Chinese Notes
Chinese Notes

隐避 (隱避) yǐnbì

yǐnbì verb to hide / to conceal and avoid
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '隱避')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十四 列傳第三十五 高逸 Volume 54 Biographies 35: Hermits 1
Book of Wei 《魏書》 卷93 恩幸:王叡 王仲興 寇猛 趙修 茹皓 趙邕 侯剛等 Volume 93: Favorites of Nobles - Wang Rui, Wang Zhongxing, Kou Meng, Zhao Xiu, Ru Hao, Zhao Yong, Hou Gang, and others 1
Book of Wei 《魏書》 卷62 李彪 高道悦 Volume 62: Li Biao, Gao Daoyue 1
Wenxuan 《文選》 卷二十三 Scroll 23 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十二 列傳第三十:  王肅 劉芳 常爽 Volume 42 Biographies 30: Wang Su, Liu Fang, Chang Shuang 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十  列傳第二十八: 韓麒麟 程駿 李彪 高道悅 甄琛 張纂 高聰 Volume 40 Biographies 28: Han Qilin, Cheng Jun, Li Biao, Gao Daoyue, Zhen Chen, Zhangzuan, Gao Cong 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十五 列傳第四十三: 孫搴 陳元康 杜弼 子臺卿 房謨 子恭懿 張纂 張亮 趙起 徐遠 張曜 王峻 王紘 敬顯雋 平鑒 唐邕 白建 元文遙 趙彥深 赫連 子悅 馮子琮 子慈明 郎基 子茂 Volume 55 Biographies 43: Sun Qian, Chen Yuankang, Du Bi, Zi Taiqing, Fang Mo, Zi Gongyi, Zhang Zuan, Zhang Liang, Zhao Qi, Xu Yuan, Zhang Yao, Wang Jun, Wang Hong, Jing Xianjun, Ping Jian, Tang Yong, Bai Jian, Yuan Wenyao, Zhao Yanshen, He Lian, Zi Yue, Feng Zicong, Zi Ciming, Lang Ji, Zi Mao 1
Book of Wei 《魏書》 卷72 陽尼 賈思伯 李叔虎 路恃慶 房亮 曹世表 潘永基 朱元旭 Volume 72: Yang Ni, Jia Sibo, Li Shuhu, Lu Shiqing, Fang Liang, Cao Shibiao, Pan Yongji, Zhu Yuanxu 1
Wenxuan 《文選》 卷二十六 Scroll 26 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷二十五 卓魯魏劉列傳 Volume 25: Biography of Zhuo, Lu, Wei, Liu 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
隐避不出 隱避不出 隱避不出 Book of Wei 《魏書》 卷72 陽尼 賈思伯 李叔虎 路恃慶 房亮 曹世表 潘永基 朱元旭 Volume 72: Yang Ni, Jia Sibo, Li Shuhu, Lu Shiqing, Fang Liang, Cao Shibiao, Pan Yongji, Zhu Yuanxu 2