Chinese Notes
Chinese Notes

队长 (隊長) duìzhǎng

duìzhǎng noun captain / team leader
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Sport 体育运动

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Records of the Grand Historian 《史記》 《孫子吳起列傳》 Biographies of Sun Tzu and Wu Qi 4
History of Song 《宋史》 卷一百九十 志第一百四十三 兵四 Volume 190 Treatises 143: Military 4 3
History of Song 《宋史》 卷二百七十一 列傳第三十 馬令琮 杜漢徽 張廷翰 吳虔裕 蔡審廷 周廣 張勳 石曦 張藏英 陸萬友 解暉 李韜 王晉卿 郭廷謂 趙延進 輔超 Volume 271 Biographies 30: Ma Lingcong, Du Hanhui, Zhang Tinghan, Wu Qianyu, Cai Shenting, Zhou Guang, Zhang Xun, Shi Xi, Zhang CangYing, Lu Wanyou, Jie Hui, Li Tao, Wang Jinqing, Guo Tingwei, Zhao Yanjin, Fu Chao 3
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷四十九 雜傳第三十七: 翟光鄴 馮暉 皇甫暉 唐景思 王進 常思 孫方諫 Volume 49 Miscellaneous Biographies 29: Di Guangye, Feng Hui, Huang Fuhui, Tang Jingsi, Wang Jin, Chang Si, Sun Fangjian 2
History of Song 《宋史》 卷二百五十二 列傳第十一 王景 王晏 郭從義 李洪信 武行德 楊承信 侯章 Volume 252 Biographies 11: Wang Jing, Wang Yan, Guo Congyi, Li Hongxin, Wu Xingde, Yang Chengxin, Hou Zhang 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十五 周書16: 列傳五 趙暉 王守恩 孔知濬 王繼弘 馮暉 高允權 折從阮 王饒 孫方諫 Volume 125 Book of Later Zhou 27: Biographies 5 - Lie Chuanwu, Zhao Hui, Wang Shou'en, Kong Zhijun, Wang Jihong, Feng Hui, Gao Yunquan, Zhe Congruan, Wang Rao, Sun Fangjian 1
History of Jin 《金史》 卷十四 本紀第十四: 宣宗上 Volume 14 Annals 14: Xuanzong 1 1
History of Liao 《遼史》 卷三十 本紀第三十: 天祚皇帝四 耶律淳 耶律雅里 耶律大石子:夷列 夷列妹:普速完 夷列次子:直魯古 Volume 30 Annals 30: Emperor Tianzuo 4 - Ye Luchun, Ye Luyali, Ye Ludashi and son: Yilie, Yi Lie and younger sister: Pu Suwan, Yi Lieci and son: Zhilugu 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十四 唐書40: 列傳16 霍彥威 王晏球 戴思遠 朱漢賓 孔勍 劉 周知裕 Volume 64 Book of Later Tang 40: Biographies 16 - Hou Yanwei, Wang Yanqiu, Dai Siyuan, Zhu Hanbin, Kong Qing, Liu, Zhou Zhiyu 1
History of Song 《宋史》 卷一百九十七 志第一百五十 兵十一 Volume 197 Treatises 150: Military 11 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
补队长 補隊長 建德補隊長 New Book of Tang 《新唐書》 卷八十五    列傳第十 王竇 Volume 85 Biographies 10: Wang, Dou 5
斩队长 斬隊長 遂斬隊長二人以徇 Records of the Grand Historian 《史記》 《孫子吳起列傳》 Biographies of Sun Tzu and Wu Qi 3
直队长 直隊長 仕後唐武皇為廳直隊長 History of Song 《宋史》 卷二百七十一 列傳第三十 馬令琮 杜漢徽 張廷翰 吳虔裕 蔡審廷 周廣 張勳 石曦 張藏英 陸萬友 解暉 李韜 王晉卿 郭廷謂 趙延進 輔超 Volume 271 Biographies 30: Ma Lingcong, Du Hanhui, Zhang Tinghan, Wu Qianyu, Cai Shenting, Zhou Guang, Zhang Xun, Shi Xi, Zhang CangYing, Lu Wanyou, Jie Hui, Li Tao, Wang Jinqing, Guo Tingwei, Zhao Yanjin, Fu Chao 3
迁队长 遷隊長 以功遷隊長 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷四十九 雜傳第三十七: 翟光鄴 馮暉 皇甫暉 唐景思 王進 常思 孫方諫 Volume 49 Miscellaneous Biographies 29: Di Guangye, Feng Hui, Huang Fuhui, Tang Jingsi, Wang Jin, Chang Si, Sun Fangjian 2