Chinese Notes
Chinese Notes

见善 (見善) jiàn shàn

jiàn shàn phrase seeing good
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: TM: 見 see + 善 good; from 《管子·弟子職》 Guanzi, Duties of a Disciple (Schaberg 2015, p. 93)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷五十二 Scroll 52 2
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷三十五 唐六臣傳第二十三: 張文蔚 楊涉 張策 趙光逢 薛貽矩 蘇循 Volume 35 Biographies 15: Zhan Wenyu, Yang She, Zhang Ce, Zhao Guangfeng, Xue Yiju, Su Xun 2
History of Jin 《金史》 卷八  本紀第八: 世宗下 Volume 8 Annals 8: Shizong 3 2
Xunzi 《荀子》 修身篇第二 Chapter 2: Cultivation 2
Mozi 《墨子》 卷三 尚同下 Book 3 - Identification with the Superior III 2
Wenxuan 《文選》 卷三十六 Scroll 36 2
Book of Sui 《隋書》 卷2  帝紀第2 高祖下 Volume 2 Annals 2: Gaozu 2 1
History of Jin 《金史》 卷一百二十七 列傳第六十五: 孝友 溫蒂罕斡魯補 陳顏 劉瑜 孟興 王震 劉政 隱逸 褚承亮 王去非 趙質 杜時升 郝天挺 薛繼元 高仲振 張潛 王汝梅 宋可 辛願 王予可 Volume 127 Biographies 65: Xiao You, Wendihanwolubu, Chen Yan, Liu Yu, Meng Xing, Wang Zhen, Liu Zheng, Yin Yi, Chu Chengliang, Wang Qufei, Zhao Zhi, Du Shisheng, Hao Tianting, Xue Jiyuan, Gao Zhongzhen, Zhang Qian, Wang Rumei, Song Ke, Xin Yuan, Wang Yuke 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷六十二 列傳第十二: 李綱 鄭善果 楊恭仁 皇甫無逸 李大亮 Volume 62 Biographies 12: Li Gang, Zheng Shanguo, Yang Gongren, Huangfu Wuyi, Li Daliang 1
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷二十五 唐臣傳第十三: 周德威 符存審 史建瑭 王建及 元行欽 安金全 袁建豐 西方鄴 Volume 25 Later Tang Biographies 5: Zhou Dewei, Fu Cunshen, Shi Jiantang, Wang Jianji, Yuan Xingqin, An Jinquan, Yuan Jianfeng, Xi Fangye 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
君子见善 君子見善 故君子見善則痛其身焉 Huainanzi 《淮南子》 卷十 繆稱訓 Chapter 10: Solemn Precepts 3
见善达 見善達 見善達為祟 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十一 唐書37: 列傳13 安金全 安元信 安重霸 劉訓 張敬詢 劉彥琮 袁建豐 西方鄴 張遵誨 孫璋 Volume 61 Book of Later Tang 37: Biographies 13 - An Jingquan, An Yuanxin, An Zhongba, Liu Xun, Zhang Jingxun, Liu Yancong, Yuan Jianfeng, Xi Fangye, Zhang Zunhui, Sun Zhang 2
见善人 見善人 則人主之目不得見善人矣 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷三十五 唐六臣傳第二十三: 張文蔚 楊涉 張策 趙光逢 薛貽矩 蘇循 Volume 35 Biographies 15: Zhan Wenyu, Yang She, Zhang Ce, Zhao Guangfeng, Xue Yiju, Su Xun 2
见善不敢 見善不敢 見善不敢不賞 Mozi 《墨子》 卷八 明鬼下 Book 8 - On Ghosts III 2
见善明 見善明 大夫士見善明 History of Jin 《金史》 卷一百二十七 列傳第六十五: 孝友 溫蒂罕斡魯補 陳顏 劉瑜 孟興 王震 劉政 隱逸 褚承亮 王去非 趙質 杜時升 郝天挺 薛繼元 高仲振 張潛 王汝梅 宋可 辛願 王予可 Volume 127 Biographies 65: Xiao You, Wendihanwolubu, Chen Yan, Liu Yu, Meng Xing, Wang Zhen, Liu Zheng, Yin Yi, Chu Chengliang, Wang Qufei, Zhao Zhi, Du Shisheng, Hao Tianting, Xue Jiyuan, Gao Zhongzhen, Zhang Qian, Wang Rumei, Song Ke, Xin Yuan, Wang Yuke 2