Back to collection

History of Song 《宋史》

卷一百五十一 志第一百〇四 輿服三 Volume 151 Treatises 104: Carriages and Clothes 3

Click on any word to see more details.

輿服天子皇太子命婦

天子天冠天子朝會親事天子戎服中興之後

奉祀:“《周禮·》‘’;《》‘昊天上帝五帝先王’。禮記:‘。’王肅家語》,以為則是禮記周禮並用先後是以開寶》:皇帝行宮至大質明盛服之前以至冕服明天車駕天冠至大開寶》。”參議

:“而後參考後方二分領袖白玉<>,所屬製造·輿服。”

祿集賢:“冕服。《周官’,禮記’。’;‘’。明王天地緇衣’,‘’,‘’。則是見天見天先王寒暑未有天地赤帝然則昊天上帝至於天神地祇順時。《周官四時祭祀’,不必祭天以為有所而已冬至昊天上帝其餘請服。”

於是:“不可。《禮記’,可知所謂昊天其餘夏至。”

尚書禮部:“近世所為領袖祭服之下之下朝服之下之下然則之下長短。”於是

元年禮部:“之下未合典禮。”禮部太常寺上官安民祖宗故事仿禮部員外可疑

周禮·》“祭祀朝覲太常”;“”。何以古人用大。《:“。”家語”,”,合為

天子最上大路。《:“。”不為何必,《:“。”附會經合出於非一

齋祭祭服一等昊天上帝五帝:“。”開元開寶祭服不必冬至。《周禮·》:“。”不服夏日不可

而已所謂”,?《:“。”之上不知不可。《。《周禮:“。”可知不可以為

祭天祭服謬誤後漢顯宗星辰十二天地以來祭天未能合於內服祭天明示上帝安得

其後

政和冬至昊天上帝立冬立冬神州中興之後無有

紹興十三禮部侍郎:“禮經》,皇帝行禮創作領袖。”祖宗舊制禮部:“關西羊羔天生黑色不如以為太常。”十二

五代天子前後十二真珠十二七星琥珀二十四絲網真珠寶玉紫雲白鶴七寶金飾絲絛天冠青色雲朵真珠琥珀寶玉玉環。〈(綬帶。)〉羅勒鹿白玉金飾真珠龍鳳祭天宗廟太清玉清昭應宮尊號元日皇太子

太祖元年太常:“少府監天冠制度十二星辰華蟲以下一行以為十二<>。紐約鹿白玉玉環金飾。”

太子工部尚書:“周禮》:‘諸侯其餘。’:‘諸侯互相是以諸侯明王。’則是君臣以下正文。”

元年十二月少府監新造皇帝冠冕冠冕珠玉而且

仁宗群臣冠服沿繁文法度內內太常典故冠冕從簡天冠前後二十四頂上成龍紫雲白鶴紫雲白鶴所有琥珀二十四不用網子四面依舊減輕天柱成龍金輪七寶不用雲龍減去天河依舊減輕依舊減輕星辰華蟲所有不用使真珠依舊製造花樣仍舊依舊不用依舊絲織所有玉環減輕帶頭減去不用依舊

元年王洙:“天子法服重大。”典禮繪圖其後冕服如故

英宗治平太常

周官十二加以十二衣裳東漢史官名儒記述非法琥珀至尊七星之內紫雲白鶴出道自大古樸法度明水不可;《雲門》《》,不可不宜珊瑚江左翡翠侈靡聖朝

太祖元年少府監冕服博士崇義三禮》,參校仿祭天太宗少府真宗泰山請服:“。”有意仁宗過半不能詔書王洙復議畫圖之前

開寶衣服》,冕服太祖太宗富有四海不可陛下天地先王祖宗之類》、《衣服》、《三禮制度不同改正

太常少府合奏

冕服天子二等顯慶長孫無忌十二有餘國朝冕服仿古珍異前世大事莫大祭服神明參酌》、《衣服》、《三禮一切改造

孔子:“。”久矣冕服依舊後方金飾白玉前後十二十二相去金飾青衣十二星辰華蟲一行以為十二大小珠玉琥珀玻璃其中改為法服祭禮

:“裁定因而。”元年

相合不復少府監所謂四周兩旁真珠之類改用五色五色前後二十四齊肩孔子所謂

祭服朝服衣裳前後十二十二月製作莫不有法法服少府監前後古義改正祭服前後太常尺度兩旁無數合為群臣祭服仿政和皇帝冕服五分