Back to collection

History of Song 《宋史》

卷一百〇七 志第六十 禮十 Volume 107 Treatises 60: Rites 10


宗廟季冬薦新有朝行一司命季夏

真宗咸平八月太常:「今年十月》,疑義 。」仁宗天聖元年:「真宗四月至今。 」九月太常:「天聖十月。」

十月仁宗 使禮儀使樞密使儀仗使參知政事曾公亮使樞密使鹵簿使宗正 太祖不敢文殿學士:「所以昭穆尊卑受命祖居本朝太祖受命以降 昭穆以來便。」

:「國朝 肅宗睿宗昭成。《有別皇后未有 所以大順太后既有不當。」

學士:「《春秋:『 太祖。』是以國朝宗廟有餘後主大中不亦宗廟至尊未能祖宗莫若守舊 如故便。」

學士歐陽修:「宗廟後世不當有別本朝之後 之下不可太宗之下真宗之下之後之後 樂章之後之後之後 以為則是失禮。」

:「依舊討論。」:「一日皇帝衛士萬歲。」:「改正殿大慶殿一日殿下黃道, 篆書璽印青玉金山故事功臣分割行事》,功臣大中。」

十月樞密使張望昊天上帝大慶殿十一天冠輿至大殿門外輿殿明日至大行禮質明 殿百官宣德肆赦二十一謝禮二十六殿

治平元年改為春秋》,閔公

,《真宗咸平六月十月天聖元年 元年四十九年間歲月不得大祥明年六月二月 依舊典禮。」

二月翰林學士:「同知太常二十七然後 十月明年陛下 十月依舊不同故事未嘗並行季冬太常今年 十月明年四月。」今年

:「始祖。」:「神位始祖以南定禮。」

:「周禮》、《春秋》,行禮公羊傳:『。』《:『。』分為:『』,四十二十八:『』,相去三十 :『明年後五。』本朝三十 十八四十二庶幾。」太常:「本朝以來三十 不通四月今年依舊十月比年以來三十 。」典禮

:「先王未嘗一時正義以為:『天子 廢時礿廢時。』更為本朝沿襲 所以祖宗。」

:「《》:周四天下 所及太祖受命仍舊合群始祖失禮國家不同 不得可以。」:「以後譜牒不明 。」

:「天子宗廟》,出於 始祖南面西入室始祖東面 南面東面。」禮部:「始祖東面戶外祖宗 帳幕。」

大觀:「南面東南始祖南面昭穆東西相向始祖東面昭穆南北相向古義。」:「貢物詔旨。」

之後高宗建炎洪州紹興溫州祖宗始祖南北相向

吏部員外:「大事宗廟莫大戎事祭祀 不當天地神祇未合黎庶出於一時大臣好勝六十未有之際違誤 太祖天明混一功德仁宗太祖正統當時自古 本朝太祖受命以降當時昭穆不敢受命王安石建議始祖士大夫太祖不得 太祖太祖受命不許不以為然典禮至於崇寧 建言自我作古依舊沿至今太祖第四昭穆太祖禮經》。」

:「未盡太祖居中左右後世同堂太祖 太祖昭穆位於東西太祖昭穆位於南北後世太祖 太祖太祖始祖廟號諡號太宗太祖廟號已定 太祖不可始祖太祖名實太祖太祖 廟號然則太祖前日太祖第一始祖薦新太祖 仁宗真宗英宗太祖如是宗廟禮經》,前日。」 :「太祖皇帝創業天命宜居。」宰相:「太祖禮經》,可疑。」

九月太常太祖既而吏部尚書大行之際宗廟萬世太祖 太祖始祖太宗真宗以至太祖崇寧:「治平西王安石使以為始祖太祖司馬光力爭太祖建議。」

十月禮部侍郎:「 不得子孫西太祖之前昭穆。」於是吏部尚書 :「如此自居子孫以來太祖 不合。」以為

朱熹講筵不可大略 :「尚書吏部有所可疑則是祖宗子孫至於之前 不得喪事殿宗廟原廟不可不安尊奉太祖其實 太祖使太祖威靈相與強弱之中太祖當日追尊帝號今日太祖有所不忍不敢當 治平不過數年以為始祖合於人心所謂』。」:「始祖之後太祖 文王太宗武王仁宗萬世昭穆以至高宗萬世。」:「程頤以為王安石不當』, 議論不同足以義理人心固有司馬光大賢不出 變亂穿鑿得罪公議堅守程頤則是。」

詳盡再三:「不當高宗即位不曾即位太上即位不曾今日豈可容易 。」臣僚退以上廟堂聞已

異議藉以不行得罪:「王室無故祖宗 欲望神靈無窮?」殿十二以為所以延壽不然 不堪言語侍從不許十二二百而後太祖四月禮部太常寺:「 西所有今年行禮行禮。」

宗紹 丙戌京師大火太常:「近世朱熹考古宗廟本朝學士大夫不能今天災異民家宗廟此時向來適當其一朱熹本朝未合本朝始祖以為始祖太祖皇帝孝心始祖 始祖始祖始祖昭穆尊卑以定說合祖宗 無窮其一本朝朱熹本朝討論復古未及施行以來稽古 足以其事紛紛本朝西之後之前 帷幄廟主廟主名為未嘗 祖宗本朝