Chinese Notes

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

大方广圆觉经 (大方廣圓覺經) Dàfang Guǎng Yuán Jué Jīng

Dàfang Guǎng Yuán Jué Jīng proper noun Sutra of Perfect Enlightenment
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: See 大方廣圓覺修多羅了義經