Chinese Notes
Chinese Notes

肖像 xiàoxiàng

xiàoxiàng noun a portrait
Domain: Art 艺术
Notes: (AAT '300015637')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一百三十三 列傳第二十一 廖永安 俞通海 胡大海 耿再成 張德勝 趙德勝 桑世傑 茅成 胡深 孫興祖 曹良臣 濮英 Volume 133 Biographies 21: Liao Yongan, Yu Tonghai, Hu Dahai, Geng Zaicheng, Zhang Desheng, Zhao Desheng, Sang Shijie, Mao Cheng, Hu Shen, Sun Xingzu, Cao Liangchen, Pu Ying 5
History of Ming 《明史》 卷一百二十五 列傳第十三 徐達 常遇春 Volume 125 Biographies 13: Xu Da, Chang Yuchun 2
History of Ming 《明史》 卷五十 志第二十六 禮四 Volume 50 Treatises 26: Rites 4 1
History of Ming 《明史》 卷一百二十九 列傳第十七 Feng Sheng, Fu Youde, Liao Yongzhong, Yang Jing, Hu Mei Volume 129 Biographies 17: Feng Sheng, Fu Youde, Liao Yongzhong, Yang Jing, Hu Mei 1
History of Ming 《明史》 卷一百六十六 列傳第五十四 韓觀 山雲 蕭授 方瑛 李震 王信 彭倫 歐磐 張祐 Volume 166 Biographies 54: Han Guan, Shan Yun, Xiao Shou, Fang Ying, Li Zhen, Wang Xin, Peng Lun, Ōu Pan, Zhang You 1
History of Ming 《明史》 卷一百六十一 列傳第四十九 周新 李昌祺 陳士啟 應履平 林碩 況鍾 陳本深 彭勖 夏時 黃潤玉 楊瓚 劉實 陳選 夏寅 陳壯 張昺 宋端儀 Volume 161 Biographies 49: Zhou Xin, Li Changqi, Chen Shiqi, Ying Luping, Lin Shuo, Kuang Zhong, Chen Benshen, Peng Xu, Xia Shi, Huang Runyu, Yang Zan, Liu Shi, Chen Xuan, Xia Yin, Chen Zhuang, Zhang Bing, Song Duanyi 1
History of Ming 《明史》 卷一百三十八 列傳第二十六 陳修 楊思義 周禎 楊靖 單安仁 薛祥 唐鐸 開濟 Volume 138 Biographies 26: Chen Xiu, Yang Siyi, Zhou Zhen, Yang Jing, Dan Anren, Xue Xiang, Tang Duo, Kai Ji 1
History of Ming 《明史》 卷一百三十一 列傳第十九 顧時 吳楨 薛顯 郭興 陳德 王志 梅思祖 金朝興 唐勝宗 陸仲亨 費聚 陸聚 鄭遇春 黃彬 葉昇 Volume 131 Biographies 19: Gu Shi, Wu Zhen, Xue Xian, Guo Xing, Chen De, Wang Zhi, Mei Sizu, Jin Chaoxing, Tang Shengzong, Lu Zhongheng, Fei Ju, Lu Ju, Zheng Yuchun, Huang Bin, Ye Sheng 1
History of Ming 《明史》 卷三百〇一 列傳第一百八十九 列女一 Volume 301 Biographies 189: Exemplary Women 1 1
History of Song 《宋史》 卷一百四十 志第九十三 樂十五 Volume 140 Treatises 93: Music 15 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
肖像功臣 肖像功臣 肖像功臣廟 History of Ming 《明史》 卷一百二十五 列傳第十三 徐達 常遇春 Volume 125 Biographies 13: Xu Da, Chang Yuchun 9
肖像祀 肖像祀 或肖像祀之 History of Ming 《明史》 卷一百三十八 列傳第二十六 陳修 楊思義 周禎 楊靖 單安仁 薛祥 唐鐸 開濟 Volume 138 Biographies 26: Chen Xiu, Yang Siyi, Zhou Zhen, Yang Jing, Dan Anren, Xue Xiang, Tang Duo, Kai Ji 3