Chinese Notes
Chinese Notes

礼宾 (禮賓) lǐ bīn

lǐ bīn noun protocol / official etiquette
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百六十九 志第一百二十二 職官九 Volume 169 Treatises 122: Offical Posts 9 5
History of Song 《宋史》 卷二百四十四 列傳第三 宗室一 Volume 244 Biographies 3: Imperial Clan 1 4
History of Song 《宋史》 卷一百六十八 志第一百二十一 職官八 Volume 168 Treatises 121: Offical Posts 8 3
History of Song 《宋史》 卷三百三十四 列傳第九十三 徐禧 李稷 高永能 沈起 劉彝 熊本 蕭注 陶弼 林廣 Volume 334 Biographies 93: Xu Xi, Li Ji, Gao Yongneng, Shen Qi, Liu Yi, Xiong Ben, Xiao Zhu, Tao Bi, Lin Guang 3
History of Song 《宋史》 卷三百二十三 列傳第八十二 蔚昭敏 高化 周美 閻守恭 孟元 劉謙 趙振 張忠 范恪 馬懷德 安俊 向寶 Volume 323 Biographies 82: Yu Zhaomin, Gao Hua, Zhou Mei, Yan Shougong, Meng Yuan, Liu Qian, Zhao Zhen, Zhang Zhong, Fan Ke, Ma Huaide, An Jun, Xiang Bao 3
Guoyu 《國語》 晉語四 Discourses of Jin IV 3
History of Liao 《遼史》 卷四十七 志第十七上: 百官志三 Volume 47 Treatises 17: Official Posts 3 3
History of Yuan 《元史》 卷二百〇八  列傳第九十五: 外夷一 高麗 耽羅 日本 Volume 208 Biographies 95: Foreign Peoples 1 - Goryeo, Tamna, Japan 3
History of Song 《宋史》 卷二百五十 列傳第九 石守信 王審琦 高懷德 韓重贇 張令鐸 羅彥瓌 王彥昇 Volume 250 Biographies 9: Shi Shouxin, Wang Shenqi, Goa Huaide, Han Zhongyun, Zhang Lingduo, Luo Yanggui, Wang Yanshen 2
History of Song 《宋史》 卷四百六十四 列傳第二百二十三 外戚中 王貽永 李昭亮 李用和子:璋 瑋 珣 李遵勗子:端懿 端愿 端慤 (端愿子:評) 曹佾從弟:偕 子:評 誘 高遵裕從弟:遵惠 從姪:士林 士林子:公紀 公紀子:世則 向傳範從姪:經 綜 經子:宗回 宗良 張敦禮 任澤 Volume 464 Biographies 223: Families of Imperial Consorts 2 - Wang Yiyong, Li Zhaoliang, Li Yonghe's sons: Zhang, Wei , Xun , Li Zunxu's sons: Duan Yi, Duan Yuan, Duan Que, ( Duanyuan's son: Ping), Cao Yicong's younger brother: Xie, sons: Ping, You, Gao Zunyu nephew: Zun Hui, nephew: Shi Lin, Shi Lin's son: Gong Ji, Gong Ji's son: Shi Ze, Xiang Chuanfan nephews: Jing, Zong, Jing's sons: Zong Hui, Zong Liang, Zhang Dunli, Ren Ze 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
礼宾副 禮賓副 有戰功轉禮賓副使 History of Song 《宋史》 卷一百六十九 志第一百二十二 職官九 Volume 169 Treatises 122: Offical Posts 9 26
礼宾使 禮賓使 禮賓使 New Book of Tang 《新唐書》 卷七十二中   表第十二中 宰相世系二中 Volume 72b Tables 15: Chancellors Genealogy 2b 24
迁礼宾 遷禮賓 累遷禮賓使 History of Song 《宋史》 卷二百八十九 列傳第四十八 高瓊 范廷召 葛霸 Volume 289 Biographies 48: Gao Qiong, Fan Tingzhao, Ge Ba 10
胪礼宾 胪禮賓 充鴻臚禮賓等使 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十一 本紀第十一: 代宗 Volume 11 Annals 11: Daizong 6
礼宾院 禮賓院 置禮賓院於長興裏之北 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十五 本紀第十五: 憲宗下 Volume 15 Annals 15: Xianzong 2 6
礼宾卿 禮賓卿 禮賓卿金廉等來 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷九 晉本紀第九: 出帝 Volume 9 Later Jin Annals 2: The Emperor that Fled 4
授礼宾 授禮賓 授禮賓副使 History of Song 《宋史》 卷四百九十三 列傳第二百五十二 蠻夷一 西南溪峒諸蠻上 Volume 493 Biographies 252: Man People 1 - Man People from Xidong in the Southwest 1 3
礼宾等 禮賓等 充鴻臚禮賓等使 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十一 本紀第十一: 代宗 Volume 11 Annals 11: Daizong 3
换礼宾 換禮賓 換禮賓副使 History of Song 《宋史》 卷一百六十九 志第一百二十二 職官九 Volume 169 Treatises 122: Offical Posts 9 3
礼宾殿 禮賓殿 武昌言甘露降於禮賓殿 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十七 吳書二 吳主傳 Volume 47: Book of Wu 2 - Biography of the Lord of Wu 2