Chinese Notes
Chinese Notes

六书 (六書) liù shū

liù shū noun six methods
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
Notes: Six methods of forming Chinese characters; a system of character classification into six categories, described in the Han dictionary Shuowen Jiezi 说文解字: (1) pictogram 象形, ideogram 指示, combined ideogram 会议, phonogram 形声, transfer character 转注, and loan character 假借 (Norman 1988, pp. 67-68; Sun 2006, loc. 1132)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷九十六 志第七十二 藝文一 Volume 96 Treatises 72: Arts and Literature 1 5
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十四 列傳第二十二: 游雅 高閭 趙逸 胡叟 胡方回 張湛 段承根 闞駰 劉延明 趙柔 索敞 宋繇 江式 Volume 34 Biographies 22: You Ya, Gao Lu, Zhao Yi, Hu Sou, Hu Fanggui, Zhang Zhan, Duan Chenggen, Kang Yin, Liu Yanming, Zhao Rou, Sou Chang, Song Yao, Jiang Shi 4
Book of Wei 《魏書》 卷91 術藝:晁崇 張淵 殷紹 王早 耿玄 劉靈助 江式等 Volume 91: The Arts - Chao Chong, Zhang Yuan, Yin Shao, Wang Zao, Geng Xuan, Liu Lingzhu, Jiang Shi, and others 4
History of Song 《宋史》 卷四百四十一 列傳第二百 文苑三 陳充 吳淑舒雅 黃夷簡盧稹 謝炎 許洞 徐鉉 句中正 曾致堯 刁衎 姚鉉 李建中 洪湛 路振 崔遵度 陳越 Volume 441 Biographies 200: Literature 3 - Chen Chong, Wu Shushuya, Huang Yijianluzhen, Xie Yan, Xu Dong, Xu Xuan, Ju Zhongzheng, Ceng Zhiyao, Diao Kan, Yao Xuan, Li Jianzhong, Hong Zhan, Lu Zhen, Cui Zundu, Chen Yue 3
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《卷一‧序》 Scroll 1, Preface 2
History of Yuan 《元史》 卷一百六十四 列傳第五十一: 楊恭懿 王恂 郭守敬 楊桓 楊果 王構 魏初 焦養直 孟攀麟 尚野 李之紹 Volume 164 Biographies 51: Yang Gongyi, Wang Xun, Guo Shoujing, Yang Huan, Yang Guo, Wang Gou, Wei Chu, Jiao Yangzhi, Meng Panlin, Shang Ye, Li Zhishao 2
History of Ming 《明史》 卷二百八十五 列傳第一百七十三 文苑一 Volume 285 Biographies 173: Literature 1 2
Book of Han 《漢書》 卷三十 兿文志 Volume 30: Treatise on Literature 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十六 志第二十六: 經籍上 Volume 46 Treatises 26: Literature 1 1
History of Song 《宋史》 卷三百十九 列傳第七十八 歐陽修子:發 棐 劉敞弟:攽 子:奉世 曾鞏弟:肇 Volume 319 Biographies 78: Ouyang Xiu and sons: Fa, Fei , Liu Chang and younger brother: Ban, son : Fengshi, Zeng Gong and younger brother: Zhao 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
曰六书 曰六書 五曰六書 Rites of Zhou 《周禮》 地官司徒 第二 2. Office of Earth and Minster of Education and Social Welfare 2
六书本义 六書本義 六書本義 History of Ming 《明史》 卷九十六 志第七十二 藝文一 Volume 96 Treatises 72: Arts and Literature 1 2
六书精 六書精 八體六書精究閑理 Book of Wei 《魏書》 卷91 術藝:晁崇 張淵 殷紹 王早 耿玄 劉靈助 江式等 Volume 91: The Arts - Chao Chong, Zhang Yuan, Yin Shao, Wang Zao, Geng Xuan, Liu Lingzhu, Jiang Shi, and others 2