Back to collection

History of Song 《宋史》

卷三百五十二 列傳第一百十一 唐恪 李邦彥 余深 薛昂 吳敏 王安中 王襄 趙野 曹輔 耿南仲 王㝢 Volume 352 Biographies 111: Tang Ke, Li Bangyan, Yu Shen, Xue Ang, Wu Min, Wang Anzhong, Wang Xiang, Zhao Ye, Cao Fu, Geng Nanzhong, Wang Yu

:

目录
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

 杭州錢塘聞人其父悲泣調鄰人使以為:「。」:「不能?」出訪前後自悔長者河東常平江東轉運判官

 大觀員外單行望見歡呼聽命奉使稱職員外起居舍人使河北:「。」轉運使集賢殿修撰貴人有所梓州

 滄州水勢緩急非有不敢不為詔書嘉獎上疏等第未報便宜

 揚州戶部侍郎京師宮城:「水漲奈何。」水源所以水準:「宗廟社稷。」上疏:「或者陛下時事。」

 宣和尚書宰相滁州知青吏部尚書戶部殿學士錢塘掃墓然後杭州

 靖康同知樞密院中書侍郎進見宣和欽宗:「今日不顧大體前事一時豈不太上既定然後白道天下不可。」:「詔書以此佈告在位東宮舊書

 八月中書侍郎大略以為十九使者於是勤王密言:「天寶而後復興天子在外可以號召四方景德故事太子西天下。」開封蘇軾未有然而:「死守社稷。」侍郎不用

 策馬御史不能交結國勢不可。」文殿大學士太一使

 京城車駕:「不得。」既而不可正月:「?」金人百官推戴書名


 進士河東舉人有所罷工聲譽太學大觀及第秘書校書郎

 風姿生長應對便捷蹴鞠俚語詞曲自號浪子校書郎吏部員外河陽起居郎善事中人舍人翰林學士承旨

 宣和尚書學士明年建明而已浪子宰相」。

 使太宰外患金人都城太學數百宣德上書社稷退文殿大學士太一使旬日太宰鄧州亳州建炎建武節度使安置

 援引政府其事附著


 福州進士及第元年太常博士著作員外監察御史殿御史

 御史懷素開封執政大觀吏部尚書尚書中書侍郎轉門侍郎致仕殿學士知青

 政和於是侍郎宣和元年太宰衛國福建鎮江節度使福州靖康文殿大學士故事僕射使宣徽使節度福州

 死黨詭計為首致仕建炎大夫臨江居住還鄉


 杭州進士太學博士校書郎著作殿御史起居郎舍人給事學術士子有用史記》、《西漢史學翰林學士稱職刑部尚書兵部大觀尚書明年河南嵩山

 政和尚書侍郎彰化節度使使殿大學士天府始終附會舉家笞責靖康金紫光祿大夫致仕杭州徽州居住圍棋不能以為


 字元大觀首選浙東秘書校書郎中書侍郎未嘗不可殿舍人修國史給事居中居中死者文殿修撰南京給事學士

 探知執政前奏:「金人陛下何以?」:「奈何!」已定戶部尚書金陵退:「朝廷便京師奉詔。」以為皇太子開封上去以上天寶故事有所明日侍郎太子:「陛下巡幸陛下?」:「。」於是

 欽宗使樞密院太宰不合紛爭上前御史文殿大學士使父子揚州崇信節度使安置建炎柳州紹興元年文殿大學士廣西湖南宣撫使


 中山陽曲進士及第調參軍主簿秘書著作政和天下稱為奇才特出使:「舍人。」未幾秘書舍人御史開封脫去以為不勝

 增廣措置東南寶貨洪州陽山銖兩而已珍異得罪

 上方神仙方士妖術朝臣山林道術所屬出入察視經由往還:「天寧。」遷安翰林學士承旨

 宣和元年尚書金人來歸節度使河北河東燕山宣撫使燕山藥師同知藥師跋扈不能曲意藥師檢校金人臨海節度使其後金人金人不得已縊殺藥師宣言:「金人藥師?」力求藥師解體金人以是以上使檢校太保節度使大名府北京留守公事

 靖康藥師文殿大學士嵩山大夫秘書司南隨州居住團練使象州安置高宗即位便紹興大夫泉州未幾五十九

 豐潤殿賦詩其事殿副本如此七十六


 鄧州南陽進士崇寧軍器監主簿庫部員外祿察訪陝西開封府滿晝夜學士吏部侍郎杭州海州天府鄆州禮部尚書兵部潁州。。蒲城同姓學士南京

 大觀集賢殿修撰兵部侍郎使高麗對稱工部吏部尚書同知樞密院薦引殿學士亳州交通嵩山學士殿學士

 宣和河南金人西高宗大元帥虞城即位河南府西北諸軍金人京師徵兵宿寧遠節度使安置


 開封政和進士監察御史殿御史起居舍人太子舍人舍人給事刑部尚書翰林學士退兩全宣和尚書

 靖康侍郎行宮奉迎使嵩山元帥宣撫司東京安遠節度使安置

 建炎元年盜賊充斥山東車駕淮南命令軍校作亂坐堂:「知州為主?」不能家屬子學


 進士政和郎中秘書正字

 政和微行轎子內臣次日傳旨瘡痍民間未知謝表輕車臨幸」,邸報四方臣僚上疏

 陛下輿出入之中之外遊樂而後以為時而輿陛下宗廟社稷付託至於夫君之際在於可畏惟恐一旦不禁衛士保祐俚語,'主人',主人浮屠豈能一一引咎安分萬一輿包藏神靈臣子不忍

 陛下淵默雷聲日月及其擇日百官以前以後以便公私臨時降旨不可未嘗祖宗微服陵夷民生

 審問太宰:「小官大事?」:「大官小官大小。」:「?」不知:「不知不知不知!」:「區區而已。」退重責郴州獲罪家事鳥鳴不得介意

 靖康元年監察御史殿御史諫議大夫御史旬日殿學士樞密院未幾金人親王大臣尚書出使康王開元金人欽宗不見不從康王南京康王即位仍舊未幾


 開封府同年兩浙常平河北西路轉運判官廣南東路夔州刑獄江西轉運使戶部員外衢州政和禮部員外太子庶子定王太子學士學士東宮十年

 欽宗殿宰相百官日暮不敢退:「皇太子。」殿明日即位殿大學士樞密院未幾以南東宮尚書侍郎

 金人京師戰守康王使舍人代行金人洛陽不復於是大臣大怒河東河北

 東宮位居不能異議擯斥不可戰守康王使脫去以上康王河北京師人情北行文武官吏勸進

 高宗即位為人文殿大學士杭州學士宣州學士臨江居住御史:「河東以致國事。」:「天下。」安置南雄吉州建炎文殿大學士


 字元江州殿大學士校書郎著作員外編修起居舍人舍人蕃衍欽宗給事殿經筵吏部侍郎禮部尚書翰林學士

 康王使尚書上書震怒