Chinese Notes
Chinese Notes

绝句 (絕句) juéjù

juéjù noun jueju
Domain: Literature 文学 , Subdomain: China 中国 , Concept: Genre 体裁
Notes: Literally, 'stopped lines,' jueju is a form of jinti shi 近体诗 poetry that first arose in the Tang. A jueju poem has four lines, each of five or seven syllables (Idema and Haft 1997, p. 124).

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Daode Jing 《道德經》 Daode Jing 《道德經》 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十六 列傳第一百十六: 元稹 白居易 Volume 166 Biographies 116: Yuan Zhen, Bai Juyi 2
Book of Later Han 《後漢書》 第三 律曆下 曆法 Volume 93: Rhythm and the Calendar Part Three 2
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷五 秦三 Chapter 5: Qin III 2
History of Song 《宋史》 卷二百〇九 志第一百六十二 藝文八 Volume 209 Treatises 162: Arts and Literature 8 2
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷四 秦二 Chapter 4: Qin II 2
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷八 齊一 Chapter 8: Qi I 2
History of Jin 《金史》 卷一百二十六 列傳第六十四: 文藝下 趙渢 周昂 王庭筠 劉昂 李經 劉從益 呂中孚+張建 李純甫 王郁 宋九嘉 龐鑄 李獻能 王若虛 王元節 孫國綱 麻九疇 李汾 元德明子:元好問 Volume 126 Biographies 64: Wen Yixia, Zhao Feng, Zhou Ang, Wang Tingyun, Liu Ang, Li Jing, Liu Congyi, Luzhongfu+zhangjian, Li Chunfu, Wang Yu, Song Jiujia, Pang Zhu, Li Xianneng, Wang Ruoxu, Wang Yuanjie, Sun Guogang, Ma Jiuchou, Li Fen, Yuan Deming son: Yuan Haowen 1
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷十九 趙二 Chapter 19: Zhao II 1
Wenxuan 《文選》 卷二十七 Scroll 27 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
字绝句 字絕句 字絕句 Book of Later Han 《後漢書》 第三 律曆下 曆法 Volume 93: Rhythm and the Calendar Part Three 4
古今绝句 古今絕句 古今絕句 History of Song 《宋史》 卷二百〇九 志第一百六十二 藝文八 Volume 209 Treatises 162: Arts and Literature 8 2
七言绝句 七言絕句 立成七言絕句百首 History of Ming 《明史》 卷一百七十六 列傳第六十四 李賢 呂原 岳正 彭時 商輅 劉定之 Volume 176 Biographies 64: Li Xian, Lu Yuan, Yue Zheng, Peng Shi, Shang Lu, Liu Dingzhi 2
绝句诗 絕句詩 上面寫著一首七言絕句詩道 The Scholars 《儒林外史》 第九回 Chapter 9 2