Back to collection

History of Song 宋史

卷三百二十九 列傳第八十八 常秩 鄧綰 李定 舒亶 蹇周輔 徐鐸 王廣淵 王陶 王子韶 何正臣 陳繹 Volume 329 Biographies 88: Chang Zhi, Deng Wan, Li Ding, Shu Dan, Jian Zhoufu, Xu Duo, Wang Guangyuan, Wang Tao, Wang Zishao, He Zhengchen, Chen Yi

Click on any word to see more details.


潁州進士居里經術著稱束帛潁州教授以為大理評事治平節度推官長葛不受

神宗即位使」。明年詣闕:「何為?」對曰:「先帝陛下是以不敢有所決擇。」:「?」對曰:「法制不立庶民今日才不適用。」:「安得不少異日不能。」正言集賢院國子監舍人起居注使改判太常寺

校書崇文院不能太一西京御史臺十年五十九諫議大夫

平居自得名士欿然以為不及歐陽修宿王安石一時

隱居不肯以為退天下沸騰以為不便下令以為在朝侍從建明望日為時譏笑長於春秋》,不近人情講解聖人在於」。春秋》,

天平推官使門人:「天下官吏塗炭上下。」秘書正字王府說書殿說書召對以為諫官乘間行狀以為詆毀先帝不遜永州


文約成都雙流進士禮部第一職方員外通判王安石專政時政以為百年當事上書:「陛下青苗免役莫不歌舞所見一路皆然一路天下皆然。」王安石極其

神宗召對慶州有夏敷陳問安不識:「古人賢人。」退欣然宰相使不樂:「使?」:「當作?」:「不失為。」「得無諫官?」:「。」明日集賢檢正鄉人:「笑罵。」

同知諫院洪範》,:「《洪範》,天人自然大法天下。」頓首:「不力聖訓。」明年御史雜事

時常水利免役保甲先行免役用錢轉運使三十:「裕民聚斂寬餘加重。」青苗畿縣便主簿御史

御史國朝故事未有建言:「御史罷免職司初選議論不合人材不可前後諫官御史得罪姓名以次甄錄使進退稍異竭盡。」

邊地屯兵聲言於是兩河戒嚴河北城守:「無益。」:「妄為逡巡情偽可見堅強不渝得以遠慮力爭大為中國。」

華亭三司使湖州實法:「凡民養生日用告訐隱匿措手商賈交易不過服食器用布帛之類散亡公家簿安得使報怨告訐畏怯而已。」翰林學士

婿京師:「恩澤國體。」御史不悅操心論事循分集賢院學士河陽永興青州五七市價學士鄧州

揚州滁州五十九大觀尚書右丞


進士汝陽簿召對秘書正字校書郎國史院編修神宗》,議論居多起居舍人

秘書既而御史:「王安石神宗邪僻太史豈能公心直筆發揚盛德其父人材凡近學問不足。」起居郎

:「陛下先帝先帝先帝繼父陛下不能繼志不可。」未有:「陛下群臣無助。」史記年表左右宰相執政侍從學校執政不過王能而已輔相公卿執事出示左方姓名:「不可不同故去。」:「所見安敢?」明日欣然奉行於是決意舍人給事中修撰實錄》,吏部侍郎

:「神宗稽古祿空名使判官主簿雲夢縣河東公事河中參軍楚州鹽場軍事推官大名府教授因而祿。」刑部尚書出官兼用刑法崇寧尚書右丞左丞中書侍郎

妖人隨州殿學士亳州河南府太一使殿學士大名政和神觀使修國史大軍節度使未幾樞密院

谿仿陝西弓箭手邊民險易戰陣耕牧得勝萬人鎮撫恩典宰相宣和元年六十五太傅

以來天下源自


資深揚州王安石進士定遠判官京師諫官問曰:「南方青苗何如?」:「便無不。」:「為此。」:「據實不知京師不許。」大喜:「。」神宗青苗於是不便命定諫院宰相諫官太子中監察御史蘇頌

御史:「涇縣主簿庶母不為。」下江轉運使:「年老所生。」不知所生不敢曾公亮定當力主改為殿說書御史不宜不孝人居解職集賢檢正舍人太常寺集賢殿修撰

同知諫院御史蘇軾湖州》,以為侮慢以來作為文章交通戚里赴臺不已黃州不可一日殿門外:「蘇軾奇才。」不敢

糾察東方直言太史兵變帝命衛士飲食不足起小:「祖宗以來為此。」:「。」翰林學士失實河陽留守南京戶部侍郎學士知青江寧謫居滁州

定於宗族諸子布衣王安石蘇軾是以公論不孝


信道慈溪禮部第一調臨海使後母不服王安石御史亦稱審官院主簿使得所名臣親朋姓名嶺南安國得罪太子中兩浙常平

監察御史太學受賂奉詔株連集賢蘇軾作為時事:「不足司馬光誦說先王如此?」罰金

未幾起居注諫院檢正婿所為江陵御史給事中學士御史氣焰側目

翰林大理尚書省其事違法發放以為大臣欺罔尚書省臺中受事文書於是執政復發大理法官御史文籍無不:「身為執法若是安可!」疑似士大夫遠近餘年

崇寧南康辰溪使明年學士


成都雙流布衣未冠不第進士宜賓石門通判御史臺善於詔獄掖庭不能不可以為無異神宗開封府推官淮南轉運使閩中使福建

大理寺三司使湖南數百萬集賢殿修撰河北轉運使戶部侍郎開封府不決舍人刑部侍郎江西福建擾民六十六

屬文神宗高麗》,


數年推官主管廣西常平使父子遠方西江西常平繼父監察御史殿御史員外得罪簽書判官楚州江東刑獄

員外起居郎舍人修國史:「朝廷前日司馬光奸惡中外變亂法度宗廟睥睨蹤跡包藏禍心相去之間不可案牘有司奸臣言行之一天下後世。」由是禮部尚書理事奉使無狀黃州四月揚州

語言除名放歸田刑部禮部侍郎翰林學士承旨在先音樂自娛汝州蘇州鑄錢團練使江州安置天寧其父忌日一日設宴節日永州大夫傅會其父


興化莆田進士第一簽書判官給事中學士建議一時施行文書附著纖悉禮部侍郎而是給事中不肯讀者代行舉人開封