Chinese Notes
Chinese Notes

高原 gāoyuán

gāoyuán noun plateau
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geography 地理学

Contained in

帕米尔高原青藏高原

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Jin 《晉書》 卷二十七 志第十七 五行上 Volume 27 Treatises 17: Five Elements Part One 3
Book of Song 《宋書》 卷三十二 志第二十二 五行三 Volume 32 Treatises 22: Five Elements 3 3
History of Song 《宋史》 卷一百二十一 志第七十四 禮二十四 Volume 121 Treatises 74: Rites 24 2
History of Song 《宋史》 卷九十一 志第四十四 河渠一 Volume 91 Treatises 44: Rivers and Canals 1 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷四十一    志第三十一  地理五 Volume 41 Treatises 35: Gepgraphy 5 1
Book of Wei 《魏書》 卷71 裴叔業 夏侯道遷 李元護 席法友 王世弼 江悦之 淳于誕 李苗 Volume 71: Pei Shuye, Xiahou Daoqian, Li Yuanhu, Xi Fayou, Wang Shibi, Jiang Yuezhi, Chun Yudan, Li Miao 1
History of Song 《宋史》 卷三百二十三 列傳第八十二 蔚昭敏 高化 周美 閻守恭 孟元 劉謙 趙振 張忠 范恪 馬懷德 安俊 向寶 Volume 323 Biographies 82: Yu Zhaomin, Gao Hua, Zhou Mei, Yan Shougong, Meng Yuan, Liu Qian, Zhao Zhen, Zhang Zhong, Fan Ke, Ma Huaide, An Jun, Xiang Bao 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十五 列傳第三十三: 裴叔業 夏侯道遷 李元護 席法友 王世弼 江悅之 淳于誕 沈文秀 張讜 李苗 劉藻 傅永 傅竪眼 張烈 李叔彪 路恃慶 房亮 曹世表 潘永基 朱元旭 Volume 45 Biographies 33: Pei Shuye, Xiahou Daoqian, Li Yuanhu, Xi Fayou, Wang Shibi, Jiang Yuezhi, Chun Yudan, Shen Wenxiu, Zhang Dang, Li Miao, Liu Zao, Fu Yong, Fu Shuyan, Zhang Lie, Li Shubiao, Lu Shiqing, Fang Liang, Cao Shibiao, Pan Yongji, Zhu Yuanxu 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百三十六 列傳第六十一 李光弼附:荔非元禮 郝廷玉 李國臣 白孝德 張伯儀 白元光 陳利貞 侯仲莊 柏良器 烏承玼 Volume 136 Biographies 61: Li Guangbi relations: Lifei Yuanli, Hao Tingyu, Li Guochen, Bai Xiaode, Zhang Boyi, Bai Yuanguang, Chen Lizhen, Hou Zhongzhuang, Bai Liangqi, Wu Chengci 1
History of Yuan 《元史》 卷五十八 志第十:  地理一 Volume 58 Treatises 11: Geography 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
高原陵 高原陵 然遂不敢謁高原陵 Book of Jin 《晉書》 卷二十 志第十 禮中 Volume 20 Treatises 10: Rites Part Two 10
高原之上 高原之上 乎高原之上 Book of Han 《漢書》 卷八十七 揚雄傳 上 Volume 87a: Yang Xiong 1 2
高原上 高原上 引高宗至高原上 Book of Wei 《魏書》 卷30 王建 安同 樓伏連 丘堆 娥清 劉尼 奚眷 車伊洛等 Volume 30: Wang Jian, An Tong, Lou Fulian, Qiu Dui, E Qing, Liu Ni, Xi Juan, Cheyi Luodeng 2
谒高原 謁高原 然遂不敢謁高原陵 Book of Jin 《晉書》 卷二十 志第十 禮中 Volume 20 Treatises 10: Rites Part Two 2
登高原 登高原 懷忠遣騎士登高原覘賊 History of Song 《宋史》 卷二百七十八 列傳第三十七 馬全義 雷德驤 王超 Volume 278 Biographies 37: Ma Quanyi, Lei Dexiang, Wang Chao 2
燔高原 燔高原 如吾燔高原陵也 Book of Jin 《晉書》 卷二十七 志第十七 五行上 Volume 27 Treatises 17: Five Elements Part One 2