Back to collection

History of Song 宋史

卷七十 志第二十三 律曆三 Volume 70 Treatises 23: Measures and Calendar 3

Click on any word to see more details.

五星

歲星七十九七千九百三十一。《乾元二十三四千五百三十五五千七百二十五,《木星四百八千五百八十七七千五百六十


三百九十八八千八百五十七二十八。《乾元五百五十五八千六百二十五約分八十七。《八千七百八十七七千五百六十周日》。


十六。《乾元二十八九千四百二十二。《歲差九十八九千五百上限二百五下限一百六十二十五六十三


熒惑一百五十六萬一五十二。《乾元四十五八千五百九十二九千一百八十三十四。《火星七百八十七七千一百九十一一千一百


七百七十九九千二百十八。《乾元七百五千九百十七約分九十二。《九千二百九十一一千一百周日》。


。《乾元二十九一千一百三十五。《歲差九十八八百上限一百九十六八十下限一百六十八四十五六十三


鎮星七十五三百十一八十五。《乾元二十二三百十一一百六十四二十。《土星三百八十一八千六百五百


三百七十八八百五十一。《乾元二百三十六八百三十一約分。《八百五百周日》。


七十九。《乾元二十八九千五百。《歲差一百一千一百上限一百八十二六十三八十一下限同上


太白一百一十六八千二十二四十二。《乾元三十四三百三十九一千五百四十七。《金星五百八十九七千四百八十九五千四百


五百八十三八千九百九十六。《乾元六百七十六一千七百三十五約分九十一。《九千一百八十九五千四百周日》。


二百九十一九千四百九十九。《乾元》、《不立


三十六。《乾元二十九一千七百九十八。《歲差一百二十八千三百上限一百九十七十六下限一百六十八六十三


辰星二十三萬一八百四十二八十。《乾元八千一百三十七四千四百八十。《水星一百一十七三百八十七八百


一百一十五八千八百三十。《乾元五百八十七九十四約分八十八。《八千八百八十七八百周日》。


五十七九千四百十五。《乾元》、《不立

七十八。《乾元二十九一千一百三十八。《歲差九十八三十上限一百八十三六十二下限一百八十二六十二六十三


五星冬至後加:《乾元五星,《中日

總數不盡總數冬至。《乾元積分不盡因之滿不滿退。《去歲積分不滿宗法不盡退

:《乾元,《五星

積年滿三百六十五二百九十三十九不盡不滿。《乾元積年不盡不滿退。《歲差積年滿三百六十八九千八百九千九百不盡宗法不滿退

陰陽變分變分以下陽曆以上陰曆置入陽曆變數不盡變分

乾元歲星五百二百四十八二十熒惑九千六百八十二五百六十四八百四十四鎮星八千二百六十二九千一百二十六太白九千七百十六九千八百五十八八百辰星鎮星歲星一千七百一千三百三十四熒惑一千六百四十一一千四百鎮星辰星前後一千五百二十二太白一千六百四十三一千四百。《上限以上減去上限下限下限以上下限分相下限


乾元五星辰星差分陰陽定分:《乾元變分,《五星增減定數

變分變分損益損益定分。《乾元加減不足以下在前以上以下以上以前不滿限日差分加減限度。《度數損益退一等不滿損益上下


:《乾元定日,《五星

定分。《乾元以前限度定日。《中日增減加減後加


氣盈:《乾元,《

常數不盡置入朔望氣盈。《乾元定日氣數不盡冬至。《以下限日以下便以上減去限日限日


:《乾元,《》。

加入甲子得所。《乾元》、《冬至定日滿》。《乾元冬至退陰陽陰陽朔日得所


入月:《月日

大餘以定大餘得所曆法


:《乾元。《先後定數五星

氣盈縮減定分加減黃道滿宿不滿宿得所。《乾元陰陽加之限度即為》。《限日其日宗法其日先後定分先後增減先後後加其日木星退位火星土星退位》。


歲星


熒惑鎮星太白辰星

平日平度:《乾元,《五星中日

平日平度加之得所。《乾元太白辰星加減熒惑滿十一加減得所以前前後前後火星因之後退。《中日中日加減中日


:《五星增減

陰陽陰陽加之。《乾元。《上下限度加之滿增減金星增減四乘金星火星增減退晨星


變分置入變分變分陰陽定分。《乾元變分前述。《》。


五星:《乾元五星定日

陰陽定分平日金水金星月日熒惑陰陽萬一六百七十五三萬五百二十五陰陽不同所得退後退平日月日五星陰陽定分熒惑鎮星太白退太白歲星不用辰星縮減熒惑陰陽定分外加定分定分。《乾元定日。《中日增減金星水星增減定日合用先後後加定日其日金水定日度數


:《乾元五星,《五星

合用加減平度陰陽定分金水宿熒惑後退二百三十六二百五十七後退以下以上陰陽一百一以上減半因之後退陰陽七十四以下因之滿後退宿。《乾元前後合用陰陽加之冬至黃道加之宿宿熒惑一百一十九一百三十四後退一百八十二以下以上前後七十三以下在前以上一百八十三退一百二十三退一百三十一後退一百八十二以下以上前後七十三以下以上一百八十二前後退後加五星陰陽歲星熒惑鎮星太白退陰陽辰星。《增減金星定日定日加減合用先後先後後加其日木星退位退位退位退位退位火星退位退位土星退位退位退位退位金星因之退退先後退位水星加減冬至加時黃道宿不滿宿加時宿火星後退退後退 增減火星一百二十四二百四十六後退一百八十二六十二以下以上減去一百八十二六十二分為置入七十二以下上限以上一百八十二六十二下限下限增減上限因之在下外加一百在後因之,《火星退二百四十一退後一百一十九減退一百八十二六十二以下以上減去一百八十二六十二置入下限七十二以下上限七十二以上一百八十二六十二下限上下增減不滿退在後退火星定日中日以前增減