Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》

《公孫丑章句下》 Commentary on Gong Sun Chou II

公孫章句》 Commentary on Gong Sun Chou II

十四第二以下孟子出處

孟子:「天時不如地利地利不如天時時日地利險阻城池民心不勝天時然而不勝天時不如地利城郭四面持久天時地利不如不得民心封疆谿天下得道多助失道寡助寡助親戚多助天下界限天下親戚君子。」:「天下民心而已。」

孟子使:「寡人不可視朝使寡人?」:「不幸不能。」內朝齊王孟子孟子孟子今日或者不可?」:「今日何不?」東郭大夫昨日或者孔子不見同意使:「不能?」使數人:「!」平聲以為孟子孟子不能謙辭使孟子不得已宿子曰:「父子君臣父子君臣所以敬王。」:「仁義仁義仁義不敬莫大堯舜莫如敬王。」平聲大夫孟子子曰:「:『。』相似。」:「。」:「在外。」孟子命中不同:「曾子:『不可?』豈不曾子一道天下朝廷莫如莫如莫如其一其二平聲上聲字書以為有所其事不同孟子曾子曾子以為一種道理天下三者曾子齊王得以有為有所樂道不如不足有為有為作為非常程子:「所以待人致敬而後是故。」而後桓公管仲而後以為今天不好受教去聲聽從役使受教學者桓公管仲管仲不可管仲?」管仲孟子孟子官職如此。」承順責難崇高富貴貴德上下

問曰:「前日一百七十五十前日今日今日前日夫子。」孟子弟子一百孟子:「遠行行者:『。』送行戒心:『。』為兵為兵去聲孟子孟子戒備孟子為兵戒心」。未有君子可以?」遠行戒心未有:「君子受取而已。」

孟子平陸大夫:「一日?」:「。」上聲平陸大夫戰士行列。「凶年溝壑四方幾千。」:「所得。」上聲失職大夫使非我所得:「牛羊不得?」:「。」去聲平聲牧地孟子不得何不其事:「。」:「寡人。」去聲大夫:「孟子一言君臣足以然而不得從而?」

孟子:「靈丘可以數月未可?」去聲平聲大夫靈丘所為近似可以得以刑罰不用:「所以所以。」去聲孟子不行不能孟子弟子:「不得不得進退豈不有餘?」孟子未嘗祿進退之際寬裕如此:「進退而已。」

孟子使大夫未嘗言行使行事使公孫:「反之未嘗言行?」:「?」孟子小人如此

孟子:「前日不肖使。」孟子孟子弟子棺木:「棺槨無度中古天子庶人然後人心去聲厚薄尺寸中古周公久遠為人而已不得不可以為不可以為不然不得法制不當:「當作。」使人心使肌膚人子豈不君子天下。」送終天下愛惜

問曰:「?」孟子:「不得不得祿何以於是?」平聲諸侯土地人民天子受者問曰:「?」:「』?』,然而可以』?:『可以。』殺人』?』。可以』?:『可以。』?」無道史記孟子傳聞:「孟子使齊王何不其父子弟而後以是歸咎孟子。」

:「孟子。」太子:「以為周公?」:「?」:「周公使使使周公。」平聲大夫武王周公武王使武王成王周公攝政周公孟子問曰:「周公?」:「聖人。」:「使?」:「。」:「周公使?」:「。」「聖人?」:「周公周公平聲周公周公周公使有所不免:「周公不如?」:「不過富貴而已得以周公周公聖人不幸誠信周公誠信天理人倫用心君子君子君子日月及其君子。」平聲不能改過:「齊王孟子不能使不可辯說改過孟子書記先後參考而後第二十一置於之後之前孟子。」

孟子孟子不行孟子:「前日不可寡人可以?」:「。」子曰:「中國孟子弟子使大夫國人有所?」去聲中國之中祿何不孟子孟子孟子:「不可使十萬平聲孟子不行不可設使前日十萬祿為此:『使不用使子弟富貴富貴之中。』孟子何時下文蓋子不用使子弟不得欲求如下丈夫所為孟子不行祿所有丈夫左右以為從而丈夫孟子如此爭訟左右從而專利後世商人程子:「齊王所以孟子不可孟子不肯國人齊王孟子利誘孟子。」

孟子宿:「當作。」西南行者去聲孟子:「弟子宿而後夫子。」:「無人子思不能子思無人不能去聲宿宿子思使誠意魯人不如子思不苟非有賢者左右維持調不能長者不及子思長者長者?」上聲長者孟子自稱齊王使所以不及子思

孟子:「不可以為不明不可千里不遇宿而後。」去聲恩澤孟子弟子:「千里不遇不得已平聲行道