Chinese Notes
Chinese Notes

声色货利 (聲色貨利) shēng sè huò lì

shēng sè huò lì phrase actions seeking pleasure and personal gain
Domain: Idiom 成语

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百二十三 列傳第一百八十二 吳泳 徐範 李韶 王邁 史彌鞏 陳塤 趙與𥲅 李大同 黃㽦 楊大異 Volume 423 Biographies 182: Lie Chuandiyibaibashier, Wu Yong, Xu Fan, Li Shao, Wang Mai, Shi Migong, Chen Xun, Zhao Yuchou, Li Datong, Huang Xun, Yang Dayi 1
History of Song 《宋史》 卷三百四十五 列傳第一百〇四 劉安世 鄒浩 田晝 王回 曾誕 陳瓘 任伯雨 Volume 345 Biographies 104: Liu Anshi, Zou Hao, Tian Zhou, Wang Hui, Ceng Dan, Chen Guan, Ren Boyu 1
History of Ming 《明史》 卷一百八十 列傳第六十八 張寧 王徽 毛弘 丘弘 李森 魏元 强珍 王瑞 李俊 汪奎 湯鼐 姜綰 姜洪 曹璘 彭程 龐泮 呂獻 葉紳 胡獻 張弘至 屈伸 王獻臣 Volume 180 Biographies 68: Zhang Ning, Wang Hui, Mao Hong, Qiu Hong, Li Sen, Wei Yuan, Qiang Zhen, Wang Rui, Li Jun, Wang Kui, Tang Nai, Jiang Wan, Jiang Hong, Cao Lin, Peng Cheng, Pang Pan, Lu Xian, Ye Shen, Hu Xian, Zhang Hongzhi, Qu Shen, Wang Xianchen 1
History of Ming 《明史》 卷一百三十 列傳第十八 吳良 康茂才 丁德興 耿炳文 郭英 華雲龍 韓政 仇成 張龍 吳復 胡海 張赫 華高 張銓 何真 Volume 130 Biographies 18: Wu Liang, Kang Maocai, Ding Dexing, Geng Bingwen, Guo Ying, Hua Yunlong, Han Zheng, Chou Cheng, Zhang Long, Wu Fu, Hu Hai, Zhang He, Hua Gao, Zhang Quan, He Zhen 1