Chinese Notes
Chinese Notes

塑像 sùxiàng

sùxiàng noun a statue
Domain: Art 艺术
Notes: (AAT '300047600')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷五十 志第二十六 禮四 Volume 50 Treatises 26: Rites 4 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十四 志第四: 禮儀四 Volume 24 Treatises 4: Rites 4 3
History of Song 《宋史》 卷一百〇九 志第六十二 禮十二 Volume 109 Treatises 62: Rites 12 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十一 列傳第二百一十 忠義六 趙良淳徐道隆 姜才 馬塈 密佑 張世傑 陸秀夫 徐應鑣 陳文龍 鄧得遇 張珏 Volume 451 Biographies 210: Loyalty and Righteousness 6 - Zhaoliang Chunxu Daolong, Jiang Cai, Ma Ji, Mi You, Zhang Shijie, Lu Xiufu, Xu Yingbiao, Chen Wenlong, Deng Deyu, Zhang Jue 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百三十三 世襲列傳二: 高季興 馬殷 劉言 錢鏐 Volume 133: Biographies of Descendents 2 - Gao Jixing, Ma Yin, Liu Yan, Qian Liu 1
History of Song 《宋史》 卷四百六十二 列傳第二百二十一 方技下 賀蘭棲眞 柴通玄 甄棲眞 楚衍 僧志言 僧懷丙 許希 龐安時 錢乙 僧智緣 郭天信 魏漢津 王老志 王仔昔 林靈素 皇甫坦 王克明 莎衣道人 孫守榮 Volume 462 Biographies 221: Medicine and Divination 2 - He Lanqizhen, Chai Tongxuan, Zhen Qizhen, Chu Yan, Seng Zhiyan, Seng Huaibing, Xu Xi, Pang Anshi, Qian Yi, Seng Zhiyuan, Guo Tianxin, Wei Hanjin, Wang Laozhi, Wang Zixi, Lin Lingsu, Huang Futan, Wang Keming, Sha Yidaoren, Sun Shourong 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百三十 周書21: 列傳十 王峻 慕容彥超 閻弘魯 崔周度 Volume 130 Book of Later Zhou 32: Biographies 10 - Wang Jun, Murong Yanchao, Yan Honglu, Cui Zhoudu 1
History of Yuan 《元史》 卷一百九十二 列傳第七十九: 良吏二 Volume 192 Biographies 79: Virtuous Officials 2 1
History of Jin 《金史》 卷一百二十三 列傳第六十一: 忠義三 徒單航 完顏陳和尚 楊沃衍 烏古論黑漢 陀滿胡土門 姬汝作 愛申附:馬肩龍 禹顯 張邦憲 劉全 Volume 123 Biographies 61: Zhong Yisan, Tu Danhang, Wanyanchenheshang, Yang Woyan, Wugulunheihan, Tuomanhutumen, Ji Ruzuo, Ai Shen relative: Ma Jianlong, Yu Xian, Zhang Bangxian, Liu Quan 1
History of Ming 《明史》 卷一百二十八 列傳第十六 劉基 宋濂 葉琛 章溢 Volume 128 Biographies 16: Liu Ji, Song Lian, Ye Chen, Zhang Yi 1