Chinese Notes
Chinese Notes

队长 (隊長) duìzhǎng

duìzhǎng noun captain / team leader
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Sport 体育运动

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Records of the Grand Historian 《史記》 《孫子吳起列傳》 Biographies of Sun Tzu and Wu Qi 4
History of Song 《宋史》 卷二百七十一 列傳第三十 馬令琮 杜漢徽 張廷翰 吳虔裕 蔡審廷 周廣 張勳 石曦 張藏英 陸萬友 解暉 李韜 王晉卿 郭廷謂 趙延進 輔超 Volume 271 Biographies 30: Ma Lingcong, Du Hanhui, Zhang Tinghan, Wu Qianyu, Cai Shenting, Zhou Guang, Zhang Xun, Shi Xi, Zhang CangYing, Lu Wanyou, Jie Hui, Li Tao, Wang Jinqing, Guo Tingwei, Zhao Yanjin, Fu Chao 3
History of Song 《宋史》 卷一百九十 志第一百四十三 兵四 Volume 190 Treatises 143: Military 4 3
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷四十九 雜傳第三十七: 翟光鄴 馮暉 皇甫暉 唐景思 王進 常思 孫方諫 Volume 49 Miscellaneous Biographies 29: Di Guangye, Feng Hui, Huang Fuhui, Tang Jingsi, Wang Jin, Chang Si, Sun Fangjian 2
History of Song 《宋史》 卷二百五十二 列傳第十一 王景 王晏 郭從義 李洪信 武行德 楊承信 侯章 Volume 252 Biographies 11: Wang Jing, Wang Yan, Guo Congyi, Li Hongxin, Wu Xingde, Yang Chengxin, Hou Zhang 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷五十四 唐書30: 列傳六 王鎔 王昭誨 王處直 Volume 54 Book of Later Tang 30: Biographies 6 - Wang Rong, Wang Zhaohui, Wang Chuzhi 1
History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百三十二 世襲列傳一: 李茂貞 高萬興 韓遜 李仁福 Volume 132: Biographies of Descendents 1 - Li Maozhen, Gao Wanxing, Han Xun, Li Renfu 1
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷四十五 雜傳第三十三: 張全義 朱友謙 袁象先 朱漢賓 段凝 劉玘 周知裕 陸思鐸 Volume 45 Miscellaneous Biographies 25: Zhang quanyi, Zhu Youqian, Yuan Xiangxian, Zhu Hanbin, Duan Ning, Liu Qi, Zhou Zhiyu, Lu Siduo 1
History of Jin 《金史》 卷一百十八 列傳第五十六: 苗道潤 王福 移剌眾家奴 武仙 張甫+張進 靖安民 郭文振 胡天作 張開 燕寧 Volume 118 Biographies 56: Miao Daorun, Wang Fu, Yilazhongjianu, Wu Xian, Zhang Fuzhangjin, Jing Anmin, Guo Wenzhen, Hu Tianzuo, Zhang Kai, Yan Ning 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
补队长 補隊長 建德補隊長 New Book of Tang 《新唐書》 卷八十五    列傳第十 王竇 Volume 85 Biographies 10: Wang, Dou 5
直队长 直隊長 仕後唐武皇為廳直隊長 History of Song 《宋史》 卷二百七十一 列傳第三十 馬令琮 杜漢徽 張廷翰 吳虔裕 蔡審廷 周廣 張勳 石曦 張藏英 陸萬友 解暉 李韜 王晉卿 郭廷謂 趙延進 輔超 Volume 271 Biographies 30: Ma Lingcong, Du Hanhui, Zhang Tinghan, Wu Qianyu, Cai Shenting, Zhou Guang, Zhang Xun, Shi Xi, Zhang CangYing, Lu Wanyou, Jie Hui, Li Tao, Wang Jinqing, Guo Tingwei, Zhao Yanjin, Fu Chao 3
斩队长 斬隊長 遂斬隊長二人以徇 Records of the Grand Historian 《史記》 《孫子吳起列傳》 Biographies of Sun Tzu and Wu Qi 3
迁队长 遷隊長 以功遷隊長 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷四十九 雜傳第三十七: 翟光鄴 馮暉 皇甫暉 唐景思 王進 常思 孫方諫 Volume 49 Miscellaneous Biographies 29: Di Guangye, Feng Hui, Huang Fuhui, Tang Jingsi, Wang Jin, Chang Si, Sun Fangjian 2