Chinese Notes
Chinese Notes

坦途 tǎntú

tǎntú noun highway / level road
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Transportation 交通
Notes: (CC-CEDICT '坦途')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷九十二 志第四十五 河渠二 Volume 92 Treatises 45: Rivers and Canals 2 1
History of Ming 《明史》 卷一百七十六 列傳第六十四 李賢 呂原 岳正 彭時 商輅 劉定之 Volume 176 Biographies 64: Li Xian, Lu Yuan, Yue Zheng, Peng Shi, Shang Lu, Liu Dingzhi 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百一十一  列傳第三十六    郭二張三王蘇薛程唐 Volume 111 Biographies 36: Guo, two Zhangs, three Wangs, Xu, Xue, Cheng, Tang 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百五十四 列傳第一百〇四: 孔巢父 許孟容 呂元膺 劉棲楚 張宿 熊望 柏耆 Volume 154 Biographies 104: Kong Chaofu, Xu Mengrong, Lu Yuanying, Liu Qichu, Zhang Su, Xiong Wang, Bai Qi 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷十六 梁書16: 列傳六 葛從周 謝彥章 胡真 張歸霸 張歸厚 張歸弁 Volume 16 Book of Later Liang 16: Biographies 6 - Ge Congzhou, Xie Yanzhang, He Zhen, Zhang Guiba, Zhang Guihou, Zhang Guibian 1
History of Ming 《明史》 卷二百四十九 列傳第一百三十七 朱燮元 李橒 王三善 蔡復一 Volume 249 Biographies 137: Zhu Xieyuan, Li Yun, Wang Sanshan, Cai Fuyi 1
History of Ming 《明史》 卷三百十六 列傳第二百〇四 貴州土司 Volume 316 Biographies 204: Guizhou Tribal Headmen 1
History of Song 《宋史》 卷二百六十四 列傳第二十三 薛居正 沈倫 盧多遜 宋琪 宋雄 Volume 264 Biographies 23: Xue Juzheng, Shen Lun, Lu Duoxun, Song Qi, Song Xiong 1
History of Yuan 《元史》 卷一百五十五 列傳第四十二: 汪世顯 史天澤 Volume 155 Biographies 42: Wang Shixian, Shi Tianze 1
History of Jin 《金史》 卷九十八 列傳第三十六: 完顏匡 完顏綱弟:定奴 Volume 98 Biographies 36: Wan Yankuang, Wan Yangang younger brother: Dingnu 1