Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》

《讀論語孟子法》 How to Read the Analects of Confucius and Mengzi

論語孟子》 How to Read the Analects of Confucius and Mengzi

仿

程子:「學者論語孟子論語孟子六經不治讀書聖人所以聖人所以用心聖人所以至於聖人所以所以中夜聖人可見。」

程子:「文字文義然後可以未有文義。」

程子:「學者論語弟子便自己聖人便今日耳聞自然孔孟不過以此玩味將來涵養生氣!」

程子:「熟讀玩味聖人言語不可話說終身。」

程子:「便學者玩味語言便不足。」

:「緊要如何?」程子:「。」

程子:「孔子言語自然孟子言語事實。」

程子:「學者論語孟子尺度權衡相似以此量度事物自然長短輕重。」

程子:「論語孟子知道所謂以為』。」

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/si-shu-zhang-ju-ji-zhu, from 《四書章句集注新編諸子集成北京中華書局,1983)

Glossary and Other Vocabulary