Chinese Notes
Chinese Notes

民兵 mínbīng

mínbīng noun militia
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Military 军事
Notes: (CC-CEDICT '民兵'; Guoyu '民兵')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷九十一 志第六十七 兵三 Volume 91 Treatises 67: Military 3 14
History of Song 《宋史》 卷一百九十二 志第一百四十五 兵六 Volume 192 Treatises 145: Military 6 14
History of Song 《宋史》 卷四百五十三 列傳第二百十二 忠義八 高永年 鞠嗣復宋旅 丁仲脩 項德 孫昭遠 曾孝序 趙伯振 王士言祝公明 薛慶 孫暉李靚 楊照 丁元 宋昌祚 李政 姜綬 劉宣 屈堅王琦 韋永壽 鄭覃 姚興 張玘 陳亨祖 王拱 劉泰 孫逢李熙靖 趙俊 劉化源 胡唐老 王儔朱嗣孟 劉晏 鄭振 孟彥卿 高談 連萬夫謝皋 王大壽 薛良顯 唐敏求 王師道 Volume 453 Biographies 212: Loyalty and Righteousness 8 - Gao Yongnian, Ju Sifusonglu, Ding Zhongxiu, Xiang De, Sun Zhaoyuan, Ceng Xiaoxu, Zhao Bozhen, Wangshi Yanzhu Gongming, Xue Qing, Sun Huilijing, Yang Zhao, Ding Yuan, Song Changzuo, Li Zheng, Jiang Shou, Liu Xuan, Qu Jianwangqi, Wei Yongshou, Zheng Tan, Yao Xing, Zhang Qi, Chen Hengzu, Wang Gong, Liu Tai, Sun Fenglixijing, Zhao Jun, Liu Huayuan, Hu Tanglao, Wangchou Zhu Simeng, Liu Yan, Zheng Zhen, Meng Yanqing, Gao Tan, Lianwan Fu Xiegao, Wang Dashou, Xue Liangxian, Tang Minqiu, Wang Shidao 9
History of Song 《宋史》 卷四百四十七 列傳第二百〇六 忠義二 霍安國 李涓 李邈劉翊 徐揆 陳遘 趙不試 趙令峸 唐重郭忠孝 程迪 徐徽言 向子韶 楊邦乂 Volume 447 Biographies 206: Loyalty and Righteousness 2 - Huo Anguo, Li Juan, Li Miaoliuyi, Xu Kui, Chen Gou, Zhao Bushi, Zhao Lingcheng, Tang Zhongguozhongxiao, Cheng Di, Xu Huiyan, Xiang Zishao, Yang Bangyi 5
History of Yuan 《元史》 卷一百九十五 列傳第八十二: 忠義三 Volume 195 Biographies 82: Loyal and Righteous Acts 3 5
History of Song 《宋史》 卷四百四十九 列傳第二百〇八 忠義四 崔縱吳安國 林沖之子:郁 從子:震 霆 滕茂實 魏行可郭元邁 閻進朱績 趙師檟 易青 胡斌 范旺 馬俊 楊震仲史次秦 郭靖 高稼 曹友聞 陳寅賈子坤 劉銳 蹇彝 何充 許彪孫張桂 金文德 曹贛 胡世全 龐彥海 江彥清 陳隆之史季儉 王翊 李誠之秦鉅 Volume 449 Biographies 208: Loyalty and Righteousness 4 - Cui Zongwuanguo, Lin Chongzhi and son: Yu, newphew: Zhen, Ting, Teng Maoshi, Weixing Keguoyuanmai, Yan Jinzhuji, Zhao Shijia, Yi Qing, Hu Bin, Fan Wang, Ma Jun, Yangzhen Zhongshi Ciqin, Guo Jing, Gao Jia, Cao Youwen, Chen Yinjia and son Kun, Liu Rui, Jian Yi, He Chong, Xu Biao and grandson Zhang Gui, Jin Wende, Cao Gan, Hu Shiquan, Pang Yanhai, Jiang Yanqing, Shi Jijian of Chenlong, Wang Yi, Qin Ju of Licheng 5
History of Song 《宋史》 卷一百九十 志第一百四十三 兵四 Volume 190 Treatises 143: Military 4 5
History of Song 《宋史》 卷四百五十二 列傳第二百十一 忠義七 高敏張吉 景思忠弟:思立 王奇 蔣興祖 郭滸 吳革 李翼阮駿 趙士嶐士醫 士眞 士遒 士跂 叔皎 叔憑 訓之 聿之 陳淬 黃友 郝仲連 劉惟輔 牛皓 魏彥明 劉士英 翟興弟:進 朱蹕朱良 方允武 龔楫李亘 凌唐佐 楊粹中 強霓康傑 李伸 郭僎郭贊 王迸 吳從龍 司馬夢求 林空齋 黃介 孫益 王仙 吳楚材 李成大 陶居仁 Volume 452 Biographies 211: Loyalty and Righteousness 7 - Gao Minzhangji, Jing Sizhong younger brother: Sili, Wang Qi, Jiang Xingzu, Guo Hu, Wu Ge, Liyi Ruanjun, Zhao Shilong Shiyi, Shi Zhen, Shi Qiu, Shi Qi, Shu Jiao, Shu Ping, Xun Zhi, Yu Zhi, Chen Cui, Huang You, Hao Zhonglian, Liu Weifu, Niu Hao, Wei Yanming, Liu ShiYing, Di Xingdi:jin, Zhu Bizhuliang, Fang Yunwu, Gong Jiligen, Ling Tangzuo, Yang Cuizhong, Qiang NiKangjie, Li Shen, Guo Zhuanguozan, Wang Beng, Wu Conglong, Si Mamengqiu, Lin Kongzhai, Huang Jie, Sun Yi, Wang Xian, Wu Chucai, Li Chengda, Tao Juren 4
History of Ming 《明史》 卷二百八十九 列傳第一百七十七 忠義一 Volume 289 Biographies 177: Loyal Officials 1 4
History of Song 《宋史》 卷一百二十一 志第七十四 禮二十四 Volume 121 Treatises 74: Rites 24 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
募民兵 募民兵 諭豪右募民兵據險立柵 History of Song 《宋史》 卷二十六 本紀第二十六 高宗三 Volume 26 Annals 26: Gaozong 3 5
团结民兵 團結民兵 團結民兵 History of Song 《宋史》 卷一百六十 志第一百十三 選舉六 Volume 160 Treatises 113: Selection and appointment of Officials 6 5
忠义民兵 忠義民兵 忠義民兵 History of Song 《宋史》 卷一百九十二 志第一百四十五 兵六 Volume 192 Treatises 145: Military 6 5
官民兵 官民兵 時城中官民兵四萬七千有奇 History of Song 《宋史》 卷四十二 本紀第四十二 理宗二 Volume 42 Annals 42: Lizong 2 5
曰民兵 曰民兵 二曰民兵 History of Song 《宋史》 卷四十六 本紀第四十六 度宗 Volume 46 Annals 46: Duzong 5
集民兵 集民兵 集民兵為邊防第一事 History of Song 《宋史》 卷四百〇六 列傳第一百六十五 崔與之 洪咨夔 許奕 陳居仁 劉漢弼 Volume 406 Biographies 165: Cui Yuzhi, Hong Zikui, Xu Yi, Chen Juren, Liu Hanbi 4
措置民兵 措置民兵 措置民兵 History of Song 《宋史》 卷二十四 本紀第二十四 高宗一 Volume 24 Annals 24: Gaozong 1 4
官军民兵 官軍民兵 隆興官軍民兵 History of Song 《宋史》 卷四十四 本紀第四十四 理宗四 Volume 44 Annals 44: Lizong 4 3
率民兵 率民兵 率民兵數百出城與戰 History of Song 《宋史》 卷三百七十八 列傳第一百三十七 衞膚敏 劉珏 胡舜陟 沈晦 劉一止 胡交修 綦崇禮 Volume 378 Biographies 137: Wei Fumin, Liu Jue, Hu Shunzhi, Shen Hui, Liu Yizhi, Hu Jiaoxiu, Qi Chongli 3
襄民兵 襄民兵 襄民兵爲先 History of Song 《宋史》 卷四十六 本紀第四十六 度宗 Volume 46 Annals 46: Duzong 3