Chinese Notes
Chinese Notes

塑像 sùxiàng

sùxiàng noun a statue
Domain: Art 艺术
Notes: (AAT '300047600')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十四 志第四: 禮儀四 Volume 24 Treatises 4: Rites 4 3
History of Ming 《明史》 卷五十 志第二十六 禮四 Volume 50 Treatises 26: Rites 4 3
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷五十三 雜傳第四十一: 王景崇 趙思綰 慕容彥超 Volume 53 Miscellaneous Biographies 33: Wang Jinchong, Zhao Suwan, Murong Yanchao 1
History of Jin 《金史》 卷一百二十三 列傳第六十一: 忠義三 徒單航 完顏陳和尚 楊沃衍 烏古論黑漢 陀滿胡土門 姬汝作 愛申附:馬肩龍 禹顯 張邦憲 劉全 Volume 123 Biographies 61: Zhong Yisan, Tu Danhang, Wanyanchenheshang, Yang Woyan, Wugulunheihan, Tuomanhutumen, Ji Ruzuo, Ai Shen relative: Ma Jianlong, Yu Xian, Zhang Bangxian, Liu Quan 1
History of Ming 《明史》 卷一百五十七 列傳第四十五 金純 張本 郭敦 郭璡 鄭辰 柴車 劉中敷 張鳳 周瑄 楊鼎 黃鎬 胡拱辰 陳俊 林鶚 潘榮 夏時正 Volume 157 Biographies 45: Jin Chun, Zhang Ben, Guo Dun, Guo Jin, Zheng Chen, Chai Che, Liu Zhongfu, Zhang Feng, Zhou Xuan, Yang Ding, Huang Gao, Hu Gongchen, Chen Jun, Lin E, Pan Rong, Xia Shizheng 1
History of Ming 《明史》 卷一百二十八 列傳第十六 劉基 宋濂 葉琛 章溢 Volume 128 Biographies 16: Liu Ji, Song Lian, Ye Chen, Zhang Yi 1
History of Song 《宋史》 卷一百十九 志第七十二 禮二十二 Volume 119 Treatises 72: Rites 22 1
History of Yuan 《元史》 卷二百〇二  列傳第八十九: 釋老 Volume 202 Biographies 89: Buddhists and Taoists 1
History of Ming 《明史》 卷四十九 志第二十五 禮三 Volume 49 Treatises 25: Rites 3 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十一 列傳第二百一十 忠義六 趙良淳徐道隆 姜才 馬塈 密佑 張世傑 陸秀夫 徐應鑣 陳文龍 鄧得遇 張珏 Volume 451 Biographies 210: Loyalty and Righteousness 6 - Zhaoliang Chunxu Daolong, Jiang Cai, Ma Ji, Mi You, Zhang Shijie, Lu Xiufu, Xu Yingbiao, Chen Wenlong, Deng Deyu, Zhang Jue 1