Chinese Notes
Chinese Notes

方孝孺 Fāng Xiàorú

Fāng Xiàorú proper noun Fang Xiaoru
Domain: History 历史 , Subdomain: Ming 明朝 , Concept: Writer 作者
Notes: (1310-1381) Statesman and writer from the Ming Dynasty, advisor to Emperor Jianwen of Ming 建文帝 (Idema and Haft 1997, pp. 161)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一百四十一 列傳第二十九 齊泰 黃子澄 方孝孺 練子寧 茅大芳 卓敬 陳迪 景清 連楹 胡閏 王度 Volume 141 Biographies 29: Qi Tai, Huang Zicheng, Fang Xiaoru, Lian Zining, Mao DaFang, Zhuo Jing, Chen Di, Jing Qing, Lian Ying, Hu Run, Wang Du 7
History of Ming 《明史》 卷一百四十三 列傳第三十一 王艮 廖昇 周是修 程本立 黃觀 王叔英 黃鉞 王良 陳思賢 程通 黃希范 高巍 高賢寧 王璡 周縉 牛景先 Volume 143 Biographies 31: Wang Gen, Liao Sheng, Zhou Shixiu, Cheng Benli, Huang Guan, Wang ShuYing, Huang Yue, Wang Liang, Chen Sixian, Cheng Tong, Huang Xifan, Gao Wei, Gao Xianning, Wang Jin, Zhou Jin, Niu Jingxian 4
History of Ming 《明史》 卷九十六 志第七十二 藝文一 Volume 96 Treatises 72: Arts and Literature 1 3
History of Ming 《明史》 卷九十九 志第七十五 藝文四 Volume 99 Treatises 75: Arts and Literature 4 2
History of Ming 《明史》 卷五 本紀第五 成祖一 Volume 5 Annals 5: Chengzu 1 2
History of Ming 《明史》 卷二百八十五 列傳第一百七十三 文苑一 Volume 285 Biographies 173: Literature 1 2
History of Ming 《明史》 卷二百八十九 列傳第一百七十七 忠義一 Volume 289 Biographies 177: Loyal Officials 1 2
History of Ming 《明史》 卷一百八十九 列傳第七十七 李文祥 孫磐 胡爟 羅僑 葉釗 戴冠 黃鞏 陸震 夏良勝 何遵 Volume 189 Biographies 77: Li Wenxiang, Sun Pan, Hu Guan, Luo Qiao, Ye Zhao, Dai Guan, Huang Gong, Lu Zhen, Xia Liangsheng, He Zun 1
History of Ming 《明史》 卷四 本紀第四 恭閔帝 Volume 4 Annals 4: Emperor Gongming 1
History of Ming 《明史》 卷三百〇八 列傳第一百九十六 奸臣 胡惟庸 陳瑛 嚴嵩 周延儒 溫體仁 馬士英 Volume 308 Biographies 196: Treacherous Officials - Hu Weiyong, Chen Ying, Yan Song, Zhou Yanru, Wen Tiren, Ma ShiYing 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
方孝孺等 方孝孺等 方孝孺等五十余人 History of Ming 《明史》 卷五 本紀第五 成祖一 Volume 5 Annals 5: Chengzu 1 6
方孝孺同 方孝孺同 與方孝孺同為四川考試官 History of Ming 《明史》 卷一百三十七 列傳第二十五 劉三吾 安然 吳伯宗 吳沉 桂彥良 宋訥 趙俶 李叔正 劉崧 羅復仁 孫汝敬 Volume 137 Biographies 25: Liu Sanwu, An Ran, Wu Bozong, Wu Chen, Gui Yanliang, Song Ne, Zhao Chu, Li Shuzheng, Liu Song, Luo Furen, Sun Rujing 2