Chinese Notes
Chinese Notes

奴隶 (奴隸) núlì

núlì noun slave
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

奴隶制度

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百七十  列傳第五十七: 尚文 申屠致遠 雷膺 胡祗遹 王利用 暢師文 張炤 袁裕 張昉 郝彬 高源 楊湜 吳鼎 梁德珪 Volume 170 Biographies 57: Shang Wen, Shen Tuzhiyuan, Lei Ying, Hu ZhiYu, Wang Liyong, Chang Shiwen, Zhang Zhao, Yuan Yu, Zhang Fang, Hao Bin, Gao Yuan, Yang Shi, Wu Ding, Liang Degui 3
History of Liao 《遼史》 卷三十三 志第三: 營衞志下 Volume 33 Treatises 3: Management of Guards 3 2
History of Song 《宋史》 卷三百九十三 列傳第一百五十二 彭龜年 黃裳 羅點 黃度 周南 林大中 陳騤 黃黼 詹體仁 Volume 393 Biographies 152: Peng Guinian, Huang Chang, Luo Dian, Huang Du, Zhou Nan, Lin Dazhong, Chen Kui, Huang Fu, Zhan Tiren 2
History of Ming 《明史》 卷二百〇六 列傳第九十四 馬錄 程啟充 張逵 鄭一鵬 唐樞 杜鸞 葉應驄 解一貴 陸粲 邵經邦 劉世揚 魏良弼 Volume 206 Biographies 94: Ma Lu, Cheng Qichong, Zhang Kui, Zheng Yipeng, Tang Shu, Du Luan, Ye Yingcong, Jie Yigui, Lu Can, Shao Jingbang, Liu Shiyang, Wei Liangbi 2
History of Jin 《金史》 卷九十八 列傳第三十六: 完顏匡 完顏綱弟:定奴 Volume 98 Biographies 36: Wan Yankuang, Wan Yangang younger brother: Dingnu 1
History of Ming 《明史》 卷二十二 本紀第二十二 熹宗 Volume 22 Annals 22: Xizong 1
History of Ming 《明史》 卷一百四十七 列傳第三十五 解縉 黃淮 胡廣 金幼孜 胡儼 Volume 147 Biographies 35: Jie Jin, Huang Huai, Hu Guang, Jin Youzi, Hu Yan 1
History of Ming 《明史》 卷二百〇九 列傳第九十七 楊最 馮恩 楊爵 周怡 劉魁 沈束 沈鍊 楊繼盛 楊允繩 Volume 209 Biographies 97: Yang Zui, Feng En, Yang Jue, Zhou Yi, Liu Kui, Shen Shu, Shen Lian, Yang Jicheng, Yang Yunsheng 1
History of Jin 《金史》 卷四十六 志第二十七: 食貨一 戶口 通檢推排 Volume 46 Treatises 27: Finance and Economics 1 - Thorough Examination and Organization of Registered Residences 1
History of Yuan 《元史》 卷一百三十六 列傳第二十三: 哈剌哈孫 阿沙不花 拜住 Volume 136 Biographies 23: Halahasun, Ashabuhua, Baizhu 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
结奴隶 結奴隸 招結奴隸 Book of Wei 《魏書》 卷7上 高祖紀上 Volume 7a Annals: Gaozu 1 (Emperor Xiaowen) 2
妻子奴隶 妻子奴隸 父之將吏妻子奴隸三百余人 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十七下 列傳第一百三十七下: 忠義下 Volume 187 Biographies 137: Loyal and Righteous 2 2
以为奴隶 以為奴隸 以为奴隶 Book of Later Han 《後漢書》 卷八十七 西羌傳 Volume 87: Treatise on the Western Qiang 2
曹奴隶 曹奴隸 此曹奴隸耳 History of Song 《宋史》 卷三百八十六 列傳第一百四十五 劉珙 王藺 黃祖舜 王大寶 金安節 王剛中 李彥穎 范成大 Volume 386 Biographies 145: Liu Gong, Wang Lin, Huang ZuShun, Wang Dabao, Jin Anjie, Wang Gangzhong, Li Yanying, Fan Chengda 2
大族奴隶 大族奴隸 取諸宮及橫帳大族奴隸置稍瓦石烈 History of Liao 《遼史》 卷三十三 志第三: 營衞志下 Volume 33 Treatises 3: Management of Guards 3 2
奴隶置 奴隸置 取諸宮及橫帳大族奴隸置稍瓦石烈 History of Liao 《遼史》 卷三十三 志第三: 營衞志下 Volume 33 Treatises 3: Management of Guards 3 2
奴隶及 奴隸及 奴隸及倍父母或犯事逃亡者 History of Liao 《遼史》 卷二十 本紀第二十: 興宗三 Volume 20 Annals 20: Xingzong 3 2
奴隶制 奴隸製 子之皆属由奴隶制转化为封建期间的 Bamboo Annals 《竹書紀年》 魏紀 Records of the Wei 2
使奴隶 使奴隸 竟使奴隸小人濫襲伯爵 History of Ming 《明史》 卷二百〇六 列傳第九十四 馬錄 程啟充 張逵 鄭一鵬 唐樞 杜鸞 葉應驄 解一貴 陸粲 邵經邦 劉世揚 魏良弼 Volume 206 Biographies 94: Ma Lu, Cheng Qichong, Zhang Kui, Zheng Yipeng, Tang Shu, Du Luan, Ye Yingcong, Jie Yigui, Lu Can, Shao Jingbang, Liu Shiyang, Wei Liangbi 2