Chinese Notes
Chinese Notes

佛说摩诃迦叶度贫母经 (佛說摩訶迦葉度貧母經) Fó shuō Móhē Jiāyè dù pín mǔ jīng

Fó shuō Móhē Jiāyè dù pín mǔ jīng proper noun Fo Shuo Mohe Jiaye Du Pin Mu Jing
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: The name of a text in the Chinese Buddhist canon (KDC 839; T 497)