Chinese Notes
Chinese Notes

教练 (教練) jiàoliàn

  1. jiàoliàn noun coach / instructor
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
  2. jiàoliàn verb to coach / to instruct
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷九十二 志第六十八 兵四 Volume 92 Treatises 68: Military 4 5
History of Song 《宋史》 卷二百五十 列傳第九 石守信 王審琦 高懷德 韓重贇 張令鐸 羅彥瓌 王彥昇 Volume 250 Biographies 9: Shi Shouxin, Wang Shenqi, Goa Huaide, Han Zhongyun, Zhang Lingduo, Luo Yanggui, Wang Yanshen 1
History of Ming 《明史》 卷二百九十二 列傳第一百八十 忠義四 Volume 292 Biographies 180: Loyal Officials 4 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷五十三 唐書29: 列傳五 李存信 李存孝 李存進 李存璋 李存賢 Volume 53 Book of Later Tang 29: Biographies 5 - Li Cunxin, Li Cunxiao, Li Cunjin, Li Cunzhang, Li Cunxian 1
History of Liao 《遼史》 卷三十五 志第五: 兵衞志中 Volume 35 Treatises 5: Military 2 1
History of Song 《宋史》 卷二百八十 列傳第三十九 田紹斌 王榮 楊瓊 錢守俊 徐興 王杲 李重誨 白守素 張思鈞 李琪 王延範 Volume 280 Biographies 39: Tian Shaobin, Wang Rong, Yang Qiong, Qian Shoujun, Xu Xing, Wang Gao, Li Zhonghui, Bai Shousu, Zhang Sijun, Li Qi, Wang Yanfan 1
History of Song 《宋史》 卷四百八十五 列傳第二百四十四 外國一 夏國上 Volume 485 Biographies 244: Foreign States 1 - State of Xia 1 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十五 列傳第一百十五: 韋夏卿 王正雅 柳公綽 崔玄亮 溫造 郭承嘏 殷侑 徐晦 Volume 165 Biographies 115: Wei Xiaqing, Wang Zhengya, Liu Gongchao, Cui Xuanliang, Wen Zao, Guo Chenggu, Yin You, Xu Hui 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十一 唐書37: 列傳13 安金全 安元信 安重霸 劉訓 張敬詢 劉彥琮 袁建豐 西方鄴 張遵誨 孫璋 Volume 61 Book of Later Tang 37: Biographies 13 - An Jingquan, An Yuanxin, An Zhongba, Liu Xun, Zhang Jingxun, Liu Yancong, Yuan Jianfeng, Xi Fangye, Zhang Zunhui, Sun Zhang 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六 梁書6: 太祖本紀六 Volume 6 Book of Later Liang 6: Taizu Annals 6 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
教练使 教練使 宜選會兵法能弓馬等人充教練使 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十八下 本紀第十八下: 宣宗 Volume 18 Annals 18: Xuanzong 32
教练军士 教練軍士 六部議教練軍士律 History of Ming 《明史》 卷九十二 志第六十八 兵四 Volume 92 Treatises 68: Military 4 4
改教练 改教練 改教練使 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷五十 唐書26: 宗室列傳二 Volume 50 Book of Later Tang 26: Biographies 2 - Imperial Family 3
州教练 州教練 舒州刺史郭令圖責授虢州教練使 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十六 周書7: 世宗本紀三 Volume 116 Book of Later Zhou 18: Shizong Annals 3 3
军教练 軍教練 授天雄軍教練使 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十五 唐書41: 列傳17 李建及 石君立 高行珪 張廷裕 王思同 索自通 Volume 65 Book of Later Tang 41: Biographies 17 - Li Jianji, Shi Junli, Gao Xinggui, Zhang Tingyu, Wang Sitong, Suo Zitong 3
军官教练 軍官教練 諭江南各省所統軍官教練水軍 History of Yuan 《元史》 卷十四 本紀第十四: 世祖十一 Volume 14 Annals 14: Shizu 11 2
宋州教练 宋州教練 貶宋州教練 History of Song 《宋史》 卷二 本紀第二 太祖二 Volume 2 Annals 2: Taizu 2 2
教练水军 教練水軍 諭江南各省所統軍官教練水軍 History of Yuan 《元史》 卷十四 本紀第十四: 世祖十一 Volume 14 Annals 14: Shizu 11 2