Chinese Notes
Chinese Notes

弊端 bìduān

bìduān noun malpractice / abuse / corrupt practice / disadvantage
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一百八十二 列傳第七十 王恕 馬文升 劉大夏 Volume 182 Biographies 70: Wang Shu, Ma Wensheng, Liu Daxia 1
History of Ming 《明史》 卷八十 志第五十六 食貨四 Volume 80 Treatises 56: Finance and Economics 4 1
History of Ming 《明史》 卷二百三十一 列傳第一百十九 顧憲成 顧允成 錢一本 于孔兼 史孟麟 薛敷教 安希范 劉元珍 葉茂才 Volume 231 Biographies 119: Gu Xiancheng, Gu Yuncheng, Qian Yiben, Yu Kongjian, Shi Menglin, Xue Fujiao, An Xifan, Liu Yuanzhen, Ye Maocai 1
History of Ming 《明史》 卷七十 志第四十六 選舉二 Volume 70 Treatises 46: Selection of Officials 2 1
History of Ming 《明史》 卷六十九 志第四十五 選舉一 Volume 69 Treatises 45: Selection of Officials 1 1
History of Ming 《明史》 卷一百九十四 列傳第八十二 喬宇 孫交 林俊 金獻民 秦金 趙璜 鄒文盛 梁材 劉麟 蔣瑤 王廷相 Volume 194 Biographies 82: Qiao Yu, Sun Jiao, Lin Jun, Jin Xianmin, Qin Jin, Zhao Huang, Zou Wencheng, Liang Cai, Liu Lin, Jiang Yao, Wang Tingxiang 1
History of Ming 《明史》 卷二百十四 列傳第一百〇二 楊博 馬森 劉體乾 王廷 葛守禮 靳學顏 Volume 214 Biographies 102: Yang Bo, Ma Sen, Liu Tigan, Wang Ting, Ge Shouli, Jin Xueyan 1
History of Song 《宋史》 卷四百〇六 列傳第一百六十五 崔與之 洪咨夔 許奕 陳居仁 劉漢弼 Volume 406 Biographies 165: Cui Yuzhi, Hong Zikui, Xu Yi, Chen Juren, Liu Hanbi 1
History of Ming 《明史》 卷二百十五 列傳第一百〇三 王治 歐陽一敬 周弘祖 詹仰庇 駱問禮 鄭履淳 陳吾德 汪文輝 劉奮庸 Volume 215 Biographies 103: Ouyang Yijing, Zhou Hongzu, Zhan Yangbi, Luo Wenli, Zheng Luchun, Chen Wude, Wang Wenhui, Liu Fenyong 1
History of Ming 《明史》 卷二百〇六 列傳第九十四 馬錄 程啟充 張逵 鄭一鵬 唐樞 杜鸞 葉應驄 解一貴 陸粲 邵經邦 劉世揚 魏良弼 Volume 206 Biographies 94: Ma Lu, Cheng Qichong, Zhang Kui, Zheng Yipeng, Tang Shu, Du Luan, Ye Yingcong, Jie Yigui, Lu Can, Shao Jingbang, Liu Shiyang, Wei Liangbi 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
弊端百 弊端百 弊端百出 History of Ming 《明史》 卷七十 志第四十六 選舉二 Volume 70 Treatises 46: Selection of Officials 2 4