Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》

《孟子序說》 Preface to Commentary on Mengzi

孟子》 Preface to Commentary on Mengzi

史記列傳:「孟軻:「孟子之後。」漢書:「。」一說:「輿。」亦作受業子思門人子思孔子:「。」孔叢子:「孟子受業子思。」未知是否:「孟子五經詩書。」程子:「孟子:『可以可以可以可以。』『孔子。』莫如孟子:『然後春秋。』:『春秋。』:『春秋天子』,春秋莫如孟子。」:「以此孟子詩書而已孟子?」齊宣王宣王不能梁惠王以為迂遠事情史記:「梁惠王三十五乙酉孟子其後二十三十年丁未孟子。」古史孟子齊宣王梁惠王襄王。」孟子宣王時事史記荀子不合通鑑宣王十九孟子而後宣王未知商鞅吳起孫子天下攻伐孟軻三代是以不合退詩書仲尼孟子。」:「二百六十一三萬四千六百八十五。」韓子:「孟軻公孫。」不同史記

韓子:「以是以是以是以是周公周公孔子孔子孟軻不得不詳。」程子韓子前人鑿空有所所見。」

:「。」程子韓子孟子孟子荀子一句。」

:「孔子弟子不能其後離散諸侯弟子孟軻師子子思出於曾子孔子孟軻聖人道者孟子。」程子:「孔子聖人道者曾子手足可以子思孟子。」

:「:『孟子。』正道孟子賢聖不得學者崇仁而已大經大法所謂十一安在推尊以為為此。」

程子:「孟子可謂聖人?」程子:「便道聖人。」當作

程子:「孟子不可仲尼孟子開口便仁義仲尼孟子便許多養氣出來二字甚多。」

:「孟子大功性善。」

:「孟子性善養氣。」

:「學者不足孔子孟子無人安可。」

:「孟子有些英氣英氣便英氣便渾厚不同聖人孟子大賢亞聖。」:「英氣?」:「孔子便可見水精不光溫潤含蓄氣象許多光耀。」

:「孟子只是人心存心養性放心惻隱善惡辭讓是非邪說:『。』論事:『』,『國定』。千變萬化上來大學齊家治國平天下只是誠意而已心得然後孟子便道性善歐陽聖人』,可謂人性不可堯舜所以萬世而已所謂天理外邊用計功業只是聖賢天地懸隔。」

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/si-shu-zhang-ju-ji-zhu, from 《四書章句集注新編諸子集成北京中華書局,1983)

Glossary and Other Vocabulary