Chinese Notes
Chinese Notes

肖像 xiàoxiàng

xiàoxiàng noun a portrait
Domain: Art 艺术
Notes: (AAT '300015637')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
肖像功臣 肖像功臣 肖像功臣廟 History of Ming 《明史》 卷一百二十五 列傳第十三 徐達 常遇春 Volume 125 Biographies 13: Xu Da, Chang Yuchun 9
肖像祀 肖像祀 或肖像祀之 History of Ming 《明史》 卷一百三十八 列傳第二十六 陳修 楊思義 周禎 楊靖 單安仁 薛祥 唐鐸 開濟 Volume 138 Biographies 26: Chen Xiu, Yang Siyi, Zhou Zhen, Yang Jing, Dan Anren, Xue Xiang, Tang Duo, Kai Ji 3