羊傳:「楚王。」妿
𣫭
。《:「。」
美女
婦人


。《周禮:「男子女子。」

:「太白天下明星。」
神聖萬物
。《:「。」
帝堯
原聲
嬿

𡡓。《:「𡡓嬋媛。」侍中𡡓


。《春秋:「。」無聲


𡚮𡡾無聲

𡡾
之外
𡚾。《:「𡚾。」

𡚇蜀郡


嫿
女官


𡡗𤔔。《:「𡡗。」

。《春秋:「太子。」
𡜝女同
小人

。《春秋:「。」


孟軻:「天子。」
𠂬
輕薄技藝
𡝫
𡝫
》「糾糾」。


婦人

齊聲
𠯑


江淮

卑賤

尾聲𡡾


𡟰𡟰
有心
數數


𡠗。《周書:「大命𡠗。」虞書𡠗

。《:「父母。」

𠈃

。《:「。」

男女
婦人。《:「。」
婦人跂行

𡛝𡛝𡛝𣦼
美女。《:「。」

隨從

便
𡢖𡝩女子。《:「𡝩𡝩。」
高材
小心


姿

女方


𡜂𡜂
小小


不平
𡞞
不順。《春秋:「叔孫。」
。《:「。」
使怒


。《:「碩大。」
娿娿

吳楚
𨻤𡡾𨻤𨻤
煙火𡛟
𤐫
𡋲
女人

姿姿


曼聲
疾言
下妻
不肖林聲

从母

得志
戲弄
𡢕
便𠛹
𡞜老嫗
𡠜𡠜
往來
煩擾肥大
黑色。《:「。」


。《論語:「小人。」


:「齊人。」

婦人:「不得。」有所𡿺汝南有所
媿妲己
姿
嬋娟女單
嬋娟
𠩺


Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shuo-wen-jie-zi

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary