Chinese Notes
Chinese Notes

清华大学 (清華大學) Qīnghuá Dàxué

  1. Qīnghuá Dàxué proper noun Qinghua University
    Domain: Education 教育 , Subdomain: China 中国 , Concept: University 大学
    Notes: (CC-CEDICT '清華大學')
  2. Qīnghuá Dàxué proper noun Qinghua University
    Domain: Education 教育 , Subdomain: Qinghua University 清华大学 , Concept: University 大学
    Notes: In Beijing