Chinese Notes
Chinese Notes

荒地 huāngdì

huāngdì noun wasteland / uncultivated land
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Agriculture 农业
Notes: (CCD '荒地'; FE '荒地')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Jin 《金史》 卷四十七 志第二十八: 食貨二 田制 租賦 牛頭稅 Volume 47 Treatises 28: Finance and Economics 2 - Administration of Farming, Rent and Taxes, Taxes on Oxes 6
History of Yuan 《元史》 卷一百  志第四十八: 兵三 Volume 100 Treatises 53: Military 3 5
History of Yuan 《元史》 卷十三 本紀第十三: 世祖十 Volume 13 Annals 13: Shizu 10 2
History of Yuan 《元史》 卷二十二 本紀第二十二: 武宗一 Volume 22 Annals 22: Wuzong 1 2
History of Liao 《遼史》 卷十三 本紀第十三: 聖宗四 Volume 13 Annals 13: Shengzong 4 2
History of Ming 《明史》 卷三百〇八 列傳第一百九十六 奸臣 胡惟庸 陳瑛 嚴嵩 周延儒 溫體仁 馬士英 Volume 308 Biographies 196: Treacherous Officials - Hu Weiyong, Chen Ying, Yan Song, Zhou Yanru, Wen Tiren, Ma ShiYing 1
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷七十四 四夷附錄第三: 奚 吐渾 達靼 党項 突厥 吐蕃 回鶻 于闐 高麗 渤海 新羅 黑水靺鞨 南詔蠻 牂牁 昆明 占城 Volume 74: Appendix on the Four Barbarians 3 - Xi, Tuyuhun, Dada, Tangut, Tujie, Tubo, Huihu, Yutian, Goryeo, Bohai, Silla, Heishui Tungusic tribes, Nanzhao Man, Zhangke, Kunming, Champa 1
History of Yuan 《元史》 卷八 本紀第八: 世祖五 Volume 8 Annals 8: Shizu 5 1
History of Ming 《明史》 卷二百五十七 列傳第一百四十五 張鶴鳴 董漢儒 趙彥 王洽 梁廷棟 熊明遇 張鳳翼 陳新甲 馮元飇 Volume 257 Biographies 145: Zhang Heming, Dong Hanru, Zhao Yan, Wang Qia, Liang Tingdong, Xiong Mingyu, Zhang Fengyi, Chen Xinjia, Feng Yuanbiao 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十三 唐書39: 列傳15 張全義 朱友謙 Volume 63 Book of Later Tang 39: Biographies 15 - Zhang Quanyi, Zhu Youqian 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
官荒地 官荒地 系官荒地許軍民耕辟例 History of Jin 《金史》 卷四十七 志第二十八: 食貨二 田制 租賦 牛頭稅 Volume 47 Treatises 28: Finance and Economics 2 - Administration of Farming, Rent and Taxes, Taxes on Oxes 3
荒地及 荒地及 檢責荒地及逃民產籍之 History of Song 《宋史》 卷四百二十六 列傳第一百八十五 循吏 陳靖 張綸 邵曄 崔立 魯有開 張逸 吳遵路 趙尚寬 高賦 程師孟 韓晉卿 葉康直 宋慈 Volume 426 Biographies 185: Xun Li, Chen Jing, Zhang Lun, Shao Ye, Cui Li, Lu Youkai, Zhang Yi, Wu Zunlu, Zhao Shangkuan, Gao Fu, Cheng Shimeng, Han Jinqing, Ye Kangzhi, Song Ci 2
荒地许 荒地許 密雲二縣荒地許民耕種 History of Liao 《遼史》 卷十二 本紀第十二: 聖宗三 Volume 12 Annals 12: Shengzong 3 2
荒地开 荒地開 立屯於瑞州之西瀕海荒地開耕 History of Yuan 《元史》 卷一百  志第四十八: 兵三 Volume 100 Treatises 53: Military 3 2