Back to collection

History of Song 《宋史》

卷二百〇七 志第一百六十 藝文六 Volume 207 Treatises 160: Arts and Literature 6

藝文聖曆僧一行開元大衍曆十三

算術海島算術周髀算經

音義

周髀算經音義算術寶應承嗣建中貞元

景福十三大唐天福調二十三明元

顯德十五永昌大齊

太平乾元太平興國新修十六七曜

七曜天人〈(一作”)〉《王公中正正象

思議七曜新曆沈括一部〈()〉

十四比較

七曜新曆正經十五

七曜三十〈()〉

大衍曆大衍曆十一大衍曆

要略大衍曆

調

調十二調

乾元

乾元十三

明天明天十五明天

耀陰陽

行宮

萬歲日出晝夜五星正象

秀林正象成法神經

日用七曜西國七曜

關子修睦要旨注釋要略

注釋孫子五經算法算法〈(一作”)〉《

一法算術算法

〈(一作”)〉《重演海島算術僧一行心機算術〈(一作”)〉》〈()〉

算術受益算法

算術一法要訣術數萬分〈(作者不知)〉

〈()〉《孫子〈(不知)〉《〈()〉《長慶大曆

萬年十二真經大曆

算法曆書〈(不知作者)〉

蓮花規矩

〈(頒行)〉紀元

五星日出

七曜行草考古日食會同〈(紹興不知)〉

〈(受益)〉要訣

算法算法問答

口訣算法秘訣算術新曆考古春秋日食

新曆日月新曆新曆強弱法數

黃帝史記律曆法要〈()〉《曆書二十〈(庚申嘉定)〉

一百六十五五百九十八。《〈()〉《六韜〈(不知作者)〉《司馬兵法〈(司馬)〉

孫武孫子吳起吳子黃帝三略二十四

決勝太公兵書要訣六韜

孫子司馬法吳子三略

武帝孫子〈()〉《孫子孫子孫子

孫子簡要司馬兵法吳起白起〈(一作”)〉》

神妙行軍戰國策三十三黃石公秘訣兵法

兵書三略三略

諸葛亮兵法兵法行軍風雲

兵書李靖總要

六十甲子勝法兵書〈(一作”)〉風雲

三軍風氣衛國

六十甲子內外兵法行軍秘訣太白華蓋

雲氣營寨行軍軍旅〈(一作”)〉

武威勝敗野戰

九天兵法

兵法六甲兵法

兵家正書〈(一作”)〉李氏兵書

權變逆順玄機

守一

寶興行軍七十二安營臨陣

決戰勝負風雲氣象風雲

{}〈(一作”)〉《武略武略

行軍風氣要略軍機古今兵略

〈(一作”)〉要訣玄機成法

軍用軍國

將軍孝經行軍

十二月行軍走馬成法中法行軍要略分野星圖

黃道兵略

別錄兵書總要秘訣

戰鬥秘訣英雄

要訣軍旅

軍機勝負兵書

尉繚〈(戰國)〉《〈(昭王太子依托)〉黃石公三略

素書〈()〉諸葛亮兵書文武

武侯兵書〈(昭明太子)〉真人十三李靖

六十甲子決勝李靖〈(不知作者)〉

九天公安〈()〉太白

五行吉凶孫子春秋

五家孫子〈(武帝杜牧)〉杜牧孫子孫子〈(曹操杜牧)〉

劉玄行軍月令江東經略先生兵書十六〈(不知)〉

二十太一秘訣黃帝太公兵法〈(行進)〉

南北六十三〈()〉《形勝萬言

武略二百九十三賢安邊十一

邊防

仆射動用

帝王中樞世論

機運〈(不知作者)〉仁宗

曾公亮武經總要四十處分人事

王洙武聖武略十五〈(康定天台)〉康定

〈(不知作者)〉軍政

要略二十安邊致勝

陝西建明孫子十五

講義十四

十二溫潤西夏須知王維武昌要訣

司命二十八一百十五

上達神武兵法古今

崇寧〈(不知作者)〉建炎德安守禦八十

西〈(兄弟問答)〉機靈

軍機決勝兵書氣候兵法秘訣

古今兵書五行會稽六十甲子秘訣〈(一作”)〉》

要訣十二

三軍六甲五十七甲子行軍玄機

兵書兵法

兵書行軍玄機

行軍六十簡要

水陸九九

兵書精妙要樞太一行軍

劉玄〈(一作”)〉兵家月令

行軍月令守一兵家正史

行軍周易

兵家

寶書兵法王洙囊括

兵書要訣長慶人事至德元寶王公

神經洿〈(益智》)〉《機法太一

五行六十甲子行軍會稽兵家日月

六甲軍法要訣兵法六甲攻城

秘訣兵書條目仁宗神武行軍一部〈()〉

守約一部〈()〉《定遠安邊

兵書要訣兵書要略將要

五行行軍月令雲氣十二

行軍氣候天子雲氣十二從軍

兵書論語太一行軍六十甲子

新修軍機決勝兵法樞密院一百四十二

敵樓法式申明條約女牆

兵法樞密院形勝萬言重演

安南文字目錄宣撫

政和十五兵法二部兵書

兵書三百四十七一千九百五十六李廣山水

拾遺

貞觀公私簿皇甫日月張彥遠筆法李氏學士

端硯

〈(不知作者)〉蘇易簡

點頭益州名畫錄圖譜

酒令進士

蔡襄投壺〈(投子)〉

圖畫見聞司馬光投壺投壺

新編五代宋朝米芾

弓箭啟蒙

宣和

提要十五

李靖

一部〈()〉上官投壺

草書中庸

徐鉉〈(一作”)〉《四聲

太宗

要略

王子骰子