Chinese Notes
Chinese Notes

荒地 huāngdì

huāngdì noun wasteland / uncultivated land
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Agriculture 农业
Notes: (CCD '荒地'; FE '荒地')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Jin 《金史》 卷四十七 志第二十八: 食貨二 田制 租賦 牛頭稅 Volume 47 Treatises 28: Finance and Economics 2 - Administration of Farming, Rent and Taxes, Taxes on Oxes 6
History of Yuan 《元史》 卷一百  志第四十八: 兵三 Volume 100 Treatises 53: Military 3 5
History of Yuan 《元史》 卷十三 本紀第十三: 世祖十 Volume 13 Annals 13: Shizu 10 2
History of Yuan 《元史》 卷二十二 本紀第二十二: 武宗一 Volume 22 Annals 22: Wuzong 1 2
History of Liao 《遼史》 卷十三 本紀第十三: 聖宗四 Volume 13 Annals 13: Shengzong 4 2
Book of Jin 《晉書》 卷六十八 列傳第三十八 顧榮 紀瞻 賀循 薛兼 Volume 68 Biographies 38: Gu Rong; Ji Zhan; He Xun; Yang Fang; Xue Jian 1
History of Song 《宋史》 卷四百二十六 列傳第一百八十五 循吏 陳靖 張綸 邵曄 崔立 魯有開 張逸 吳遵路 趙尚寬 高賦 程師孟 韓晉卿 葉康直 宋慈 Volume 426 Biographies 185: Xun Li, Chen Jing, Zhang Lun, Shao Ye, Cui Li, Lu Youkai, Zhang Yi, Wu Zunlu, Zhao Shangkuan, Gao Fu, Cheng Shimeng, Han Jinqing, Ye Kangzhi, Song Ci 1
History of Yuan 《元史》 卷八 本紀第八: 世祖五 Volume 8 Annals 8: Shizu 5 1
History of Ming 《明史》 卷七十五 志第五十一 職官四 Volume 75 Treatises 51: Official Posts 4 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十六 列傳第九十六: 薛播 鮑防 李自良 李說 嚴綬 蕭昕 杜亞 王緯 李若初 于頎 盧徵 楊憑 鄭元 杜兼 裴玢 薛伾 Volume 146 Biographies 96: Xue Bo, Bao Fang, Li Ziliang, Li Shuo, Yan Shou, Xiao Xin, Du Ya, Wang Wei, Li Ruochu, Yu Qi, Lu Zheng, Yan Ping, Zheng Yuan, Du Jian, Pei Bin, Xue Pi 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
官荒地 官荒地 系官荒地許軍民耕辟例 History of Jin 《金史》 卷四十七 志第二十八: 食貨二 田制 租賦 牛頭稅 Volume 47 Treatises 28: Finance and Economics 2 - Administration of Farming, Rent and Taxes, Taxes on Oxes 3
荒地开 荒地開 立屯於瑞州之西瀕海荒地開耕 History of Yuan 《元史》 卷一百  志第四十八: 兵三 Volume 100 Treatises 53: Military 3 2
荒地许 荒地許 密雲二縣荒地許民耕種 History of Liao 《遼史》 卷十二 本紀第十二: 聖宗三 Volume 12 Annals 12: Shengzong 3 2
荒地及 荒地及 檢責荒地及逃民產籍之 History of Song 《宋史》 卷四百二十六 列傳第一百八十五 循吏 陳靖 張綸 邵曄 崔立 魯有開 張逸 吳遵路 趙尚寬 高賦 程師孟 韓晉卿 葉康直 宋慈 Volume 426 Biographies 185: Xun Li, Chen Jing, Zhang Lun, Shao Ye, Cui Li, Lu Youkai, Zhang Yi, Wu Zunlu, Zhao Shangkuan, Gao Fu, Cheng Shimeng, Han Jinqing, Ye Kangzhi, Song Ci 2