Chinese Notes
Chinese Notes

翻译 (翻譯) fānyì

 1. fānyì verb to translate / to interpret
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: The act of translating from a source to a target language. The source and targets might be 语言 'languages', 方言 'dialects', 符号 'symbols', or 数码用语言 'programming languages'. The transitive verb 翻译 usually takes one argument. For example, 翻译文章 'translate an article.' (Chan 2004, 'translation'; CCD '翻译' 1; FE '翻譯'; HSK '翻译' v)
 2. fānyì noun a translator / an interpreter
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: (CCD '翻译' 2; HSK '翻译' n)

Contained in

网络地址翻译翻译家翻译名义文集翻译名义集翻译者翻译本翻译手册翻译指南翻译器翻译程式佛经翻译翻译研究翻译学

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十一 列傳第一百四十一: 方伎 Volume 191 Biographies 141: The Arts 3
Book of Sui 《隋書》 卷35 志第30 經籍四 Volume 35 Treatises 30: Bibliography 4 2
History of Yuan 《元史》 卷一百二十四 列傳第十一: 塔本 哈剌亦哈赤北魯 塔塔統阿 岳璘帖穆爾 李楨 速哥 忙哥撒兒 孟速思 Volume 124 Biographies 11: Taben, Halayihachibeilu, Tatatonga, Yuelintiemuer, Lizhen, Suge, Manggesaer, Mengsusi 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十九 列傳第九十九: 于休烈 令狐峘 歸崇敬 奚陟 張薦 蔣乂 柳登 沈傳師 Volume 149 Biographies 99: Yu Xiulie, Ling Huhuan, Gui Chongjing, Xi Zhi, Zhang Jian, Jiang Yi, Liu Deng, Shen Chuanshi 1
History of Yuan 《元史》 卷二百〇二 列傳第八十九: 釋老 Volume 202 Biographies 89: Buddhists and Taoists 1
History of Ming 《明史》 卷三十七 志第十三 曆七 Volume 37 Treatises 13: Calendar 7 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十六 志第二十六: 經籍上 Volume 46 Treatises 26: Literature 1 1
History of Song 《宋史》 卷一百七十 志第一百二十三 職官十 Volume 170 Treatises 123: Offical Posts 10 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十四 本紀第十四: 順宗 憲宗上 Volume 14 Annals 14: Shunzong, Xianzong 1 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十三 列傳第一百十三: 孟簡 胡證 崔元略 杜元穎 崔弘禮 李虞仲 王質 盧簡辭 Volume 163 Biographies 113: Meng Jian, Hu Zheng, Cui Yuanlue, Du Yuanping, Cui Hongli, Li Yuzhong, Wang Zhi, Lu Jianci 1