Back to collection

Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹四書章句集注

《告子章句上》 Commentary on Gaozi I

Click on any word to see more details.

告子章句》 Commentary on Gaozi I

二十

告子:「杞柳人性仁義杞柳。」人生天理杞柳所為告子人性仁義矯揉而後荀子孟子:「杞柳以為戕賊杞柳而後以為戕賊杞柳以為戕賊以為仁義天下仁義!」平聲如此天下仁義不肯因子仁義

告子:「東方西方西人性東西。」告子孟子:「東西上下人性無有無有不下不分東西不分上下天理未有使使使。」本性未嘗使無不反之而後可以無所不為

告子:「。」人物之所以知覺運動而言告子前後不同大指不外乎近世所謂作用相似孟子:「?」:「。」「白雪白雪白玉?」:「。」平聲下同猶言差別以下孟子告子則是。「然則?」孟子如此知覺運動於是告子自知不能所得所得人物莫不莫不知覺運動仁義所得所以無不萬物告子不知所謂當之是以杞柳食色無不縱橫紛紜所以然知覺運動不知仁義孟子以是

告子:「食色。」告子知覺運動悅色仁愛事物學者用力不必合於孟子:「何以?」:「長於之外。」上聲下同:「白馬白人不識長者?」平聲下同:「。」李氏:「。」白馬白人所謂所謂白馬白人不同所謂不在:「是以之內是以之外。」在內在外:「然則?」出於:「告子食色其所。」至此告子以求自反有所其所不得所以鹵莽不得

季子子曰:「何以?」季子蓋聞孟子:「之內。」在外不在。「鄉人長於?」:「。」「?」:「鄉人。」「在此所長在外。」上聲酌酒季子季子如此不由不能孟子孟子:「叔父叔父』。:『?』。』子曰:『叔父?』在位。』:『在位鄉人。』」平聲祭祀子弟在位鄉人賓客暫時因時制宜季子:「叔父在外。」子曰:「夏日飲水然則飲食在外?」:「問答大指反覆譬喻當世使明仁在內知人性善皆可以為堯舜。」

子曰:「告子:『無不。』食色性也近世如此:『可以可以是故文武。』去聲:『性善是故以為微子王子比干。』韓子如此微子比干叔父微子性善』,然則?」平聲孟子:「可以所謂發語辭可以不可以可知材質物欲陷溺惻隱之心恭敬是非惻隱之心恭敬是非仁義固有:『。』不能去聲上聲以至四者固有所以惡相不能擴充四者仁義用以本體不同詩曰:『天生蒸民。』孔子:『為此知道。』」去聲大雅烝民有法耳目聰明父子故人無不以此人性可見程子:「理則堯舜至於清濁學而清濁皆可至於湯武孔子不移自暴自棄。」:「不論不備不論不明不是。」子曰:「而後有氣質反之天地氣質君子。」程子孟子本文孟子以為無不程子固有強弱不同所謂氣質有所事理程子氣質不可以省察矯揉學者

孟子:「子弟子弟其所陷溺豐年豐年衣食有所凶年衣食不足陷溺播種然而至於日至不同雨露人事大麥日至當成瘠薄同類相似至於聖人同類聖人無不子曰:『不知足不為。』相似天下不知大小未必適中使犬馬不同天下至於天下天下相似下同調天下以為至於天下師曠天下相似師曠師曠天下以為至於天下莫不不知美人至於聖人芻豢。」牛羊程子:「孟子人心無不聖人先知先覺。」程子:「芻豢親切有味實體芻豢。」

孟子:「大國可以其日雨露牛羊從而是以濯濯濯濯以為未嘗東南前此大國生長日夜氣化流行未嘗間斷日夜有所生長濯濯光潔牛羊從而是以至於光潔草木仁義其所良心旦旦可以其日平旦好惡相近幾希所為反覆不足不足禽獸不遠禽獸以為未嘗去聲良心善心所謂仁義平旦清明好惡相近得人幾希反覆展轉良心其日之間有所生長平旦清明之際良心所為牛羊所為既有不能所為是以展轉至於不足仁義良心平旦不能好惡苟得無物無物不消上聲人心孔子:『出入。』?」平聲。○孔子在此失去出入定時如此孟子神明不測得失保守不可頃刻學者時而不用使平旦仁義程子:「出入而言而已。」○:「未嘗持守之間平旦氣象可見。」孟子學者有利

孟子:「不智齊王天下一日未有退去聲。○我見一日退安能小數專心致志不得通國使其一專心致志一心以為鴻鵠將至。」去聲平聲圍棋程子:「人主一日賢士大夫宦官可以涵養氣質薰陶德性。」不能君子小人賢人小人是以不能