Chinese Notes
Chinese Notes

尸体 (屍體) shītǐ

shītǐ noun corpse
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Medicine 医疗

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百十八 列傳第五: 特薛禪 孛禿 阿剌兀思剔吉忽里 Volume 118 Biographies 5: Texuechan, Beitu, Alawusitijihuli 1
Book of Wei 《魏書》 卷114 釋老志十 Volume 114: Treatise 10 - Buddhism and Daoism 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十五 列傳第三十三: 裴叔業 夏侯道遷 李元護 席法友 王世弼 江悅之 淳于誕 沈文秀 張讜 李苗 劉藻 傅永 傅竪眼 張烈 李叔彪 路恃慶 房亮 曹世表 潘永基 朱元旭 Volume 45 Biographies 33: Pei Shuye, Xiahou Daoqian, Li Yuanhu, Xi Fayou, Wang Shibi, Jiang Yuezhi, Chun Yudan, Shen Wenxiu, Zhang Dang, Li Miao, Liu Zao, Fu Yong, Fu Shuyan, Zhang Lie, Li Shubiao, Lu Shiqing, Fang Liang, Cao Shibiao, Pan Yongji, Zhu Yuanxu 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十四 列傳第三十四: 劉仁軌 郝處俊 裴行儉 Volume 84 Biographies 34: Liu Rengui, Hao Chujun, Pei Xingjian 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十七 列傳第十五: 屈遵 張蒲 谷渾 公孫表 張濟 李先 賈彝 竇瑾 李訢 韓延之 袁式 毛脩之 唐和 寇讚 酈範 韓秀 堯暄 柳崇 Volume 27 Biographies 15: Qun Zun, Zhang Pu, Gu Hun, Gong Sunbiao, Zhang Ji, Li Xian, Jai Yi, Dou Jin, Li Xin, Han Yanzhi, Yuan Shi, Mao Xiuzhi, Tang He, Kou Zan, Li Fan, Han Xiu, Yao Xuan, Liu Cheng 1
History of Song 《宋史》 卷四百四十八 列傳第二百〇七 忠義三 曾怘從弟:悟 劉汲 鄭驤 呂由誠 郭永 韓浩朱庭傑 王允功 王薦 周中 周辛 歐陽珣 張忠輔 李彥仙邵雲 呂圓登 宋炎 趙立鄭褒 王復 王忠植 唐琦 李震 陳求道 Volume 448 Biographies 207: Loyalty and Righteousness 3 - Ceng Hucong and younger brother: Wu, Liu Ji, Zheng Xiang, Lu Youcheng, Guo Yong, Hanhao Zhutingjie, Wang Yungong, Wang Jian, Zhou Zhong, Zhou Xin, Ōu Yangxun, Zhang Zhongfu, Liyan Xianshaoyun, Lu Yuandeng, Song Yan, Zhao Lizhengbao, Wang Fu, Wang Zhongzhi, Tang Qi, Li Zhen, Chen Qiudao 1