Chinese Notes
Chinese Notes

家具 jiājù

jiājù noun furniture
Domain: furniture 家具
Notes: (CC-CEDICT '家具'; Guoyu '家具'; Wikipedia '家具')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Decorative Designs in Chinese Art 中国文物的纹饰 Wood 木料 Furniture 家具 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十九 列傳第二百十八 隱逸下 徐中行 蘇雲卿 譙定 王忠民 劉勉之 胡憲 郭雍 劉愚 魏掞之 安世通 卓行 劉庭式 巢谷 徐積 曾叔卿 劉永一 Volume 459 Biographies 218: Recluses 3 - Xu Zhongxing, Su Yunqing, Qiao Ding, Wang Zhongmin, Liu Mianzhi, Hu Xian, Guo Yong, Liu Yu, Wei Shanzhi, An Shitong, Zhuo Xing, Liu Tingshi, Chao Gu, Xu Ji, Ceng Shuqing, Liu Yongyi 1
History of Yuan 《元史》 卷二十三 本紀第二十三: 武宗二 Volume 23 Annals 23: Wuzong 2 1
History of Ming 《明史》 卷一百五十 列傳第三十八 郁新 趙羾 金忠 李慶 師逵 古朴 陳壽 劉季箎 劉辰 楊砥 虞謙 呂升 湯宗 Volume 150 Biographies 38: Yu Xin, Zhao Gong, Jin Zhong, Li Qing, Shi Kui, Gu Pu, Chen Shou, Liu Jichi, Liu Chen, Yang Di, Yu Qian, Lu Sheng, Tang Zong 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十五 魏書十五 劉司馬梁張溫賈傳 Volume 15: Book of Wei 15 - Biographies of Liu, Sima, Liang, Zhang, Wen, and Jia 1
History of Ming 《明史》 卷二百〇三 列傳第九十一 鄭岳 劉玉 汪元錫 寇天敍 唐冑 潘珍 李中 歐陽鐸 陶諧 潘塤 呂經 歐陽重 朱裳 陳察 孫懋 王儀 曾鈞 Volume 203 Biographies 91: Zheng Yue, Liu Yu, Wang Yuanxi, Kou Tianxu, Tang Zhou, Pan Zhen, Li Zhong, Ōu Yangduo, Tao Xie, Pan Xun, Lu Jing, Ōu Yangzhong, Zhu Chang, Chen Cha, Sun Mao, Wang Yi, Ceng Jun 1
History of Yuan 《元史》 卷一百八十九 列傳第七十六: 儒學一 Volume 189 Biographies 76: Confucian Scholars 1 1
Decorative Designs in Chinese Art 中国文物的纹饰 Table of Decorative Designs 纹饰表 1
History of Song 《宋史》 卷一百十五 志第六十八 禮十八 Volume 115 Treatises 68: Rites 18 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
家具萧 家具蕭 家具蕭然 History of Ming 《明史》 卷一百五十 列傳第三十八 郁新 趙羾 金忠 李慶 師逵 古朴 陳壽 劉季箎 劉辰 楊砥 虞謙 呂升 湯宗 Volume 150 Biographies 38: Yu Xin, Zhao Gong, Jin Zhong, Li Qing, Shi Kui, Gu Pu, Chen Shou, Liu Jichi, Liu Chen, Yang Di, Yu Qian, Lu Sheng, Tang Zong 2