Chinese Notes
Chinese Notes

弊端 bìduān

bìduān noun malpractice / abuse / corrupt practice / disadvantage
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百七十一 列傳第一百三十 白時中 徐處仁 馮澥 王倫 宇文虛中 湯思退 Volume 371 Biographies 130: Bai Shizhong, Xu Churen, Feng Xie, Wang Lun, Yu Wenxuzhong, Tang Situi 1
History of Ming 《明史》 卷一百八十二 列傳第七十 王恕 馬文升 劉大夏 Volume 182 Biographies 70: Wang Shu, Ma Wensheng, Liu Daxia 1
History of Ming 《明史》 卷一百九十四 列傳第八十二 喬宇 孫交 林俊 金獻民 秦金 趙璜 鄒文盛 梁材 劉麟 蔣瑤 王廷相 Volume 194 Biographies 82: Qiao Yu, Sun Jiao, Lin Jun, Jin Xianmin, Qin Jin, Zhao Huang, Zou Wencheng, Liang Cai, Liu Lin, Jiang Yao, Wang Tingxiang 1
History of Ming 《明史》 卷二百三十一 列傳第一百十九 顧憲成 顧允成 錢一本 于孔兼 史孟麟 薛敷教 安希范 劉元珍 葉茂才 Volume 231 Biographies 119: Gu Xiancheng, Gu Yuncheng, Qian Yiben, Yu Kongjian, Shi Menglin, Xue Fujiao, An Xifan, Liu Yuanzhen, Ye Maocai 1
History of Ming 《明史》 卷一百八十一 列傳第六十九 徐溥 丘濬 劉健 謝遷 李東陽 王鏊 劉忠 Volume 181 Biographies 69: Xu Pu, Qiu Jun, Liu Jian, Xie Qian, Li Dongyang, Wang Ao, Liu Zhong 1
History of Ming 《明史》 卷一百八十六 列傳第七十四 韓文 張敷華 楊守隨 許進 雍泰 陳壽 樊瑩 熊繡 潘蕃 胡富 張泰 張鼐 王璟 朱欽 Volume 186 Biographies 74: Han Wen, Zhang Fuhua, Yang Shousui, Xu Jin, Yong Tai, Chen Shou, Fan Ying, Xiong Xiu, Pan Fan, Hu Fu, Zhang Tai, Zhang Nai, Wang Jing, Zhu Qin 1
History of Ming 《明史》 卷七十一 志第四十七 選舉三 Volume 71 Treatises 47: Selection of Officials 3 1
History of Song 《宋史》 卷四百〇六 列傳第一百六十五 崔與之 洪咨夔 許奕 陳居仁 劉漢弼 Volume 406 Biographies 165: Cui Yuzhi, Hong Zikui, Xu Yi, Chen Juren, Liu Hanbi 1
History of Ming 《明史》 卷二百十四 列傳第一百〇二 楊博 馬森 劉體乾 王廷 葛守禮 靳學顏 Volume 214 Biographies 102: Yang Bo, Ma Sen, Liu Tigan, Wang Ting, Ge Shouli, Jin Xueyan 1
History of Ming 《明史》 卷二百〇六 列傳第九十四 馬錄 程啟充 張逵 鄭一鵬 唐樞 杜鸞 葉應驄 解一貴 陸粲 邵經邦 劉世揚 魏良弼 Volume 206 Biographies 94: Ma Lu, Cheng Qichong, Zhang Kui, Zheng Yipeng, Tang Shu, Du Luan, Ye Yingcong, Jie Yigui, Lu Can, Shao Jingbang, Liu Shiyang, Wei Liangbi 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
弊端百 弊端百 弊端百出 History of Ming 《明史》 卷七十 志第四十六 選舉二 Volume 70 Treatises 46: Selection of Officials 2 4