Chinese Notes
Chinese Notes

缅甸 (緬甸) Miǎndiàn

Miǎndiàn proper noun Myanmar
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Asia 亚洲 , Concept: Country 国家
Notes: (SDC, p. 21; XHZD, p. 698)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷三百十五 列傳第二百〇三 雲南土司三 Volume 315 Biographies 203: Yunnan Tribal Headmen 3 36
History of Ming 《明史》 卷三百十四 列傳第二百〇二 雲南土司二 Volume 314 Biographies 202: Yunnan Tribal Headmen 2 20
History of Ming 《明史》 卷二百七十九 列傳第一百六十七 呂大器 文安之 樊一蘅 吳炳 王錫袞 堵胤錫 嚴起恒 朱天麟 楊畏知 吳貞毓 Volume 279 Biographies 167: Lu Daqi, Wen Anzhi, Fan Yiheng, Wu Bing, Wang Xigun, Du Yinxi, Yan Qiheng, Zhu Tianlin, Yang Weizhi, Wu Zhenyu 7
History of Ming 《明史》 卷一百七十一 列傳第五十九 王驥 徐有貞 楊善 王越 Volume 171 Biographies 59: Wang Ji, Xu Youzhen, Yang Shan, Wang Yue 6
History of Ming 《明史》 卷四十六 志第二十二 地理七 Volume 46 Treatises 22: Geography 7 4
History of Ming 《明史》 卷一百二十六 列傳第十四 李文忠 鄧愈 湯和 沐英 Volume 126 Biographies 14: Li Wenzhong, Deng Yu, Tang He, Mu Ying 4
History of Ming 《明史》 卷二百四十七 列傳第一百三十五 劉綎 李應祥 陳璘 鄧子龍 馬孔英 Volume 247 Biographies 135: Liu Ting, Li Yingxiang, Chen Lin, Deng Zilong, Ma Kongying 3
History of Ming 《明史》 卷三百十三 列傳第二百〇一 雲南土司一 Volume 313 Biographies 201: Yunnan Tribal Headmen 1 2
History of Ming 《明史》 卷二百二十七 列傳第一百十五 龐尚鵬 宋儀望 張岳 李材 陸樹德 蕭廩 賈三近 李頤 朱鴻謨 蕭彥 孫維城 謝杰 郭惟賢 萬象春 鍾化民 吳達可 Volume 227 Biographies 115: Pang Shangpeng, Song Yiwang, Zhang Yue, Li Cai, Lu Shude, Xiao Lin, Jia Sanjin, Li Yi, Zhu Hongmo, Xiao Yan, Sun Weicheng, Xie Jie, Guo Weixian, Wan Xiangchun, Zhong Huamin, Wu Dake 2
History of Ming 《明史》 卷三百〇三 列傳第一百九十一 列女三 Volume 303 Biographies 191: Exemplary Women 3 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
缅甸宣 緬甸宣 緬甸宣慰新加斯又為木邦宣慰所殺 History of Ming 《明史》 卷三百十四 列傳第二百〇二 雲南土司二 Volume 314 Biographies 202: Yunnan Tribal Headmen 2 11
入缅甸 入緬甸 又西南入緬甸界 History of Ming 《明史》 卷四十六 志第二十二 地理七 Volume 46 Treatises 22: Geography 7 6
奔缅甸 奔緬甸 從奔緬甸 History of Ming 《明史》 卷一百二十六 列傳第十四 李文忠 鄧愈 湯和 沐英 Volume 126 Biographies 14: Li Wenzhong, Deng Yu, Tang He, Mu Ying 2
缅甸城 緬甸城 時木邦攻破緬甸城寨二十余 History of Ming 《明史》 卷三百十五 列傳第二百〇三 雲南土司三 Volume 315 Biographies 203: Yunnan Tribal Headmen 3 2
赐缅甸 賜緬甸 賜緬甸錦綺 History of Ming 《明史》 卷三百十五 列傳第二百〇三 雲南土司三 Volume 315 Biographies 203: Yunnan Tribal Headmen 3 2
会缅甸 會緬甸 會緬甸執思任發送京師 History of Ming 《明史》 卷一百二十六 列傳第十四 李文忠 鄧愈 湯和 沐英 Volume 126 Biographies 14: Li Wenzhong, Deng Yu, Tang He, Mu Ying 2
走缅甸 走緬甸 由榔之走緬甸也 History of Ming 《明史》 卷二百七十九 列傳第一百六十七 呂大器 文安之 樊一蘅 吳炳 王錫袞 堵胤錫 嚴起恒 朱天麟 楊畏知 吳貞毓 Volume 279 Biographies 167: Lu Daqi, Wen Anzhi, Fan Yiheng, Wu Bing, Wang Xigun, Du Yinxi, Yan Qiheng, Zhu Tianlin, Yang Weizhi, Wu Zhenyu 2
缅甸酋 緬甸酋 緬甸酋卜剌浪欲奪思洪發貢章地 History of Ming 《明史》 卷一百七十八 列傳第六十六 項忠 韓雍 余子俊 朱英 秦紘 Volume 178 Biographies 66: Xiang Zhong, Han Yong, Yu Zijun, Zhu Ying, Qin Hong 2
征缅甸 徵緬甸 今又遣蔣貴遠征緬甸 History of Ming 《明史》 卷一百六十二 列傳第五十 尹昌隆 耿通 戴綸 陳祚 劉球 陳鑑 鍾同 章綸 廖莊 倪敬 楊瑄 Volume 162 Biographies 50: Yin Changlong, Geng Tong, Dai Lun, Chen Zuo, Liu Qiu, Chen Jian, Zhong Tong, Zhang Lun, Liao Zhuang, Ni Jing, Yang Xuan 2
给缅甸 給緬甸 正統六年給緬甸信符 History of Ming 《明史》 卷三百十五 列傳第二百〇三 雲南土司三 Volume 315 Biographies 203: Yunnan Tribal Headmen 3 2