Back to collection

History of Song 宋史

卷三百九十六 列傳第一百五十五 史浩 王淮 趙雄 權邦彥 程松 陳謙 張巖 Volume 396 Biographies 155: Shi Hao, Wang Huai, Zhao Xiong, Quan Bangyan, Cheng Song, Chen Qian, Zhang Yan

Click on any word to see more details.


鄞縣紹興十四進士調紹興餘姚縣尉溫州教授郡守九成滿太學博士:「普安恩平其一天下。」高宗翌日大臣:「有用。」秘書校書郎王府教授三十普安皇子封建王府教授王府一日周禮》,:「世子不會飲酒飲酒不會世子以是世子可以不會世子飲酒不可以。」:「。」

三十一宗正金主下詔親征退避前驅王力:「太子不可唐肅宗靈武。」感悟高宗出於大臣:「王府。」既而殿御史皇子元帥大臣:「深宮未嘗安能。」使以為不可建康

三十二臨安皇太子起居郎太子庶子受禪舍人翰林學士宣撫恢復異議瓜洲:「不守不若。」參知政事應敵定論金安相繼:「邀功遁跡恢復?」樞密院編修陸游召對出身興元尚書僕射無罪岳飛官爵祿子孫

李顯引兵進取:「命令不行?」即日降詔建康不可退:「帝王萬全豈可嘗試僥倖。」殿:「中原豪傑。」:「中原豪傑何不?」:「民間不能。」:「豪傑。」:「不可。」出兵不由:「出兵?」:「歸正他日陛下子孫銳意用兵若一之後陛下不得中原。」御史紹興

因城瓜洲府丞論辯十三紹興浙東安撫使母喪福州

執政:「不見?」殿大學士使右丞:「虛席以待久矣。」:「蒙恩公道朋黨。」:「宰相人主不當朋黨名臣否則。」

樞密承旨建議殿殿京城騷動不可軍人:「軍民喧呶。」成議梟首:「諸軍至於軍人軍法從事陛下軍人不得可畏,'?'軍人。」:「秦二世。」:「自古民怨,『時日』,二世。」尋求節度使使:「力爭至今。」

取士進入其後:「用人知人宰相不能國朝以來過於忠厚宰相大將敗軍未嘗誅戮誅戮人才不出不信。」中外覿甲科覿:「流竄不過黜陟未嘗誅戮誅戮大臣漢法太祖臣下仁宗德化本朝三代祖宗家法聖訓過於忠厚忠厚有所陛下刻薄祖宗不可。」

自經小官十五一時陸九淵而已

十年太保致仕魏國西湖良慶、「舊學太師八十九會稽郡寧宗登極」,元老嘉定十四追封」,配享宗廟

人才:「以德報怨?」:「不知以為有心。」行事尤甚:「非議?」:「不敢。」舍人學士如初寬厚嘉定右丞


婺州金華穎悟力學屬文紹興十五進士台州臨海郡守一見幕府欲留:「萬里利祿。」器識校書郎

高宗命中御史監察御史正言:「大臣小臣持祿陛下正心朝廷朝廷百官。」宰相退無物於是至於吏部侍郎欺世盜名大將:「自治正心壅蔽將帥賞罰財用。」

秘書恭王府生子丞相:「王夫人李氏長孫乞討典禮。」名稱:「有年。」:「豈不?」建寧西閩中東宮皇太子太常舍人學士大淵太師三司太尉宮觀詔書翰林學士訓詞深厚文學

殿學士簽書樞密院辛棄疾:「真偽何以。」:「失利靖州。」:「失利。」:「歿何以來者。」:「樞密無間守法。」同知樞密院參知政事

宰相同行:「不事形跡不敢鄉里故舊不敢。」樞密使:「戰功?」:「歸附員外吏部。」:「仍舊。」:「意即天意。」:「宗室八百。」:「親睦九族平章百姓骨肉?」辛棄疾平江西平湖廣西處置得宜論功:「有人處事不及。」

右丞樞密是日士大夫命相八十

在朝:「。」以次樞密承旨:「人主不由。」:「丞相君臣之間如此。」論事上將:「陛下直言士大夫。」

荒政:「椿老成練達長沙朱熹篤實浙東。」其後:「朱熹職事留意。」:「荒政其所實惠。」:「。」成都訪問正對:「?」:「章子曾公亮蘇頌蔡襄名臣王欽若?」左丞

天長水害七十不必:「昔人人主不可一日盜賊,《:『四方先知。』豈可不以?」鎮江饑民執政:「饑民。」進士以免:「。」執政以此不可緩急辛棄疾

力求殿大學士衢州嗣位盡孝進德奉天用人立政不在居喪家人:「《六十四。」十六訃聞哀悼視朝文定」。

朱熹浙東台州不喜監察御史上疏:「近日道學假名。」吏部尚書相與力攻道學由此其後慶元


興元第一文宣幹辦公事召見便殿即日正字

范成大使進見恢復大喜:「功名。」右史舍人使耶律敬賀披露事情不敢上夜使故事:「天子不可。」使:「使不敢不順。」大喜恢復日夜合上舍人自選至此滿

河南歸於出使生辰陵寢金主」。上疏恢復大略:「莫若陝西陝西中原。」

禮部侍郎殿學士簽書樞密院一日:「可喜。」:「孟子王道。」:「近世士大夫高論農事西晉豈知周禮理財周公孔子不以理財不獨士夫諱言恢復不知五十為人?」:「陛下大有時政》。」十一月同知樞密院三月參知政事十一月右丞進見沙漠」,未嘗

朱熹不出以外南康時事分析:「不問。」紹興四十乞降紹興使足以

在朝十數四川從中:「丞相任事。」有所祖宗未嘗殿大學士四川使御史故事不可上疏乞免安撫使上思江陵江陵可恃江陵

恢復奏疏大喜翌日宣示:「恢復。」:「宿論事。」不樂廣西橫山復出事事:「當之。」

受禪上萬修身齊家朝廷剴切寧武節度使三司衛國湖北改判六十五嘉定文定」。


河間崇寧太學調滄州教授太學博士宣和使明年學官餘年郎中相州郎中不合冀州

再入高宗大元帥兩河汴京所部五百南華勸進

建炎元年五月東平死守數月力戰不已突圍有司其父妻子學士江州使

建康不許徽州江淮發運使:「天下後世所以國家比年人倫風俗。」任軍

紹興元年為兵尚書殿學士簽書樞密院中興大略

天下恢復安于東南駕御三代中興故事偷安其事