Chinese Notes
Chinese Notes

宣抚 (宣撫) xuānfǔ

  1. xuānfǔ noun minister to convey imperial commands
    Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国
    Notes: (Guoyu '宣撫' 1)
  2. xuānfǔ noun conciliation commissioner
    Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国
    Notes: Official in charge of a conquered area (Guoyu '宣撫' 2; Xie 2013, p. 104)

Contained in

宣抚司

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷三百十二 列傳第二百 四川土司二 Volume 312 Biographies 200: Sichuan Tribal Headmen 2 35
History of Song 《宋史》 卷一百六十七 志第一百二十 職官七 Volume 167 Treatises 120: Offical Posts 7 26
History of Yuan 《元史》 卷四 本紀第四: 世祖一 Volume 4 Annals 4: Shizu 1 25
History of Jin 《金史》 卷一百〇三 列傳第四十一: 完顏仲元 完顏阿鄰 完顏霆 烏古論長壽 完顏佐+完顏齩住 石抹仲溫 烏古論禮 蒲察阿里 奧屯襄 完顏蒲剌都 夾谷石里哥 朮甲臣嘉 紇石烈桓端 完顏阿里不孫 完顏鐵哥 納蘭胡魯剌 Volume 103 Biographies 41: Wanyan Zhongyuan, Wanya Nalin, Wan Yanting, Wugulunzhangshou, Wanyanzuowanyanyaozhu, Shimo Zhongwen, Wugu Lunli, Pucha Ali, Ao Tunxiang, Wanyanpuladou, Jiagushilige, Paijia Chenjia, Geshiliehuanduan, Wanyanalibusun, Wanyan Tiege, Nalanhulula 22
History of Song 《宋史》 卷三百六十六 列傳第一百二十五 劉錡 吳玠 吳璘 Volume 366 Biographies 125: Liu Qi, Wu Jie, Wu Lin 19
History of Ming 《明史》 卷三百一十 列傳第一百九十八 土司 Volume 310 Biographies 198: Tribal Headmen 18
History of Song 《宋史》 卷四百〇二 列傳第一百六十一 陳敏 張詔 畢再遇 安丙 楊巨源 李好義 Volume 402 Biographies 161: Chen Min, Zhang Zhao, Bi Zaiyu, An Bing, Yang Juyuan, Li Haoyi 17
History of Song 《宋史》 卷二十八 本紀第二十八 高宗五 Volume 28 Annals 28: Gaozong 5 17
History of Jin 《金史》 卷十四 本紀第十四: 宣宗上 Volume 14 Annals 14: Xuanzong 1 16
History of Ming 《明史》 卷三百十五 列傳第二百〇三 雲南土司三 Volume 315 Biographies 203: Yunnan Tribal Headmen 3 16

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
宣抚使 宣撫使 劍南西川宣撫使 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十八 志第二十八: 食貨上 Volume 48 Treatises 28: Finance and Economics 1 138
四川宣抚 四川宣撫 以吳玠爲四川宣撫使 History of Song 《宋史》 卷二十九 本紀第二十九 高宗六 Volume 29 Annals 29: Gaozong 6 42
宣抚副 宣撫副 河東宣撫副使 History of Song 《宋史》 卷二十二 本紀第二十二 徽宗四 Volume 22 Annals 22: Huizong 4 26
路宣抚 路宣撫 河北河東燕山府路宣撫使 History of Song 《宋史》 卷二十二 本紀第二十二 徽宗四 Volume 22 Annals 22: Huizong 4 17
宣抚处置 宣撫處置 敕從願為宣撫處置使 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百 列傳第五十: 尹思貞 李傑 解琬 畢構 蘇珦 鄭惟忠 王志愔 盧從願 李朝隱 裴漼 王丘 Volume 100 Biographies 50: Yin Sizhen, Li Jie, Jie Wan, Bi Gou, Su Xiang, Zheng Weizhong, Wang Zhiyin, Lu Congyuan, Li Chaoyin, Pei Cui, Wang Qiu 13
西宣抚 西宣撫 浙東西宣撫使 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百一十六 列傳第四十一 二王韋陸二李杜 Volume 116 Biographies 41: Two Wangs, Wei, Lu, two Li's, Du 12
陕宣抚 陝宣撫 陝宣撫處置副使 History of Song 《宋史》 卷二十七 本紀第二十七 高宗四 Volume 27 Annals 27: Gaozong 4 10
宣抚陕西 宣撫陝西 范仲淹宣撫陝西 History of Song 《宋史》 卷十一 本紀第十一 仁宗三 Volume 11 Annals 11: Renzong 3 9
河东宣抚 河東宣撫 河東宣撫使 History of Song 《宋史》 卷六 本紀第六 真宗一 Volume 6 Annals 6: Zhenzong 1 9
淮宣抚 淮宣撫 淮宣撫使 History of Song 《宋史》 卷二十五 本紀第二十五 高宗二 Volume 25 Annals 25: Gaozong 2 7