Chinese Notes
Chinese Notes

金字 jīnzì

jīnzì noun gold lettering / gold characters
Domain: Art 艺术
Notes: (CC-CEDICT '金字')

Contained in

金字塔金字旁

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷四十七 志第二十三 禮一 Volume 47 Treatises 23: Rites 1 4
History of Ming 《明史》 卷三百十五 列傳第二百〇三 雲南土司三 Volume 315 Biographies 203: Yunnan Tribal Headmen 3 4
History of Ming 《明史》 卷三百十四 列傳第二百〇二 雲南土司二 Volume 314 Biographies 202: Yunnan Tribal Headmen 2 3
History of Yuan 《元史》 卷一百〇一 志第四十九: 兵四 Volume 101 Treatises 54: Military 4 3
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七  梁本紀中第七 武帝下 Volume 7 :Liang Annals 2: Emperor Wu 2 3
Wenxuan 《文選》 卷五十六 Scroll 56 3
History of Song 《宋史》 卷三百六十五 列傳第一百二十四 岳飛 Volume 365 Biographies 124: Yue Fei 2
The Scholars 《儒林外史》 第三十七回 Chapter 37 2
History of Song 《宋史》 卷九十九 志第五十二 禮二 Volume 99 Treatises 52: Rites 2 2
History of Yuan 《元史》 卷二百一十  列傳第九十七: 外夷三 緬國 占城 暹國 爪哇 瑠求 三嶼 馬八兒等國 Volume 210 Biographies 97: Foreign Peoples 3 - Myanmar, Champa, Siam, Java, Liuqiu, Batanes, Maba'erdengguo 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
金字牌 金字牌 初降金字牌下四川宣撫司 History of Song 《宋史》 卷三十四 本紀第三十四 孝宗二 Volume 34 Annals 34: Xiaozong 2 9
金字红 金字紅 金字紅牌給雲南諸蠻 History of Ming 《明史》 卷六十八 志第四十四 輿服四 Volume 68 Treatises 44: Carriages and Clothing 4 9
金字圆 金字圓 毋給金字圓牌 History of Yuan 《元史》 卷二十四 本紀第二十四: 仁宗一 Volume 24 Annals 24: Renzong 1 9
金字三慧经 金字三慧經 金字三慧經 Book of Liang 《梁書》 卷三 本紀第三 武帝下 Volume 3: Emperor Wu 3 5
上金字 上金字 城上金字型大小樓伏巨弩 History of Song 《宋史》 卷四百十二 列傳第一百七十一 孟珙 杜杲 王登 楊掞 張惟孝 陳咸 Volume 412 Biographies 171: Meng Gong, Du Gao, Wang Deng, Yang Shan, Zhang Weixiao, Chen Xian 4
漆金字 漆金字 塗以朱漆金字 History of Song 《宋史》 卷九十九 志第五十二 禮二 Volume 99 Treatises 52: Rites 2 4
金字表 金字錶 其王霞遲蘇勿吒蒲迷遣使蒲謀西等奉金字表 History of Song 《宋史》 卷四百八十九 列傳第二百四十八 外國五 占城 眞臘 蒲甘 邈黎 三佛齊 闍婆南毗 勃泥 注輦 丹眉流 Volume 489 Biographies 248: Foreign States 5 - Champa, Siem Reap, Bagan, Miaoli, Srivijaya, Sheponanpi, Brunei, Chola, Nakhon Si Thammarat 4
书金字 書金字 書金字 History of Yuan 《元史》 卷二十六 本紀第二十六: 仁宗三 Volume 26 Annals 26: Renzong 3 4
简金字 簡金字 其玉簡金字者 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十一 志第一: 禮儀一 Volume 21 Treatises 1: Rites 1 3
质金字 質金字 並黃質金字 History of Ming 《明史》 卷四十七 志第二十三 禮一 Volume 47 Treatises 23: Rites 1 3