Chinese Notes
Chinese Notes

奴隶 (奴隸) núlì

núlì noun slave
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

奴隶制度

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百七十  列傳第五十七: 尚文 申屠致遠 雷膺 胡祗遹 王利用 暢師文 張炤 袁裕 張昉 郝彬 高源 楊湜 吳鼎 梁德珪 Volume 170 Biographies 57: Shang Wen, Shen Tuzhiyuan, Lei Ying, Hu ZhiYu, Wang Liyong, Chang Shiwen, Zhang Zhao, Yuan Yu, Zhang Fang, Hao Bin, Gao Yuan, Yang Shi, Wu Ding, Liang Degui 3
History of Ming 《明史》 卷二百〇六 列傳第九十四 馬錄 程啟充 張逵 鄭一鵬 唐樞 杜鸞 葉應驄 解一貴 陸粲 邵經邦 劉世揚 魏良弼 Volume 206 Biographies 94: Ma Lu, Cheng Qichong, Zhang Kui, Zheng Yipeng, Tang Shu, Du Luan, Ye Yingcong, Jie Yigui, Lu Can, Shao Jingbang, Liu Shiyang, Wei Liangbi 2
History of Song 《宋史》 卷三百九十三 列傳第一百五十二 彭龜年 黃裳 羅點 黃度 周南 林大中 陳騤 黃黼 詹體仁 Volume 393 Biographies 152: Peng Guinian, Huang Chang, Luo Dian, Huang Du, Zhou Nan, Lin Dazhong, Chen Kui, Huang Fu, Zhan Tiren 2
History of Liao 《遼史》 卷三十三 志第三: 營衞志下 Volume 33 Treatises 3: Management of Guards 3 2
History of Jin 《金史》 卷四十六 志第二十七: 食貨一 戶口 通檢推排 Volume 46 Treatises 27: Finance and Economics 1 - Thorough Examination and Organization of Registered Residences 1
History of Jin 《金史》 卷一百三十一 列傳第六十九: 宦者 梁珫 宋珪 潘守恆 方伎 劉完素 張從正 李慶嗣 紀天錫 張元素 馬貴中 武禎子:亢 李懋 胡德新 Volume 131 Biographies 69: Huan Zhe, Liang Chong, Song Gui, Pan Shouheng, Fang Ji, Liu Wansu, Zhang Congzheng, Li Qingsi, Ji Tianxi, Zhang Yuansu, Ma Guizhong, Wu Zhen son: Kang, Li Mao, Hu Dexin 1
History of Jin 《金史》 卷二  本紀第二: 太祖 Volume 2 Annals 2: Taizu 1
History of Song 《宋史》 卷四百七十 列傳第二百二十九 佞幸 弭德超 侯莫陳利用 趙贊 王黼 朱勔 王繼先 曾覿龍大淵 張說 王抃 姜特立譙熙載 Volume 470 Biographies 229: Flatterers - Mi Dechao, Houmo Chen Liyong, Zhao Zan, Wang Fu, Zhu Mian, Wang Jixian, Ceng Di Long Dayuan, Zhang Shuo, Wang Bian, Jiang Teli Qiao Xizai 1
History of Yuan 《元史》 卷三十四 本紀第三十四: 文宗三 Volume 34 Annals 34: Wenzong 3 1
Wenxuan 《文選》 卷四十一 Scroll 41 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
奴隶制 奴隸製 子之皆属由奴隶制转化为封建期间的 Bamboo Annals 《竹書紀年》 魏紀 Records of the Wei 2
大族奴隶 大族奴隸 取諸宮及橫帳大族奴隸置稍瓦石烈 History of Liao 《遼史》 卷三十三 志第三: 營衞志下 Volume 33 Treatises 3: Management of Guards 3 2
奴隶及 奴隸及 奴隸及倍父母或犯事逃亡者 History of Liao 《遼史》 卷二十 本紀第二十: 興宗三 Volume 20 Annals 20: Xingzong 3 2
使奴隶 使奴隸 竟使奴隸小人濫襲伯爵 History of Ming 《明史》 卷二百〇六 列傳第九十四 馬錄 程啟充 張逵 鄭一鵬 唐樞 杜鸞 葉應驄 解一貴 陸粲 邵經邦 劉世揚 魏良弼 Volume 206 Biographies 94: Ma Lu, Cheng Qichong, Zhang Kui, Zheng Yipeng, Tang Shu, Du Luan, Ye Yingcong, Jie Yigui, Lu Can, Shao Jingbang, Liu Shiyang, Wei Liangbi 2
以为奴隶 以為奴隸 以为奴隶 Book of Later Han 《後漢書》 卷八十七 西羌傳 Volume 87: Treatise on the Western Qiang 2
奴隶置 奴隸置 取諸宮及橫帳大族奴隸置稍瓦石烈 History of Liao 《遼史》 卷三十三 志第三: 營衞志下 Volume 33 Treatises 3: Management of Guards 3 2
妻子奴隶 妻子奴隸 父之將吏妻子奴隸三百余人 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十七下 列傳第一百三十七下: 忠義下 Volume 187 Biographies 137: Loyal and Righteous 2 2
结奴隶 結奴隸 招結奴隸 Book of Wei 《魏書》 卷7上 高祖紀上 Volume 7a Annals: Gaozu 1 (Emperor Xiaowen) 2
曹奴隶 曹奴隸 此曹奴隸耳 History of Song 《宋史》 卷三百八十六 列傳第一百四十五 劉珙 王藺 黃祖舜 王大寶 金安節 王剛中 李彥穎 范成大 Volume 386 Biographies 145: Liu Gong, Wang Lin, Huang ZuShun, Wang Dabao, Jin Anjie, Wang Gangzhong, Li Yanying, Fan Chengda 2