Back to collection

History of Song 《宋史》

卷四百九十四 列傳第二百五十三 蠻夷二 西南溪峒諸蠻下 梅山峒 誠徽州 南丹州 Volume 494 Biographies 253: Man People 2 - Man People from Xidong in the Southwest 2

西南 梅山 徽州
目录
1 西南
2 梅山
3 徽州
4
西南
紹興臣僚:“武岡風土習俗服食器械疆場靖康調勤王其後湖南舊制困苦不勝州縣武岡所屬所有鄉戶。”

道路荊湖北遣人方物九月荊湖南頭首土人主管滿人恩賜會計

鼎州:“靖州接壤祖宗弓弩萬一蠻夷生變良田豪強名籍無益公家三百守禦開墾。”荊湖北路:“弓弩九千一百一練習散居邊境蠻夷平居耕作緩急備戰便靖康調發河東全軍防守蠻夷生變弓弩三千五百五百澧州靖州五百要害土田訓練耕作邊防財賦便經久。”

六月:“靖康以來盜賊盤踞太山雷德相繼澧州所屬尤甚慈利使官軍招撫官軍四十效忠居多。”九月廣南頭首土人子孫差遣主管滿恩賜

宜章作亂桂陽州縣大兵餘黨四等藍山平陽江西兵馬都監討平

十年五百疆土三百兵器酒杯十二祿大夫檢校國子祭酒監察御史

十四十月湖南安撫使武岡父子出兵其父秦檜:“。”:“不可偏廢懷則否則有所奈何。”十二月武岡綏寧首領進京三百黃金朱砂方物孝友舊制孝友三百

十五武岡不時姓名促進四月廣南東路:“嚴守交通法令覺察。”以為沿邊不宜:“往年西夏裁決。”全州:“微弱不敢深入財物接壤州郡使邊民陛下好生。”成法撫綏

二十四及其其父疆土建炎九十武岡縱火紹興招徠作亂官軍伏誅二十八七月進京

:“湖南州縣往往交通擅自大姓邊患湖南安撫正經沒入。”

道元宜章郴州桂陽調寧縣李昂壯丁湖南常平討賊管轄寧縣當年

靖州姚明作亂駐紮椿精銳屯戍合擊能立八月便十一月州縣反側逃竄山谷以前加寬一切不問如故便綏遠

二月湖南四川廣州應有防閑覺察沿邊奸人內地不能防閑湖廣四月祿大夫檢校散騎常侍安化監察御史飛龍

陽西調敗績死者十七出兵十三於是人相請調常德府城三百官兵三千合擊:“蠻夷所致仇視官軍盟誓平定。”開示禍福招降邊境武岡:“武岡湖北廣西七百八十綏寧紹興三十毫髮不能輕重三門守禦祿所知。”

:“接壤利於靖康守禦乘隙沅陵沅陵地平水田轉徙田野荒穢遠慮靖州二十水陸一有靖康朝廷萬貫,、八千一百綿七千本州禁軍一千四百沿邊十六六百皆可其後中外今歲二千本州匱乏禁軍二百一百甚至邊防豈可不為本州強壯禁軍效用二百使邊患異時調。”湖北邊民不能奉法除名刺史糾察

貴州上疏:“靖州蠻夷不服保障失宜兵甲勤勞朝廷崇寧三千建炎以來於都二千屯戍凶悍州郡不能州郡主帥不敢一旦安能以為便。”左右:“湖北廣西?”:“靖州靖州廣西漕司匱乏不能舊制廣西靖州屯戍官兵便。”

十年四月全州:“本州邊民奸惡朝廷嚴密州郡奉行平居防閑興安大通武岡八十東安皆可綿亙非一約束遊民惡少商旅盜賊亡命往往淵藪邊患武岡桂陽相繼士卒湖南廣西庶幾事權號令可行。”儒林:“比年往往猖獗使一方可哀殺戮州縣告急之後調官軍州縣覺察庶幾畏懼不敢。”

十一給事舍人戶部敕令自由丹砂唐人自由祿調三百民兵聲言官田招撫世祿自由其三

湖南安撫:“湖南蠻夷邊患以為素有信服酋長小官習俗嗜欲利害情偽莫不之間能立鄉曲豈不自愛盡忠公家所謂實利安邊之上。”既而:“往時首領頭角指揮使比年往往行賄蠻夷耳目所謂蠻夷蠻夷之上。”

嘉定元年郴州江西湖南驚擾招降江西攻破龍泉戰敗江州駐紮戰死吉州土豪龍泉官軍官軍狼狽議論不一官軍江西力戰湖南湖南江西使不得相應其後工部侍郎安知豫章擒獲

臣僚:“弓弩邊陲保障州縣比年沿邊朝廷調持久蠻夷猖獗姚明近事舊制安邊。”

臣僚:“內地區處詳密立法行事定制多寡井井邊陲雲集不顧比年歸於常賦公家以為往往不能聊生舊制邊境遠人。”

梅山
梅山中國通西梅山其中開寶武岡長沙太平興國首領漢陽首領邊界朝廷遣使使調討平不得交通不得耕牧

益陽三等經營開拓安撫使吳中湖南轉運使邊患臣屬湖南轉運使判官全州大田全州西全州大田於是梅山道路寧鄉縣司徒西邵陽白沙益陽湘鄉佛子四千八百九千八十九二十六四百三十六使山地新化可以

徽州
徽州首領

太平興國首領刺史淳化刺史楊政知州

二十三歸附殿直奉職十六三司出租殿直子弟十八不從湖南轉運使未幾與其學舍名士教子州長成為教授皇城使刺史致仕一帶道路未及

要害築城邊患湖南安撫轉運使判官以為徽州揚言多星銅鼓大田州城貿易招撫湖南芙蓉如故於是多星廣西

兵馬守禦措置西往來調萬人湖南屯兵朝廷省事戍守湖北轉運使招撫措置使使等同知州樓櫓居民崇寧靖州


宜州西南接壤開寶[B16D]遣使陳紹刻印太平興國[B16D]太平

[B16D]族人一頭逐水金城河池宜州耕作遣人逐水六十資財世家供奉棄市宜州大夫詔諭柳州百姓:“之上撫養宜州興師討伐由於舉國汝等安土陸梁族類。”不復

淳化元年[B16D]其弟刺史二十銅鼓真珠[B16D]餘年白金