Chinese Notes
Chinese Notes

来自 (來自) láizì

láizì verb to come from (a place)
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会
Notes: (CC-CEDICT '來自')

Contained in

金刚顶经金刚界大道场毘卢遮那如来自受用身内证智眷属法身异名佛最上乘秘密三摩地礼忏文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Book of Songs 《詩經》 國風‧豳‧東山 Lessons from the states - Odes of Cao - Dong Shan 4
History of Song 《宋史》 卷三百六十九 列傳第一百二十八 張俊 張宗顏 劉光世 王淵 解元 曲端 Volume 369 Biographies 128: Zhang Jun, Zhang Zongyan, Liu Guangshi, Wang Yuan, Jie Yuan, Qu Duan 2
Wenxuan 《文選》 卷二十四 Scroll 24 2
Book of Sui 《隋書》 卷14 志第9 音樂中 Volume 14 Treatises 9: Music 2 2
Records of the Grand Historian 《史記》 《秦本紀》 Annals of Qin 2
Wenxuan 《文選》 卷四十七 Scroll 47 2
Book of Han 《漢書》 卷六十九 趙充國辛慶忌傳 Volume 69: Zhao Chongguo and Xin Qingji 1
History of Ming 《明史》 卷三十 志第六 五行三 Volume 30 Treatises 6: Five Elements 3 1
History of Song 《宋史》 卷四百〇七 列傳第一百六十六 杜範 楊簡 錢時 張虙 呂午 Volume 407 Biographies 166: Du Fan, Yang Jian, Qian Shi, Zhang Fu, Lu Wu 1
History of Song 《宋史》 卷四百十四 列傳第一百七十三 史弥远 鄭清之 史嵩之 董槐 葉夢鼎 馬廷鸞 Volume 414 Biographies 173: Shi Miyuan, Zheng Qingzhi, Shi Songzhi, Dong Huai, Ye Mengding, Ma Tingluan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
来自久 來自久 其來自久 Book of Wei 《魏書》 卷101 氐 吐榖渾 宕昌 高昌 鄧至 蠻 獠 Volume 101: Di Peoples, Tuyuhun, Dangchang, Gaochang, Dengzhi, Man, Liao 10
来自东 來自東 我來自東 The Book of Songs 《詩經》 國風‧豳‧東山 Lessons from the states - Odes of Cao - Dong Shan 9
来自归 來自歸 呂禮來自歸 Records of the Grand Historian 《史記》 《秦本紀》 Annals of Qin 5
王来自 王來自 王來自商至于豐 Book of Documents 《尚書》 周書 武成 Zhou Shu - Successful Completion of the War 3
来自淮 來自淮 又謂适來自淮東 History of Song 《宋史》 卷三百七十三 列傳第一百三十二 朱弁 鄭望之 張邵 洪皓 Volume 373 Biographies 132: Zhu Bian, Zheng Wangzhi, Zhang Shao, Hong Hao 3
今来自 今來自 今來自詣 Book of Han 《漢書》 卷七十一 雋疏于薛平彭傳 Volume 71: Jun, Shu, Yu, Xue, Ping and Peng 3
来自诣 來自詣 今來自詣 Book of Han 《漢書》 卷七十一 雋疏于薛平彭傳 Volume 71: Jun, Shu, Yu, Xue, Ping and Peng 3
臣来自 臣來自 小臣來自遠方 History of Song 《宋史》 卷三百九十四 列傳第一百五十三 胡紘 何澹 林栗 高文虎 陳自強 鄭丙 京鏜 謝深甫 許及之 梁汝嘉 Volume 394 Biographies 153: Hu Hong, He Dan, Lin Li, Gao Wenhu, Chen Ziqiang, Zheng Bing, Jing Tang, Xie Shenfu, Xu Jizhi, Liang Rujia 2
来自远方 來自遠方 恐皆來自遠方 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十七 列傳第一百十七: 趙宗儒 竇易直 李逢吉 段文昌 宋申錫 李程 Volume 167 Biographies 117: Zhao Zongru, Dou Yizhi, Li Fengji, Duan Wenchang, Song Shenxi, Li Cheng 2
来自昔 來自昔 其來自昔 Book of Wei 《魏書》 卷9 肅宗紀 Volume 9 Annals: Suzong (Emperor Xiaoming) 2