Chinese Notes
Chinese Notes

利禄 (利祿) lì lù

lì lù noun wealth and official post
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '利祿')

Contained in

功名利禄

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百五十五 列傳第一百四十三 劉宗周 黃道周 Volume 255 Biographies 143: Liu Zongzhou, Huang Daozhou 2
History of Song 《宋史》 卷四百二十八 列傳第一百八十七 道學二 程氏門人 劉絢 李籲 謝良佐 游酢 張繹 蘇昞 尹焞 楊時 羅從彥 李侗 Volume 428 Biographies 187: Taoist Scholars 2 - Cheng Shimenren, Liu Xuan, Li Yu, Xie Liangzuo, You Cu, Zhang Yi, Su Bing, Yin Tun, Yang Shi, Luo Congyan, Li Tong 2
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷二十九 燕一 Chapter 29: Yan I 2
Han Feizi 《韓非子》 飭令第五十三 Chapter 53: Economizing on Orders 1
History of Song 《宋史》 卷四百二十五 列傳第一百八十四 劉應龍 潘牥 洪芹 趙景緯 馮去非 徐霖 徐宗仁 危昭德 陳塏 楊文仲 謝枋得 Volume 425 Biographies 184: Liu Yinglong, Pan 牥, Hong Qin, Zhao Jingwei, Feng Qufei, Xu Lin, Xu Zongren, Wei Zhaode, Chen Kai, Yang Wenzhong, Xie Fangde 1
Han Feizi 《韓非子》 制分第五十五 Chapter 55: Standards and Distinctions 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷九十六 晉書22: 列傳11 孔崇弼 陳保極 王瑜 張繼祚 鄭阮 胡饒 劉遂清 房暠 孟承誨 劉繼勳 鄭受益 程遜 李郁 鄭玄素 馬重績 陳玄 Volume 96 Book of Later Jin 22: Biographies 11 - Kong Chongbi, Chen Baoji, Wang Yu, Zhang Jizuo, Zhen Ruan, Hu Rao, Liu Suiqing, Fang Gao, Meng Chenghui, Liu Jixun, Zheng Shouyi, Cheng Xun, Li Yu, Zheng Xuansu, Ma Zhongji, Chen Xuan 1
History of Ming 《明史》 卷二百八十二 列傳第一百七十 儒林一 Volume 282 Biographies 170: Confucian Scholars 1 1
History of Ming 《明史》 卷一百七十九 列傳第六十七 羅倫 章懋 黃仲昭 莊曰鄄永 鄒智 舒芬 Volume 179 Biographies 67: Luo Lun, Zhang Mao, Huang Zhongzhao, Zhuang Yuejuanyong, Zou Zhi, Shu Fen 1
The Book of Rites 《禮記》 《表記》 The Record on Example 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
利禄之外 利祿之外 而超然利祿之外 History of Ming 《明史》 卷一百三十五 列傳第二十三 陳遇 葉兌 范常 宋思顏 郭景祥 楊元杲 阮弘道 孔克仁 Volume 135 Biographies 23: Chen Yu, Ye Dui, Fan Chang, Song Siyan, Guo Jingxiang, Yang Yuangao, Ruan Hongdao, Kong Keren 2